Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Partijen presenteren coalitieakkoord

Zwolle – ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA zijn klaar met het samenstellen van het coalitieakkoord voor de nieuwe regeringsperiode van 2022 tot en met 2026. Zij willen bouwen aan een duurzame, veilige, inclusieve samenleving en sociaal domein, aan communicatie en debat, aan netwerken in de regio, Nederland en Europa.

Kansengelijkheid

Dat bouwen doen ze in de wetenschap dat we voor de nodige uitdagingen staan. Met veel Zwollenaren gaat het goed, maar ook in Zwolle is sprake van kansenongelijkheid. De coronapandemie heeft sommige van onze inwoners op een grotere achterstand gezet. Ze willen dat iedereen de kans heeft om mee te doen. Ze willen een passend (t)huis bieden aan inwoners en streven daarom naar voldoende en betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving. De klimaatcrisis stelt ons voor één van de grootste uitdagingen waar de mensheid ooit voor heeft gestaan. Het dwingt ons om binnen één tot twee generaties de transitie te maken naar een klimaatneutrale samenleving.

Al deze uitdagingen spelen samen met de groeiopgave waar Zwolle voor staat. En dat in een onrustige tijd. De oorlog in Oekraïne zorgt voor wereldwijde spanningen en leidt tot onzekere economische vooruitzichten.
De partijen zien deze uitdagingen met vertrouwen tegemoet. Omdat ze vertrouwen hebben in de kracht van Zwolle en de Zwollenaren. Uitgangspunt is dat ze het samen doen. Dat betekent ruimte creëren voor verbinding en ontmoeting. Zowel in bestaande als in nieuwe wijken.

Waarde(n)volle ontwikkeling

De fysieke en sociale ontwikkeling van de stad moeten in evenwicht zijn. Economische groei is niet het doel.
Ze leggen de focus op de ontwikkeling van de brede welvaart. Het gaat niet alleen om materiële welvaart,
maar ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing
en (on)veiligheid. Dit sluit aan bij de sustainable development goals, waar zij zich als Zwolle aan hebben
verbonden. En waar zij zich in de jaarstukken over verantwoorden.

Duurzaam

Onderdeel van het streven van de brede welvaart is de transitie naar een duurzame samenleving. Die is noodzakelijk om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Daarom versnellen ze waar mogelijk de komende jaren
dit proces. Bijvoorbeeld als het gaat om energietransitie en vergroening. Ze willen de koppositie als het gaat
om klimaatadaptatie behouden. En ruimte bieden aan bedrijven die bijdragen aan een circulaire en duurzame
economie.

Zo werken ze toe naar een regio die volhoudbaar en zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. De kwaliteit van leven in Zwolle is goed. Dat willen ze zo houden en de groei van de stad gebruiken om kwaliteit toe te voegen. Bijvoorbeeld door nieuwe voorzieningen. Of door de leefomgeving aantrekkelijker te maken. Door een goede mix van wonen, werken en ontspanning. En op die manier bij te dragen aan diversiteit en balans in wijken en buurten. Want daar vindt de ontmoeting plaats en begint het samen leven en de samenleving.

Groeiend Zwolle

In Zwolle is het goed wonen. In aantrekkelijke wijken die hun eigen karakter hebben. Met de binnenstad en de natuur altijd binnen handbereik. Dat wil de coalitie zo houden. Dat is een uitdaging in een tijd waarin Zwolle groeit en waarin de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Ze zorgt, in afstemming met het Rijk,
provincie en regio, voor meer betaalbare woningen, maar doen geen concessies aan die unieke Zwolse kwaliteiten. Daarbij zet ze stappen naar een meer klimaatbestendige en gezonde woonomgeving. Niet
alleen via nieuwbouw, maar ook in bestaande wijken.

Voor de duurzaamheidsambitie komt er meer ruimte voor bewonersinitiatieven en het aardgasvrij maken van wijken. Er komt een locatie voor windenergie. De coalitie omarmt een energie-armoedeplan. De blauw-groene structuur blijft gekoesterd. Het afvalbeleid en de klimaatadaptatie worden verder ontwikkeld.

Sociale zorg

In de hervormingsagenda is normaliseren van hulp en ondersteuning in de natuurlijke leefomgeving van mensen een basisprincipe. Evenals de nadruk op preventie en laagdrempelige zorg.

De basis van de cultuursector in Zwolle moet steviger worden, dat komt door de zware belasting tijdens de corona-pandemie.

De economie wordt meer circulair, met aandacht voor MKB’ers en ZZP’ers, en de creatieve, slimme maakindustrie. Er wordt gekeken naar ICT en e-commerce, evenals vaardigheden en opleiding. Naar innovatieve ondernemers, start-ups en scale-ups, en de bedrijventerreinen.

Financiële vertaling

Het Rijk is op dit moment bezig met het opstellen van de voorjaarsnota. Welke gevolgen dit heeft voor de gemeenten blijkt uit de meicirculaire die op dit moment nog niet beschikbaar is. Daarnaast ziet de coalitie dat de prijsstijgingen gevolgen zullen hebben. Maar hoe deze precies gaan uitpakken is op dit moment niet precies te voorstellen. Zij hoopt dat bij het opstellen van de begroting 2023 het financieel perspectief duidelijker is.
Mocht het perspectief verslechteren dan maakt zij keuzes die nodig zijn om een structureel kloppende begroting
te presenteren.

Zij is uitgegaan van het financieel perspectief zoals dat nu bekend is. De coalitie ziet daarin dat Zwolle nu een
financieel gezonde gemeente is en dat willen ze blijven. Omdat de komende jaren er grote onzekerheden zijn rondom de inkomsten en uitgaven, treft ze beheersmaatregelen om tegenvallers op te vangen.

Kijk voor de maatregelen en het gehele coalitieakkoord onder de knop.

coalitieakkoord 2022-2026

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button