KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Er komt tijdelijke huisvesting voor mensen in echtscheiding

Pilot Parentshouses van start

Zwolle – Samen met drie woningcorporaties wil de gemeente Zwolle Parenthouses realiseren. Dat zijn tijdelijke woningen voor mensen die gescheiden zijn of in relatiecrisis zitten en geen onderdak kunnen vinden. Er is een grote vraag naar dergelijke woningen. Bij de verkenning naar de mogelijkheden kwam al meteen een locatie in beeld en dus is besloten meteen over te gaan tot realisering. Het accent ligt daarbij op wonen.

Voor ouders met kinderen die zich in een relatiecrisis of scheidingssituatie bevinden is het in onze stad erg moeilijk om tijdelijke huisvesting te vinden. Als samenwonen niet meer gaat, ontstaat in de praktijk vaak een zoektocht voor één van de ouders naar geschikte woonruimte waarin ook de kinderen welkom zijn. Ook is in Zwolle het vinden van woonruimte in de eigen stad (in de buurt van de kinderen) moeilijk. Dit leidt vaak tot extra spanningen door gedwongen samenwonen, onvrijwillig verder weg wonen, steeds wisselende woonplekken of zelfs dakloosheid. Dit is niet bevorderlijk voor het welzijn van alle betrokkenen in deze toch al ingewikkelde en onrustige tijd.

Hoeveel gezinnen zijn dat?

Om dit probleem te ondervangen start de gemeente met de pilot Parenthouses. Er is onderzocht hoe groot de doelgroep ongeveer is. Om een grove schatting van de aantallen te kunnen maken is uitgevraagd bij de medewerkers van het Sociaal Wijkteam in een wijk voor hoeveel mensen in hun caseload dit een passend aanbod
zou kunnen zijn. Grofweg kwam dit neer op zo’n 30 gezinnen per stadsdeel en stadsbreed (5 stadsdelen) daarmee op 150 gezinnen. Hoewel niet al deze gezinnen gebruik zullen willen maken van het aanbod van een Parentshouse is de vraag fors.

Zwolle ziet het als haar taak om complexe echtscheidingen te voorkomen. Dit doet zij in de werkwijze ‘Sterk ouderschap, scheiden zonder schade’. Kern van deze visie en werkwijze is de-escalatie en instandhouding van het ouderschap.

Realisatie

In de prestatieafspraken met de corporaties en huurdersvereniging heeft de gemeente daarom in de jaarschijf 2022 opgenomen een verkenning te doen om parentshouses te realiseren. Omdat bij de start van de verkenning al een geschikte locatie werd gevonden is dit proces in een stroomversnelling terechtgekomen en is de verkenning omgezet in realisatie. Daarnaast heeft de gemeente een rol in het voorkomen van dakloosheid.

In andere gemeenten is al ervaring opgedaan over Parenthouses. Van de bevindingen uit Raalte leert Zwolle onder andere dat het belangrijk is het accent op ‘wonen’ te leggen en niet op hulpverlening, omdat dit drempelverhogend werkt en er niet altijd een hulpvraag is. Ook in Zwolle kiest men er daarom voor om hulpverlening geen voorwaarde voor bewoning te laten zijn. De hulp is wel laagdrempelig aanwezig voor mogelijke inzet.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button