Gemeente

Politiek & Opinie

Politiek stelt keuzes vast voor na 2030

De keuzes hoe Zwolle zich verder ontwikkelt als klimaatbestendige woon- en werkgemeente op weg naar 2040 zijn al onder de…

Meer
Bouw

Welkom bij het Stadshartcafé 23 april: Singel van Zwolle

Reserveer alvast 23 april in je agenda voor het Stadshartcafé, waar Jouw Stukje Zwolle het gaat hebben over de Singel…

Meer
Politiek & Opinie

Streven gemeente Zwolle naar inclusie en diversiteit vernieuwd

Met een raadsbrief wenst het college de gemeenteraad van Zwolle een update te geven rondom diversiteit en inclusie in de…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeente Zwolle betaalt 230.000 euro te veel door menselijke fout

Ondanks alle daarvoor geldende procedures en richtlijnen is er door een menselijke fout een betalingsbatch twee keer uitgevoerd. Daardoor hebben…

Meer
Politiek & Opinie

Zwols college burgemeester en wethouders controleert provincie over windenergie

Het Zwolse college van burgemeester en wethouders wil voorkomen dat provinciaal beleid de gemeentelijke visie en werkwijze over windenergie verzwakt.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Proces woningbouw Zwolle gevat in routekaart voor ontwikkelaars

Er is een routekaart complexe gebiedsontwikkelingen in Zwolle, en nu is deze ook vastgesteld voor locatieontwikkelingen als geijkte werkwijze binnen…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente Zwolle wil jonge ambtenaren behouden

Zwolle - De gemeente Zwolle heeft de afgelopen jaren ingezet op het aantrekken van jongeren. Dit heeft geleid tot een…

Meer
Zorg & Welzijn

Zwollenaren laten geld liggen – gemeente wijst ze daarop

Veel Zwollenaren hebben een laag inkomen en moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente kan financiële verlichting…

Meer
Zorg & Welzijn

Meer inzet gemeente op vroegsignalering geldzorgen

De gemeente Zwolle wil meer Zwollenaren met geldzorgen eerder in beeld krijgen. En ze sneller duurzaam perspectief bieden op een…

Meer
Kunst & Cultuur

Gemeente Zwolle geeft kaders aan voor toekenning cultuursubsidies

In de BIS (Zwolse Basis Infrastructuur) stelt de gemeente het subsidieplafond en het juridisch kader voor het verkrijgen van culturele…

Meer
Zorg & Welzijn

Vitaal en veilig thuis dag

Op 20 november heeft WijZ Welzijn, in samenwerking met de Gemeente Zwolle, voor de derde keer de Vitaal & Veilig…

Meer
Anno

Stadshartcafé

In 2024 gaat de gemeente Zwolle verder met het houden van de stadshartcafé's. In 2023 waren ze te gast bij…

Meer
Economie

Planschaderegeling wordt Wet Nadeelcompensatie

De oude regeling waarin de gemeente planschade vergoed aan getroffenen door effecten op hun bedrijf of woning van activiteiten door…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Hoe gaat de gemeente Zwolle om met betogingen

In Zwolle zijn regelmatig betogingen. Vaak zijn dit relatief kleinschalige samenkomsten waarin mensen hun mening verkondigen of hun standpunt naar…

Meer
Politiek & Opinie

Reageren op gemeentebegroting 2024

Onlangs is de begroting 2024 van de gemeente Zwolle gepubliceerd. Bent u benieuwd naar het financieel beleid voor het komende…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeentegrond moet weer beschikbaar komen voor algemene doelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten onderzoeken hoeveel van haar grond gebruikt wordt door inwoners of bedrijven, zonder…

Meer
Nieuws uit Zwolle

JOVD Zwolle: “Gemeente Zwolle, steun Israël en sta zij aan zij!”

In de ochtend van negen oktober heeft de gemeente Zwolle haar medeleven met de slachtoffers van de aanslagen in en…

Meer
Natuur & Duurzaam

Berkumers geven hun mening over een duurzaam alternatief voor aardgas in hun wijk

In de Zwolse wijk Berkum zijn bewoners, woningcorporaties en gemeente Zwolle sinds 2018 samen aan de slag voor een aardgasvrije…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle stelt onafhankelijke Rekenkamer in

De lokale rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Levert…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolse subsidie voor 100 groene tuin make-overs sociale huurwoningen

Arjan Spaans, wethouder Duurzame Stad, reikt dinsdag 5 september bij kinderboerderij Wezenlanden een aanmoedigingscheque van 49.000 euro subsidie uit aan…

Meer
Zorg & Welzijn

Laat je inspireren! Bijeenkomst ‘dementie & vrijwilligerswerk’

