Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeente geeft wijkinitiatieven ruimte

Zwolle – Voor duurzame wijkinitiatieven in Assendorp en Diezerpoort biedt de gemeente experimenteerruimte zodat initiatiefnemers tot een wijkverbeteringsplan kunnen komen en de gemeente kan leren wat daarvoor nodig is. Dat blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente ruimte wil geven aan burgerinitiatieven om de energietransitie te versnellen. De initiatieven in Diezerpoort en Assendorp zijn 50 tinten groen Assendorp en WijBedrijf Dieze, ze zijn expliciet genoemd. Ze lenen zich goed om hier ervaring mee op te doen. De initiatieven zijn al een aantal jaar actief, zijn ver uitgewerkt en dragen bij aan de doelen uit de Omgevingsvisie. De initiatieven nemen de gemeente enerzijds werk uit handen; de buurten stellen zélf een wijkverbeteringsplan op en gaan zélf aan de slag met de warmtetransitie. Anderzijds zal het de gemeente tijd kosten om te leren mee te bewegen met een inwonersinitiatief en wat dit vraagt ten aanzien van het programmeren, prioriteren en plannen van het werk. Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel wil het leerproces graag faciliteren/begeleiden.

Samenwerking als sleutel

De initiatieven zijn beide, hoewel verschillend, al in een vergevorderd stadium. De ideefase is voorbij en de planfase loopt. Het zijn serieuze plannen die haalbaar en uitvoerbaar lijken, maar wel de gemeente nodig hebben om tot uitvoering te komen. De gemeente heeft tegelijkertijd deze inwoners nodig om stappen te zetten in de energietransitie. De opgave bevindt zich immers deels in het civiele en deels in het publieke domein. Samenwerking is de sleutel.

Voorbeeld

Een voorbeeld voor de integraliteit van de aanpak is de business case voor Dieze. Door de appartementencomplexen op te toppen met extra woningen, genereren de VvE’s inkomsten die gebruikt kunnen worden voor renovatie, isolatie en de warmtevoorziening. Zo draagt de warmtetransitie bij aan de woningbouwopgave.

Naar verwachting zal de financiële dekking voor de totstandkoming en uitvoering van de plannen uit de begrotingsprogramma’s voor Energietransitie, klimaat/riolering en vitale wijken komen. Daarom ligt het voor de hand dat wethouder Spaans bestuurlijk opdrachtgever en coördinerend wethouder wordt.

Het werk om woningen te isoleren of de leefomgeving opnieuw in te richten, kan gedaan worden door mensen uit de wijk die nu geen werk hebben. Zo wordt het menselijk kapitaal in de wijk benut. Diezerpoort leent zich ervoor om op gebiedsniveau ervaring op te doen met het koppelen van fysieke en sociale doelen en zo
gebiedsgericht en integraal te werken. Een eerste stap is om in een aantal gesprekken te verkennen wat de kansen zijn en wat een mogelijke aanpak is.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button