BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Zwolse gemeenteraad over de startnotitie voor centrum Aa-landen

Zwolle – Maandagavond 18 september 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen om te debatteren over de startnotitie voor de ontwikkeling van het centrum van de Aa-landen. Een startnotitie is het eerste deel van het hele proces van de ontwikkeling. Daarmee kan de gemeenteraad kaders afgeven aan het college en de ontwikkelaars van het gebied.

De startnotitie is te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad bij de stukken. Alle fracties van de partijen hielden een betoog met hun belangrijkste punten over dit document. Er waren ook twee insprekers. Als eerste was dat mevrouw Klaartje Hoedemaker namens de buurtbewoners van de Grevelingen in de Aa-landen. Zij willen graag meer betrokken worden bij het proces en de beslissingen, en maken zich zorgen over de kwaliteit van hun leefomgeving, vooral wat betreft groen en rust, en het vrije uitzicht. De tweede inspreker was de heer Aart Karssen, namens de SWA (Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen). Hij had wat complimenten over voor de startnotitie en sprak de hoop uit dat het mooie, groene en toekomstbestendige karakter van de wijk bij zijn oprichting, nu doorgetrokken wordt in de plannen. Ook hoopt hij op een goed participatieproces voor de inwoners.

Vernieuwing hard nodig

De PvdD was de eerste partij met een bijdrage. Zij vindt dat vernieuwing en vergroening hard nodig is voor deze wijk. Woningbouw en vooral betaalbare woningen zijn heel belangrijk. Slopen zou minder voordelig zijn voor het milieu. Ook vindt deze partij doorstroming op de woningmarkt belangrijk, omdat dan senioren een plek vrij kunnen maken voor gezinnen. Dat het gebied de huiskamer van de wijk moet worden betekent voor de PvdD dat de voorzieningen zoals wijkcentrum en bibliotheek een centrale rol krijgen. Natuur is voor haar belangrijk, en zeker natuurinclusief bouwen.

De ChristenUnie erkent het centrum van de Aa-landen als een wijk in het groen. Mensen komen er samen voor ontmoeting, sport en andere dingen. Volgens de partij is ontwikkeling nodig, en dat zou voor de komende 50 jaar genoeg moeten zijn. De wijk Aa-landen is nu volwassen en op leeftijd, en zo ook veel van haar bewoners, zegt deze partij. Senioren willen graag in hun eigen wijk blijven wonen, is de idee. Wonen in de Aa-landen moet daarom ook flexibel kunnen zijn.

Aanpassen aan klimaatverandering

De PvdA memoreert het extremere weer door de klimaatverandering, waaraan de wijk moet worden aangepast, en dat is hoognodig. De partij maakt zich zorgen over de beschikbare oppervlakte. Er moet derhalve goed worden gekeken wat er al is. Groeien en groen toevoegen moeten hand in hand gaan. Zou parkeren niet ondergronds kunnen of op het dak, vraagt zij zich af. Of kan de drukste weg worden begraven? Ook is zij benieuwd of de hoeveelheid ingepland groen voldoet aan de eerder bedwongen regeling van 3/30/300.

GroenLinks ziet dat deze startnotitie komt na de visie op de verstedelijking van drie jaar geleden, en dat het om een bijzonder gebied gaat. Zij vraagt zich af of de ontwikkelaars wel urgentie voelen om met elkaar coalities te vormen. Ook breekt zij een lans voor maatschappelijke functies in het gebied en is blij met de bouw van 300 woningen, waarvan 40% goedkoop. Dat past bij de onderzochte vraag. Wat betreft mobiliteit wil deze partij vooral aandacht voor de O van OV, en dan vooral omdat er veel senioren in de wijk wonen, waarvan men verwacht dat deze een voorkeur hebben voor het gebruik van OV.

Tegenstrijdige belangen

Swollwacht ziet dat er hier een grote opgave ligt. Het risico voor tegenstrijdige belangen van eigenaren is voor haar een belemmerende factor. Ook de veiligheid van de verkeersstromen wil zij benadrukken, en dan vooral bij de rotonde Rijnlaan/Merwedelaan. En OV vindt zij belangrijk. Zij ziet graag een tijdlijn voor het hele proces. Volgens wethouder Gerdien Rots is het voorbereidingsproces in de loop van 2024 klaar.

D66 is vol lof over de plannen, omdat het in  haar ogen een kwalitatieve wijk wordt. Ook deze partij vindt doorstroming op de woningmarkt belangrijk. Er ligt hier een grote maatschappelijke opgave. De openbare ruimte moet vooral groener worden, en er moeten slimme oplossingen komen voor wateropvang. Buiten bewegen zorgt voor meer gezondheid en sociale cohesie. De bouw moet ook snel van start gaan, zegt deze partij. D66 is voorstander van bouwen in de hoogte voor het realiseren van meer woningen.

Meander College

Het CDA vindt het nu voorliggende plan in principe goed, maar heeft ook redenen tot zorg. Het geheime rapport wat er ligt, wil de partij graag in vertrouwelijkheid kunnen inzien. De wethouder zorgt daarvoor, zegt zij toe. Ook deze partij wil graag bouwen voor het doorstromen van senioren. De achterstand van het Meander College om te verbouwen wil zij graag zo spoedig mogelijk inlopen, desnoods kan de school, die een bovenwijkse functie heeft, verplaatsen naar een andere plek of wijk. Er zijn mensen die de wijk lelijk vinden (bloemkoolwijk), maar de meeste bewoners vinden haar mooi. Mixen van doelgroepen vindt deze partij heel belangrijk.

De SP vindt het heel goed dat de regie in deze wijk bij de gemeente ligt. Ook is zij blij met 40% goedkope woningen, maar vermeldt daarbij wel dat het jammer is dat dit niet betekent 40% sociale huur. Voorzieningen maken de wijk tot een fijne plek, zegt de SP, en ruimte voor multifunctionele functies is veelbetekenend. Net als GroenLinks wil zij ook extra OV in deze wijk.

Duurdere woningen

De VVD komt tot slot aan de beurt en heeft vooral oog voor de bereikbaarheid van de wijk en wil graag meer duurdere woningen. De partij denkt dat dit bijdraagt aan de financiering van de wijk, maar volgens de SP en de wethouder zijn duurdere woningen mindr in trek en derhalve lastiger te verkopen. De partij zou het fijn vinden wanneer de scholieren onder de weg door zouden kunnen met een fietstunnel. Ook voor deze partij moet het Meander College prioriteit krijgen voor haar vernieuwing.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Wethouder Rots vertelt dat de Aa-landen een heel prettige woonwijk is en dat het voor het eerst is dat een startnotitie door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Dat is een stap in het participatieproces. De verdere uitwerking moet dan nog komen, en alle betrokkenen worden daar door de gemeente in meegenomen. Verschillende belangen en gevoelens van urgentie moeten dan met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Er is volgens de wethouder veel behoefte aan senioren woningen, van ouderen die in de wijk willen blijven wonen, maar het blijft ook een gemeleerde wijk. Er is aandacht voor collectieve woonvormen. De wethouder wil het groene karakter van de wijk aanhouden en versterken, bijvoorbeeld door bestaande bomen te bewaren. Ook wil zij groen meer beleefbaar maken, bijvoorbeeld door sportvelden niet alleen bij een school te plaatsen. Voor mobiliteit zijn er al aardig wat rijksbijdragen ontvangen, en de wethouder ziet ook het belang van bijvoorbeeld een extra buslijn in de wijk. Tevens is zij blij met de inspraak van de bewoners van de wijk, en gaat er alles aan doen om goed naar hen te luisteren.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Insprekenkanvia raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button