Op 21 september 2023 is het Wereld Alzheimer Dag. Wereld Alzheimer Dag is een themadag ter bevordering van werelwijde aandacht…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente richt zich op bestaanszekerheid inwoners, ondernemers en organisaties

De gemeente Zwolle doet een voorstel om de bestaanszekerheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te waarborgen. Dat blijkt uit…

Meer
Zorg & Welzijn

Zwols college lanceert actieplan seniorenhuisvesting

In het Zwols coalitieakkoord 2022-2026 is de urgentie opgenomen voor kwaliteit van wonen en leven in groeiend Zwolle. Dit betekent…

Meer
Bouw

Gemeente wil voorkomen dat Hudson Bay pand in handen komt van derden

Door het (tijdig) tot aankoop over gaan van het voormalige Hudson Bay pand behoudt de gemeente haar voorkeurspositie hier en…

Meer
Natuur & Duurzaam

Een nieuwe boom voor Landgoed Zandhove

Landgoed Zandhove in Zwolle heeft sinds kort een bijzondere aanwinst: een kustsequoia, een van de grootste bomen ter wereld. Deze…

Meer
Gemeente

Informatiebijeenkomst Onze Wijk Holtenbroek

Op woensdag 28 juni 2023 in het wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 is er een bewonersbijeenkomst. De avond begint om 19.30…

Meer
Bouw

Woningbouwproductie Zwolle opgestuwd

De gemeente Zwolle poneert het uitgangspunt dat ze bouwt voor de lange termijn en dat het toevoegen van kwalitatieve nieuwbouw…

Meer
Natuur & Duurzaam

Gemeente geeft wijkinitiatieven ruimte

Voor duurzame wijkinitiatieven in Assendorp en Diezerpoort biedt de gemeente experimenteerruimte zodat initiatiefnemers tot een wijkverbeteringsplan kunnen komen en de…

Meer
Bouw

Gemeente wil Broerenkwartier herinrichten

De herinrichting van de openbare ruimte in het Broerenkwartier is noodzakelijk om de verblijfskwaliteit hiervan aan te laten sluiten op…

Meer
Natuur & Duurzaam

Maaien voor meer natuur op de Nationale dag van de biodiversiteit

Het is op 22 mei de Nationale dag van de biodiversiteit, een mooi moment om stil te staan bij de…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Iets meer bezwaarschriften voor de gemeente dit jaar

In 2022 was het aantal bezwaarschriften (509) datbij de gemeente Zwoll is ingediend iets hoger dan het voorgaande jaar (460).…

Meer
Bouw

Welke gronden zijn van de gemeente Zwolle?

Om de opgaven en ambities die in het collegeakkoord en de omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van Morgen  2030’ te kunnen realiseren,…

Meer
Kunst & Cultuur

Nieuwe subsidieregeling voor culturele Zwolse evenementen 

De gemeente vindt een breed aanbod van culturele evenementen, groot en klein, voor inwoners en bezoekers van Zwolle belangrijk. Om…

Meer
Bouw

Gezocht: inspiratie voor kleinschalige, collectieve woonvorm in Zwolle

De gemeente Zwolle is op zoek naar inspiratie en ideeën voor een kleinschalige, collectieve woonvorm voor een kavel in De…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Heb je een tof idee voor de buitenruimte?

Zwolle gaat meer doen met creativiteit en cultuur in de buitenruimte. Daarmee gaat een grote wens van inwoners, ondernemers en…

Meer
Natuur & Duurzaam

Natuur- en Milieueducatie (NME) houdt deze week Meet and Greets

Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Zwolle houdt van 18 tot en met 21 april Meet & Greets voor het…

Meer
bemesting

Zwolse schapen helpen bij het duurzaam planten van nieuwe bomen

Woensdag 19 april om 11 uur strooit wethouder Arjan Spaans wolpellets tijdens de aanplant van een nieuwe boom. Dit onder…

Meer
Bouw

Komen de bouwambities nog wel overeen met de bestemmingsplannen

De ambities en het beleid in Zwolle uit de omgevingsvisie komen niet altijd overeen met de geldende bestemmingsplannen. Dat is…

Meer
Zorg & Welzijn

Activiteiten Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 21 maart

Op dinsdag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. In Zwolle voelt 12% van de inwoners…

Meer
Natuur & Duurzaam

Gemeente draagt risico’s voor Tolhuislanden Duurzame Energie B.V.

