EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Planschaderegeling wordt Wet Nadeelcompensatie

Zwolle – De oude regeling waarin de gemeente planschade vergoed aan getroffenen door effecten op hun bedrijf of woning van activiteiten door de gemeente, gaat ‘Wet Nadeelcompensatie’ heten. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots en burgemeester Peter Snijders sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

Op grond van het overgangsrecht blijft het huidige planschaderecht – de huidige planschadeverordening daaronder begrepen – nog geruime tijd van toepassing op inkomende verzoeken om schadevergoeding. De huidige planschadeverordening trekt men daarom pas in wanneer deze haar betekenis geheel verloren heeft (lees: nadat de laatste claim volgens het ‘oude recht’ is afgewikkeld).

Wat is nadeelcompensatie

De overheid kan rechtmatig handelen, maar toch schade veroorzaken. Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt in de rechtmatige uitoefening van haar publiekrechtelijke taak of bevoegdheid en die uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico. En die een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven.

Bijvoorbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning maakt men de aanleg van een appartementencomplex mogelijk, waardoor het eigendom van het naastgelegen perceel in waarde achteruitgaat. Ook het wijzigen of intrekken van een vergunning kan tot nadeelcompensatie leiden. Verder kunnen werkzaamheden aan de weg ertoe leiden dat een bedrijf (tijdelijk) onbereikbaar is en inkomsten misloopt. Het kan dus zowel gaan om schade veroorzaakt door rechtmatige besluiten als om schade veroorzaakt door feitelijke handelingen en de schade die daarbij ontstaat, kan bestaan uit (tijdelijke of permanente) inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak.

De overheid is overigens niet verplicht om iedere schade die zij in de rechtmatige uitoefening van haar publieke taken veroorzaakt, (in zijn geheel) te vergoeden. Tot op zekere hoogte moeten betrokkenen deze gevolgen accepteren (normaal maatschappelijk risico).

In de “Beleidsregels nadeelcompensatie gemeente Zwolle” is invulling gegeven aan het begrip normaal maatschappelijk risico. Dit bevordert een gelijkvormige wijze van afhandelen en vergroot de voorspelbaarheid van procedures over nadeelcompensatie, waarmee de rechtszekerheid en de doelmatigheid zijn gediend.

Inwerkingtreding

Het ziet er naar uit dat de Wet nadeelcompensatie en Omgevingswet op 1 januari 2024 nu toch echt in werking gaan treden. Toch zou er in verband met de aankomende verkiezingen nog een kink in de kabel kunnen komen en opnieuw tot uitstel kunnen worden besloten.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button