KabelkrantNieuws uit ZwolleOpiniePolitiek

Gemeenteraad Zwolle informeert zich over schone lucht en duurzame bedrijventerreinen

Zwolle – Maandagavond 10 januari was er weer een informatieronde in de Zwolse gemeenteraad. Op het programma stonden het Schone Lucht Akkoord (SLA), brommers van voor 2011, en de verduurzaming van de bedrijventerreinen in Zwolle.

Als medesprekers waren aanwezig de heer Wensveen namens de GGD IJsselland, de heer Mehmed Abbassi, adviseur milieu bij de gemeente Zwolle, mevrouw Marja Erder, ook van de GGD, Karin Blaauw namens het ministerie van infrastructuur en waterstaat en programmamanager SLA, Mark Klutman van de afdeling fysieke leefomgeving Zwolle en ook van deze afdeling Arthur de Bus en André van de Kraats, tenslotte de heer Jeroen van Doornen, beleidsadviseur mobiliteit van Zwolle.

Onderzoek GGD en provincie

De heer Wensveen hield een korte presentatie over de bezigheden van de GGD rond luchtkwaliteit. Een slecht luchtkwaliteit kan er voor zorgen dat luchtweg- en longaandoeningen kunnen verergeren of ontstaan. Nederlanders leven gemiddeld 9 maanden minder lang door fijnstof.  Het effect van luchtverontreiniging is sterker dan dat van verkeersongevallen, infectieziekten, overgewicht en weinig bewegen. Iedere verbetering van luchtkwaliteit levert winst op, ook al is het maar een beetje. De GGD gaat samen met de provincie onderzoeken waar de bronnen van luchtverontreiniging precies zitten. Zo kunnen ze bepalen aan welke knoppen er gedraaid kan worden om deze te verbeteren.

GroenLinks wilde graag weten welke maatregelen voor een middelgrote stad als Zwolle interessant zijn. Karin Blaauw antwoordde daarop dat het SLA staat voor een vrijwillige ambitie om te werken aan gezondheidswinst. De rijksoverheid zet erop in om de gemeenten en provincies te ondersteunen. In principe moeten alle onderdelen geschikt zijn voor Zwolle. De luchtkwaliteit kan ook geborgd worden door bijvoorbeeld inkoop en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij het subsidiëren van sloop van oude brommers moet de regeling wel kosteneffectief zijn. Dat wil zeggen dat de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten.

Vervuiling A28

D66 vroeg of het college het wel inzichtelijk heeft hoeveel van de vervuilende brommers er rondrijden. Is de A28 niet veel vervuilender? Mevrouw Blaauw zei daarover dat in de berekeningsmethode het niet uitmaakt of je een snelweg hebt. Iedere besparing op luchtkwaliteit is er één. Hoe gaat de luchtkwaliteit een plek krijgen in de plannen, wil D66 weten van de wethouder. Volgens wethouder William Dogger is nog niet vast te stellen welke vorm dat precies krijgt in de plannen, wel vindt hij gezondheid erg belangrijk. Het onderzoek van de GGD gaat zeer bepalend worden.

De SP vraagt of het mogelijk is dat er in dit kader ook subsidie kan komen voor het OV. Dat kan niet volgens mevrouw Blaauw, omdat de baten van het OV voor luchtkwaliteit niet erg groot zijn.

Eigen gedrag

Swollwacht vraagt zich af hoe groot de gezondheidswinst is bij het verbieden van oude brommers, vooral gerelateerd aan ongezond gedrag, zoals roken en weinig bewegen. Volgens de heer Wensveen is dat een complexe vraag. Op het moment dat je ergens winst kunt halen moet je dat doen. Er moet ook worden nagedacht over het eigen gedrag.

De VVD is niet overtuigd van het belang van het SLA. Ze is benieuwd hoe noodzakelijk het is om dit te ondertekenen gezien de technische ontwikkelingen die er aan zitten te komen, zoals elektrisch vervoer. Volgens de heer Abbassi zit Zwolle onder de Europese normen, qua uitstoot, maar boven de normen van het WHO ( World Health Organisation). De gewenste technische ontwikkeling is pas voltooid rond 2030/2040 en duurt dus veel te lang. Ook wil de VVD weten wat de relatie is met toekomstige woningbouw. Wethouder Dogger antwoordt daarop dat Zwolle het nog niet zo slecht doet. De logistiek in de binnenstad ligt onder een vergrootglas. Hoe zich dat verhoudt tot verstedelijking moeten we niet bagatelliseren.