De gemeenteraad besloot in 2021 dat het verstrekken van een garantie aan coöperatie Tolhuislanden een publieke taak is. Zo wordt…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Informatiebeheer gemeente Zwolle nog niet perfect

Er moet incidenteel én structureel meer aandacht worden besteed aan systemen, inrichting, kwaliteitsbewaking en kennis in de organisatie om de…

Meer
Vervoer

Bezorging reisdocumenten door de gemeente

Bij de huidige procedure voor het laten bezorgen van reisdocumenten is nog steeds het ‘profijtbeginsel’ van toepassing. De klant kan…

Meer
Natuur & Duurzaam

Potentie Energie opwekgebieden bekeken op milieueffecten

Een gezamenlijke onderzoeksagenda die op schaal van de regio inzicht biedt in de (opstapelende) milieu- en gezondsheidsaspecten is nu aan…

Meer
Bouw

Denk mee over toekomstige invulling stadsdelen Zwolle

Stadsbroek en IJsselvizier zijn twee plekken in Zwolle die liggen aan de rand van Stadshagen. De locaties hebben een uitgebreide…

Meer
Wonen

Gemeenteraad gevraagd om mening over prestatieafspraken wooncorporaties

Elke 4 jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zwolle gezamenlijke prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken vinden hun juridische basis in…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente wacht op rijk bij ondersteuning blokverwarmers

De gemeente Zwolle vindt het van belang om huishoudens met blokverwarming te ondersteunen in hun energiekosten. Echter wacht zij daarbij…

Meer
Zorg & Welzijn

Hoe zit het met de energiecompensatie voor kwetsbare huishoudens?

De gemeente Zwolle spant zich maximaal in om financiële problemen ten gevolge van het energietekort voor inwoners op te lossen.…

Meer
Politiek & Opinie

Verlenging Meerjaren Beleidsplan Politie

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in het afgelopen jaar, verlengt men het Meerjaren Beleidsplan Politie (MJBP) 2019-2022 met één jaar. Dat blijkt…

Meer
Politiek & Opinie

Gesprekken over participatiebeleid gemeente Zwolle succesvol

Het afgelopen jaar is er, mede op initiatief van de gemeenteraad, gewerkt aan een nieuw participatiebeleid voor de gemeente Zwolle.…

Meer
Politiek & Opinie

Climate Campus vergroot slagkracht

De Climate Campus heft zijn stichtingsvorm op en wordt onderdeel van de gemeente Zwolle. Hierdoor worden onder andere de bureaucratische…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Openingstijden gemeente Zwolle rond de feestdagen

Rond de feestdagen heeft de gemeente Zwolle soms andere openingstijden. Dit geldt voor de publieksbalie, wijkservicepunten en sociaal wijkteams. Kijk…

Meer
Natuur & Duurzaam

Bouwbedrijf Van Wijnen gaat aan de slag voor Warm Thuis

In Warm Thuis werkt de gemeente samen met partijen in de stad aan het tegengaan van energiearmoede. Door inwoners te…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Bereikbaarheid gemeente, SWT en wijkservicepunten

Begin volgende week gaan de gemeente Zwolle, Sociaal Wijkteams en wijkservicepunten van Zwolle over naar een nieuwe telefooncentrale. Door de…

Meer
Natuur & Duurzaam

‘Carnivoor geef het door’ bij gemeente Zwolle

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente standaard vegetarische hapjes in tijdens hun borrels, lunches en recepties. Dat blijkt uit…

Meer
Zorg & Welzijn

Zwollenaren kunnen luiers en incontinentiemateriaal gratis wegbrengen

Zwollenaren met luiers en incontinentiemateriaal kunnen dit vanaf 22 november gratis wegbrengen. ROVA plaatst hiervoor de komende weken verzamelcontainers verspreid…

Meer
Natuur & Duurzaam

Start najaarscampagne energiebesparing Zwolle

Zwollenaren die energie willen besparen, worden de komende maanden volop ondersteund. Buurtinitiatieven, woningcorporaties, maatschappelijke- en welzijnsorganisaties en de gemeente Zwolle…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle wil Mobi-hubs uitbreiden en gaat investeren

De gemeente Zwolle maakt in haar begroting voor 2023 ruimte voor mobiliteitshubs op plekken in de stad. Daar staat 115.000…

Meer
Natuur & Duurzaam

Er is 200.000 euro beschikbaar voor de ‘Natuurinvesteringsagenda’

Volgens de wens in het coalitieakkoord investeert de gemeente Zwolle in de natuur, en wel met incidenteel 200.000 euro. Dat…

Meer
Kabelkrant

Quickscan Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle landelijk geïntroduceerd op Springtij

Zwolle – Lisa de Groot (gemeente Zwolle) en Rolf van Toorn (Waterschap Drents Overijsselse Delta) vertegenwoordigden Regio Zwolle op Springtij:…

Meer
Politiek & Opinie

Eerste stap voor onafhankelijkheid Russisch gas in Zwolle is genomen

De gemeente Zwolle heeft per 29 augustus 2022 een contract gesloten met Greenchoice om los te komen van Russisch gas.…

Meer
Zorg & Welzijn

Extra energietoeslag van € 500 voor huishoudens met laag inkomen

Alle inwoners die dit jaar terecht een eenmalige energietoeslag van € 800 hebben gekregen krijgen automatisch een extra energietoeslag van…

Meer
Politiek & Opinie

Website gemeente Zwolle toegankelijker voor ondernemers

De website van de gemeente Zwolle wordt, in samenspraak met de ondernemers, zo ingericht dat de regelgeving voor ondernemers op…

Meer
Politiek & Opinie

Burger wil passende dienstverlening van gemeente

De Zwolse inwoners en ondernemers verwachten van de gemeente goede dienstverlening. Ze verwachten dat de dienstverlening passend is, toegankelijk (ook…

Meer
Politiek & Opinie

Contouren Hanzejaar worden zichtbaar

De gemeente Zwolle wil in 2023 het Hanzethemajaar houden. Dat zegt het college van burgemeester en  wethouders in een nota…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad behandelt de voorjaarsstukken

Maandag 27 juni behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal verschillende financiële stukken. Inspreken over een onderwerp kan…

Meer
Politiek

Gemeenteraad debatteert o.a. over de Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk en het haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle Zuid

Maandag 20 juni behandelt de gemeenteraad vier onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over de evaluatie…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente en begraafplaats Bergklooster sluiten overeenkomst voor behoud Molukse KNIL-graven

Vandaag, maandag 13 juni, tekenden burgemeester Peter Snijders van Zwolle en beheerder Bert Pierik van Bergklooster een overeenkomst om de…

Meer
Politiek & Opinie

Bijsturing gemeentebegroting 2022

Op 25 mei is de Beleidsrapportage 2022-1 verschenen (Berap). De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering…

Meer
Politiek & Opinie

Partijen presenteren coalitieakkoord

ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA zijn klaar met het samenstellen van het coalitieakkoord voor de nieuwe regeringsperiode van 2022 tot…

Meer
Politiek & Opinie

Update over de coalitievorming in Zwolle

De ChristenUnie, GroenLinks, D66 en het CDA zijn hard bezig om een nieuwe coalitie te vormen. Informateur Arie Slob heeft…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente blijft bij passende aanpak bezwaarschriften

De gemeente Zwolle streeft naar een besparing op de kosten van bezwaarschriftenbehandeling, maar dat doet zij wel met behoud van…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente stelt 8,346 miljoen beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Zwolle heeft op 19 april het budget voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen verhoogd van 4.197.500 euro naar…

Meer
Bouw

Nieuw in Zwolle: Natuurontwikkelingsplan

Voor het gebied van de voormalige IJsselcentrale gaat de gemeente een Natuurontwikkelingsplan en Ruimtelijk ontwikkelplan vaststellen. Het gaat om de…

Meer
Zorg & Welzijn

Drukte bij de publieksbalies. Plan tijdig uw afspraak.

Verloopt uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs binnenkort? Een nieuw document aanvragen kan alleen op afspraak bij de publieksbalies op het…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Arie Slob leidt onderhandelingen nieuwe coalitie

Arie Slob vervolgt zijn werk voor de vorming van een nieuwe coalitie in Zwolle als informateur. Hij doet dat op…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente Zwolle brengt problemen rond openbare toiletten in kaart

Op korte termijn kan de gemeente Zwolle de beschikbaarheid van openbare en toegankelijke toiletten beter bekend maken. Dat meldt wethouder…

Meer
Politiek & Opinie

Verkenner adviseert onderhandelingen te starten voor een coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA

Begin zo snel mogelijk de inhoudelijke onderhandelingen met ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA voor een nieuwe coalitie in Zwolle. Dat…

Meer
Bestuur

Gemeenteraad woensdag 30 maart 2022

Zwolle - Woensdag 30 maart is de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Besluitvormingsronde (Raadzaal) De vergadering start om 19.30 uur…

Meer
Zorg & Welzijn

Betrokken organisaties tevreden over ‘Verzekeren op maat’

Ruim 1850 inwoners van Zwolle hebben met hulp een overstap gemaakt naar een andere zorgverzekering. De samenwerking van de gemeente…

Meer
Politiek & Opinie

Professionals denken mee met gemeente over ethische vragen

Een groep onafhankelijke professionals gaat met de gemeente Zwolle meedenken over ethische vragen bij digitale technologien en dataverwerking. Hiervoor werd…

Meer
Back to top button