Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Bijsturing gemeentebegroting 2022

Zwolle – Op 25 mei is de Beleidsrapportage 2022-1 verschenen (Berap). De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de Begroting 2022. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Eventuele structurele of meerjarig incidentele doorwerking van de opgenomen financiële afwijkingen maakt ook deel uit van de Berap besluitvorming.

Ontwikkelingen

Op het moment van opstellen van de berap zijn er forse kostenstijgingen als gevolg van de energiemarkt, grondstofprijzen, schaarste op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne. De gevolgen van deze ontwikkelingen op de begroting 2022 en verder zijn thans nog niet goed in te schatten, mede omdat er geen sprake is van een stabiele situatie. De consequenties van deze ontwikkelingen is de gemeente aan het inventariseren en zullen ze de raad te zijner tijd meedelen c.q. voorleggen. Vanwege de onzekerheid over de financiële risico’s van deze ontwikkelingen houdt het college extra weerstandsvermogen aan in de algemene concernreserve.

Enkele interventies

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2022, worden er bij de doelen geen beleidsmatige interventies voorgesteld. Wel worden er een tweetal tekortwaarschuwingen afgegeven en worden er twee vooraankondigingen gedaan. De tekortwaarschuwingen betreffen: Grip op zorg en Verkenning Stadsbroek/IJsselvizier. De vooraankondigingen betreffen Grof restafval en Woningbouwproductie.

De grootste meevallers betreffen een ontvangen afkoopsom voor de onderhoudskosten voortvloeiend uit
de overdracht van een deel van de N35 bij Wijthmen en lagere kapitaallasten vanwege vertraging van
investeringen. De belangrijkste tegenvallers zijn de volumegroei passende jeugdhulp en de tariefstijging
daarvan, kosten stormschade aan bomen, uitvoering buurt voor buurt onderzoek en hogere rentekosten.
De structurele doorwerking van de hogere onderhoudskosten als gevolg van de overdracht van een deel
van de N35 bij Wijthmen zal in de begroting 2023 en verder worden verwerkt.

Cijfers

In totaal bevat de Berap tegenvallers ten opzichte van de Begroting voor een bedrag van € 6,72 miljoen. Ook bevat de Berap meevallers voor een bedrag van € 2,03 miljoen. Per saldo resulteert de Berap in een nadelig resultaat van € 4,69 miljoen in 2022. Een aantal bijstellingen heeft doorwerking naar latere jaren.

Wethouder Dorrit de Jong stelt de raad voor om het nadelig resultaat à € 4,69 miljoen dat voortvloeit uit de verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma’s ten laste te brengen van de algemene concernreserve en de structurele en meerjarig incidentele doorwerking van Berap posten te verwerken in de begroting 2023 en verder.

Gerelateerde artikelen

Back to top button