Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad in debat over passend onderwijs en vrijetijdsbesteding

Zwolle – Maandagavond 5 juni 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen voor debatten over de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp, en later over Vrijetijdsbesteding.

De ontwikkelagenda

In 2017 hebben de gemeenteraad en de schoolbesturen van het Primair en Voortgezet onderwijs de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp vastgesteld. De tussenevaluatie in 2021 en gesprekken over een vervolgaanpak met de schoolbesturen van het Primair en Voortgezet onderwijs hebben geresulteerd in een nieuw deel 2 ‘Doen en leren’ voor de periode 2023 – 2028. Met het nieuwe deel wordt invulling gegeven aan het thema ‘een passende onderwijsplek voor ieder kind’ uit de Strategische Onderwijsagenda.

Samen met het onderwijs wordt beoogt bij ondersteuningsvragen van leerlingen (en ouders) te werken aan zo normaal mogelijke oplossingen bij ervaren problemen bij opgroeien, opvoeden en ontwikkelen van kinderen en jongeren tot 18 jaar; zo dicht mogelijk bij de normale leefomgeving van kinderen, jongeren en ouders; en in een samenhangende aanpak met de wisselwerking met andere omgevingen, met name thuis.

Dit zal naar verwachting leiden tot betere oplossingen en het voorkomen van onnodig beroep op individuele specialistische jeugdhulp en/of speciale vormen van onderwijs. Het draagt daarmee ook bij aan de bewegingen van de Hervormingsagenda sociaal domein.

Prioriteit

De VVD trapte het debat af met haar bijdrage. Zij ziet dat er in Zwolle veel dingen goed gaan met passend onderwijs en refereert aan het Rondetafelgesprek van twee weken geleden. Er is echter nog genoeg te doen, zegt zij. De prioriteit moet liggen bij preventie en verschillende paden voor iedereen. Evalueren, monitoren en gesprekken zijn van belang. De partij verwacht wel dat er een besparing op de financiën voor de jeugdhulp komt.  Wie betaalt waarvoor vindt deze partij belangrijk.

Swollwacht is blij met oog voor kwetsbare kinderen, en de proeftuin dyslexiezorg. Expertise wordt gebundeld en betrokkenen hebben elkaar gevonden. Dat is goed, zegt deze partij. Zij wil echter wel een technische bijpraatsessie voor de gemeenteraad. Dat moet dieper ingaan op wat er gebeurt bij de Ontwikkelagenda.

Internationale schakelklassen

GroenLinks zegt dat leerlingen een stem moeten krijgen waar nodig, en gelijke kansen moeten krijgen in hun ontwikkeling. De samenwerking tussen schoolbesturen, scholen en overige belanghebbenden moet goed zijn. Er moet ook aandacht zijn voor de Internationale Schakel Klassen (ISK). Nieuwkomers moeten een zo goed mogelijke start krijgen. Niet alle starters zijn hetzelfde, zegt de fractie.

De PvdA refereert ook aan het Rondetafelgesprek. Daarna wil zij wel iets meegeven aan de wethouder. Dat houdt in dat zij ziet dat er nog steeds kinderen thuis zitten, en dat de wethouder zou moeten bijsturen. Ook maakt zij zich zorgen over te lage financiële ambities. Tevens pleit zij voor een HoogBegaafden klas en kleinere klassen in het algemeen. Dat ziet de ChristenUnie evenals de wethouder niet zitten omdat het te duur is en er te weinig leerkrachtenbeschikbaar zijn. Wel is de wethouder van zins om sommige klassen waar dat nodig is klein te houden.

Samen kom je verder

De ChristenUnie zegt: Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Gesprekken in het onderwijs zijn zeker een enorme opgave, zegt de partij. Zij is echter wel optimistisch hierin. De basis moet vooral op orde zijn. Dat betekent dat leerlingen, leerkrachten en ouders duidelijkheid mogen verwachten. Ook moet er ruimte zijn voor maatwerk. De gemeente moet weten waar extra zorg nodig is.

De PvdD pleit vooral voor extra onderwijs over duurzaamheid voor alle leerlingen. Jong geleerd is oud gedaan, zegt deze partij. Het moet op scholen gaan over voedsel, milieu en klimaat. Ook vindt zij integratie en inclusie belangrijk voor nieuwkomers, dat zou gebaat zijn bij goed onderwijs.

Specialistische hulp

Het CDA wil jongeren en kinderen gelijke kansen bieden, wat in Zwolle tot nu toe best goed gaat in vergelijking met landelijke cijfers. De partij kan zich goed vinden in de aanpak om kinderen een zo gewoon mogelijke omgeving te bieden. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk specialistische hulp te voorkomen.

D66 vindt ook een positieve plek voor ieder kind van belang. Meer inclusie is voor deze partij een prioriteit. Ook de Ondersteuningsteams (OT) vindt zij belangrijk en de financiën. Er moeten geen onrealistische verwachtingen zijn. Zij vraagt zich af of alle doelen wel haalbaar zijn. Ouders zouden moeten worden betrokken bij de participatieraad. Dat laatste wil de wethouder niet, omdat dat niet gepast is. Ouders horen meer thuis in de gesprekken met de leerkrachten, op de voorgrond.

Allerlei Problemen

Ook de SP vindt dat alle kinderen met bijzondere behoeften steun moeten krijgen, en mogen bloeien. Er zijn echter nog steeds veel uitdagingen en verbeterpunten. Kinderen met leerproblemen/ gedragsproblemen/ fysieke beperkingen zetten extra druk op leerkrachten.

Reactie wethouder  Michiel van Willigen

De Ondersteuningsteams zijn multi disciplinaire samenwerkingsverbanden en zij werken goed, volgens de wethouder. Preventie is daarbij het hoogste goed. Het betrekken vanleraren en ouders is te ingewikkeld evenals een boodschap richting Den Haag (ministerie).

Themadebat Vrijetijdsbesteding

Uit dit debat kwam vooral naar voren dat de gemeente invulling wil geven aan hulp voor sportvereniging om led-verlichting aan te brengen. Dat kan sneller dan nu gebeurd. Deze zomer start verdere verduurzaming van de sportaccommodaties.

Hulp voor verhuizingen van sportverenigingen door de gemeente is de normale gang van zaken. Op dit moment gebeurt dat voor de cricket-vereniging. Daar sporten veel Aziaten. Op veel plekken boekt de bewegingsmakelaar successen. In sportparken wil men gebiedsgericht gaan werken, gericht op de wijk, vooral op de wijken waar het ’t meeste nodig is.

Over Community Art is gezegd dat het college eerst een congres wil afwachten. Dit moet gaan over een samenwerking tussen welzijnsorganisaties en kunstenaars. Community Art is voor alle fracties en ook voor de wethouders een belangrijke verbindder voor de samenleving, en wordt als zeer positief gewaardeerd.

De fusie tussen de Stadkamer en bibliotheek van Kampen wordt ook door allen als positief gezien. Volgens wethouder Monique Schuttenbeld kost dat geen extra financiële bijdrage door de gemeente en heeft de samenwerking grote praktische voordelen.

Een outdoor locatie voor evenementen zou handig zijn, de wethouder is nu bezig met een onderzoek daarnaar. Voor de zomer kan zij daar meer over zeggen. Het idee uit de raad om over de stadsgrenzen heen te kijken neemt zij over.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren