Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Weer veel besluiten in Gemeenteraadsvergadering

Zwolle – Maandagavond 19 april was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er waren 66 agendapunten waar de gehele raad over moest besluiten.

Als eerste waren er twee insprekers namens buurtbewoners over de gebedsoproepen van de moskee in Zwolle. Deze heeft het aantal en de volumes hiervan, tegen de beloftes, uitgebreid. Inwoners ondervinden hiervan veel hinder en zien het graag anders. Burgemeester Snijders zegt hierover het gesprek aan te gaan met de moskee.

Agenderingsverzoeken

Over het proces waterbeleving korte en lange termijn meldde D66 in een agenderingsverzoek dat zij dit wil koppelen aan klimaatadaptatie en een kadergevende rol van de gemeenteraad. Het verzoek is aangenomen. PvdA CU en GL willen de deelmobiliteit agenderen voor een informatieronde, en VVD en CDA willen een debat over de voortgangsrapportage dienstverlening. Beide zijn aangenomen.

Stemverklaringen

GroenLinks vermeldt dat het blij is met het groene plan voor het voedselbos. De VVD maakt zich zorgen over de binnenstad en vertrouwd dat dit goed komt. Ook zo bij de kwaliteit van de jeugdzorg. De ChristenUnie is blij met de scherpere aanpak van mensenhandel, en met name het signaleren en bewustworden. Ook is zij blij met de doorontwikkeling van het Gemeentelijk Grondstoffen Plan (GGP), ze heeft begrip voor het aanpassen van de datum. Over de zienswijze betreffende Lelystad Airport zegt D66 dat het goed is om te zien dat provincie en gemeente nadrukkelijk tegen opening hiervan zijn. De nadelige effecten van de stikstof uitstoot zijn te groot. Groen Links benadrukt het belang van dit thema en is blij met de ingediende zienswijze.

Artikel 45 vragen

Over het WMO vervoer zegt Swollwacht dat het college geen aanleiding ziet tot verbetering, en roept op tot meer aandacht hierover. De ChristenUnie is blij met de beantwoording van het college over duurzame tankstations en zijn overtuigd dat dit beleid nodig is. Swollwacht vindt dat het verlagen van de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen veel onrust en stress veroorzaakt en is teleurgesteld.

Direct op de agenda

Met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is GroenLinks erg blij. De VVD wil dat de maatregelen ook ten goede komen aan particuliere woningbezitters, in samenwerking met de corporaties. Over de steun aan het achterstallig onderhoud van de oude WRZV hallen voor de VEZ waren veel vragen. Vooral de PvdA wil graag dat de VEZ zelf in de toekomst dit soort dingen weer op gaat pakken. Voor nu stemt zij in met de steun om de SSW (Stichting Sporthal WRZV) met een schone lei te laten beginnen.

Voor de verdeling van rijksmiddelen voor de culturele sector waren er vooral veel vragen in amendementen en moties voor geld voor de amateursector. Wethouder Monique Schuttenbeld wil de regelingen graag overzichtelijk houden. Er is op dit moment een overvraging en niet alles kan worden vergoed. De PvdA is blij dat veel geld naar de makers gaat. De ChristenUnie stemt in met de verdeling van het geld. Alle partijen zijn voor dit voorstel tot verdeling van de rijksgelden.

Wat betreft het Hoofdlijnenakkoord RES 1.0 dient D66 een motie in ‘Zwolle maakt energie’. Dit gaat over het streven naar 60% wind- en 40% zonne-energie. Zwolle biedt op dit moment een verhouding van 16% wind en 14% zon en door het wegvallen van de laagvliegroute ontstaan er meer kansen voor windenergie. De SP stort zich op de definitie van lokaal eigendom en wil publieke energiebedrijven daarbij betrekken. Beide moties worden verworpen. Het RES akkoord is wel unaniem aangenomen.

Nieuwe griffier

Als nieuwe griffier is Eric Meurs benoemd. Zijn geloofsbrieven zijn in orde bevonden. Hij is deskundig en heeft ervaring. Hij is gekozen uit 37 reacties.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

Breecamp mee met warmtetransitie is een motie van PvdA en D66. Daarmee willen zij bereiken dat eerder dan 2040 de warmtevoorziening wordt aangepakt. Deze motie is verworpen naar aanleiding van de verklaringen hierover door de verantwoordelijke wethouder.

De toekomst van de inkoop in het sociaal domein is onderwerp van een motie door D66. Wethouder Dorrit de Jong wil de voor- en nadelen hiervan in kaart brengen. Deze motie is aangenomen.

Daarnaast zijn er moties over het rapport ‘Goede dagen en perspectief’ over de dagbesteding. D66 noemt het rapport hierover mosterd na de maaltijd, omdat het niet op tijd bij de raad is gekomen. Wethouder Dorrit de Jong erkend dat het proces niet goed is gegaan en belooft beterschap. De motie voor een extern onderzoek en het vergoeden van de eigen bijdrage voor lagere inkomens, zijn verworpen. Hier is al voor gezorgd. De motie voor het monitoren van de vooruitgang op dit dossier per jaar is unaniem aangenomen.

De SP wil de intimidatie bij de abortuskliniek nog verder terugdringen. De partijen noemen de intimidatie onacceptabel, ook de burgemeester die hiervoor verantwoordelijk is. De motie is aangenomen.

Afscheid Thom van Campen

Fractievoorzitter Thom van Campen van de Zwolse VVD is in de Tweede Kamer gekozen, en verlaat het Zwols politiek toneel. Alle woordvoerders van de Zwolse partijen hadden een afscheidswoordje voor hem en lieten een gekozen muziekfragment horen. Tevens kreeg hij een vlag van Zwolle en de Achterhoek. Hij is opgegroeid in de Achterhoek. De bedoeling is dat hij de vlaggen in zijn werkruimte tentoonstelt, om zo lobby van de gemeente te bevorderen. Met een gloedvol betoog, zoals altijd, bedankte hij de raad voor de goede samenwerking.

Afscheid raadsgriffier Arthur ten Have

Raadsgriffier Arthur ten Have beleefde zijn laatste raadsvergadering, omdat hij met pensioen gaat. Dit liet hem niet koud. In 2009 werd hij griffier en hij liet ten overstaan van de gehele raad zijn persoonlijke verhaal horen. Burgemeester Snijders overhandigde hem een grote bos bloemen, en sprak lovende woorden.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later in te zien. Tevens zijn op deze plek de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button