BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Duurzaamheidsambities Port of Zwolle in gevaar

Zwolle – De ontwikkelaar van Rieteweg 34 in het Port of Zwolle gebied wil zich niet houden aan de duurzaamheidambities van de gemeente Zwolle voor dit gebied. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van D66 door wethouder Paul Guldemond.

Kijkend naar het bouwplan voor Rieteweg 34 ziet het college dat deze ontwikkeling niet past in een duurzame havenontwikkeling en ook niet op een watergebonden kavel. Naar aanleiding van de plannen is contact geweest met de ontwikkelaar. In dat gesprek kwam naar voren dat de ontwikkelaar een andere visie heeft op ontwikkelingen in Port of Zwolle. De ontwikkelaar baseert zich op zijn ervaring vanuit locaties elders in het land en heeft gesprekken gevoerd met enkele geïnteresseerden in de kavel en de bedrijfsunits hier.

Uit die ervaring en gesprekken heeft de ontwikkelaar de inschatting gemaakt dat met de huidige plannen het hoogste rendement behaald kan worden. De schaarste van watergebonden kavels is ook benoemd, en daarbij is duidelijk geworden dat partijen een verschil van inzicht hebben.

Het college heeft daarnaast kort onderzocht of het mogelijk was om de vergunning voor de bedrijfsunits te weigeren. Echter, de bedrijfsunits passen binnen het vigerende bestemmingsplan waardoor het college geen grond heeft om de vergunning te weigeren.

Ambitiedocument

Toch vindt het college de ambities belangrijk. Het ambitiedocument is destijds opgesteld onder verantwoordelijkheid van de betrokken partners in de Regio Deal “Port of Zwolle: “logistieke hub voor
circulaire bedrijvigheid” en biedt een wenkend perspectief richting 2050 voor Port of Zwolle als haven
van de toekomst en als aanjager van duurzame ontwikkeling en brede welvaart.

Het ambitiedocument schetst de duurzame kansen voor Port of Zwolle en legt daarmee drie transitiepaden voor welke gebaseerd zijn op de huidige bedrijvigheid per havengebied. Deze transitiepaden zijn: duurzame en circulaire bouw, vergroening van de landbouw en als laatste duurzame energie. Bij elk van de havengebieden vormt slimme en groene logistiek de rode draad.

De geformuleerde ambities zijn tot nu toe nog niet vertaald naar ruimtelijke instrumenten. Met het ambitiedocument ‘sturen op de toekomst’ is een routekaart beschreven waarin staat hoe Zwolle haar haven wil doorontwikkelen tot een logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid. Daarin wordt aangegeven dat ze nadere analyses gaat uitvoeren van ruimtelijke optimalisatie- en herstructureringsmogelijkheden. Daarmee is men voornemens om in de toekomst instrumenten in te zetten die sturen op ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de ambities van Port of Zwolle.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button