Bekendheid luchtkwaliteit

De ChristenUnie vraagt zich af wat nu nieuw is aan deze beleidskeuze en of de stad niet al veel weet. Volgens de heer Wensveen is het vooral belangrijk om nu naar de bronnen te gaan kijken. De luchtkwaliteit zelf is nu al op huisadresniveau bekend. Wat is het laaghangend fruit bij ondertekenen, wil zij weten. Volgens mevrouw Blaauw is er daarover veel informatie beschikbaar. Mobile werktuigen, zoals graafmachines, zijn een goed voorbeeld. Zij zorgen voor ongeveer 20% van de gezondheidsschade.

Het CDA wil weten of een SLA straks niet overbodig is omdat de regelgeving dan anders is. Volgens mevrouw Blaauw is het SLA dan nog steeds nodig, maar niet meer als stok achter de deur, omdat er dan een wettelijke regeling is. Ze is ook benieuwd hoe de eventuele luchtkwaliteitsregelingen te handhaven zijn. Volgens de heer Abbassi is de wegbeheerder hiervoor verantwoordelijk.

Inspanningsverplichting

De PvdA vraagt of we alles al hebben gedaan en of het SLA nog toegevoegde waarde heeft. Volgens mevrouw Blaauw gaat het niet zozeer om wat er al gedaan wordt, maar welke bronnen er zijn, en de inspanningsverplichting. Het streven is 50% reductie, maar als et 48% wordt, wordt de gemeente daar niet op afgerekend. Ook vraagt de PvdA wat de getallen van 12.000 levens door luchtvervuiling precies inhouden. Volgens de GGD kan het voor de één 40 jaar winst zijn, voor de ander 3 maanden. Iedere winst telt mee.

Wethouder Dogger resumeert dat het belang van schone lucht buiten kijf staat. De Zwolse luchtkwaliteit is niet erg slecht in verhouding tot andere steden. Er is nog niet echt gesproken over het ambitieniveau van de raad op dit gebied. Daarom is het een goed idee om nog een debat aan te gaan over dit onderwerp. De voltallige aanwezige gemeenteraad stemt hiermee in.

Duurzame bedrijventerreinen

In de informatieronde over de verduurzaming van bedrijventerreinen in Zwolle spraken mee diverse mensen als parkmanagers en ondernemersverenigingen, maar ook vertegenwoordigers van de Milieuraad en onderzoeksbureau ‘Buiten’. Ook waren er een aantal ambtenaren aanwezig met de portefeuille bedrijventerreinen en logistiek.

De knelpunten die men ziet op de bedrijventerreinen variëren van het besef dat er meer samenwerking nodig is, tot het probleem van netcongestie bij de energietransitie. Dat er aan sommige langlopende effecten nog niets is gedaan, dat veel bedrijven niet zijn aangesloten bij de ondernemersverenigingen (vooral op de Marslanden)
en dat ondernemersverenigingen als rechtspersoon geen subsidies kunnen aanvragen. In Oosterenk, Voorsterpoort en Berkum verloopt de verduurzaming heel voorspoedig. Dit is een vrij nieuw bedrijventerrein, dat maakt het gemakkelijker.

Kansen

De kansen die men ziet, zijn bijvoorbeeld op Hessenpoort gesprekken met bestuur en parkmanagement om de problemen samen aan te pakken, zodat het sneller gaat. Er is afgelopen 6 januari een energie coöperatie opgericht. Ook is er perspectief om de investeringen terug te verdienen. Investeringen voor de lange termijn zijn ook nodig. Individuele bedrijven moeten bij elkaar gaan aanhaken. Kennis en expertise zit daarbij bij de overheden. Mogelijkheden zijn Led-verlichting, isolatie, zonnepanelen, groene daken, en fietsparkeren of gedeelde parkeerplaatsen.

Warmte uitwisseling en waterstof zijn de belangrijke onderwerpen voor de komende tijd. Niet alles is op elk bedrijventerrein mogelijk, omdat ieder terrein zijn eigen kenmerken heeft. Er liggen volop kansen voor vergroening, bijvoorbeeld groene vlaktes om te wandelen. De verduurzaming van bedrijventerreinen is onderdeel van een groot onderzoek over de toekomstbestendigheid ervan, en bevat vele aspecten.

De ondernemersvereniging van de Marslanden krijgt het niet voor elkaar om een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) van de grond te krijgen. Zij is op zoek naar iemand die plannen en businesscase kan maken. Op Oosterenk daarentegen ligt er een duidelijk plan voor vergroening. Ook op de Vrolijkheid zijn er hiervoor plannen. De gemeente wil de koplopers koppelen aan bedrijventerreinen die nog een stap moeten zetten.

Voorlopig komt er geen debat meer over dit onderwerp, de raad vindt het nu voldoende besproken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button