Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: gemeenteraad Zwolle over zorgelijke zorgaanbieders en kantorenmarktvisie

Zwolle – Maandagavond 2 oktober debatteerde de Zwolse gemeenteraad over zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders, alsmede over de vervolgaanpak van de kantorenvisie Zwolle.

In Zwolle is er sprake van overlast door bewoners die wonen in vaak “verkamerde” woningen, waar zorg en ondersteuning aan huis wordt gegeven. In een project is vervolgens via twee sporen (projectgroepen) aan de slag gegaan na een gedegen onderzoek.

Er ligt het voorstel aan de raad om de Zwolse kantorenvoorraad per saldo tot 2021 niet verder te laten afnemen. Daarnaast wordt, in lijn met de verwachte groei van het aantal inwoners, voorgesteld de Zwolse kantorenvoorraad mee te laten groeien door nieuwbouw van 30.000 m2 kantoorruimte tot 2031 en dit bij voorkeur te faciliteren in de Spoorzone, het Centrum en Voorsterpoort. Deze nieuwe kantoren moeten duurzaam worden ontwikkeld waarbij circulair, energieneutraal, kleinschalig en geschikt voor functiemenging de uitgangspunten moeten zijn.

Erger

Er waren drie insprekers voor het thema zorgaanbieders, die ieder op persoonlijke titel inspraken. Één gaf voorbeelden van personen die erger in de problemen kwamen door onvoldoende hulp. Een ander sprak van huisjesmelkers die grof geld verdienen aan malafide zorgwoningen en de laatste spreker pleitte voor meer spreiding van zorgwoningen over de stad.

De PvdA begon met de bijdrage en sprak erover dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft. Ook moet er de juiste begeleiding zijn en mot de veiligheid van inwoners gewaarborgd zijn. Het spoor van vergunningsverlenin vindt de partij als optie niet prettig, omdat het veel rompslomp geeft en stigmatiserend kan werken. Ook het in gesprek gaan met de betrokken zorgaanbieders kan tijd kosten, denkt de partij, maar kan wel de zorg intensiveren.

Zorgkantoor

De SP vindt de nota over de zorgaanbieders erg sturend. Ze wijst naar de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor voor mensen met zorg via de wlz. Als het zorgkantoor goed haar werk doet, dan is er volgens de SP geen probleem. Ze vraagt zich af hoe we weten welke aanbieders goed zijn en welke niet.

De VVD leeft mee met mensen die zorg nodig hebben. Sommige van deze mensen worden in een zorgwoning gedumpt zonder adequate zorg, zegt de partij. Er is dan soms echt overlast in de vorm van bijvoorbeeld schreeuwen, geweld en/of drugs of brandstichting. De VVD is groot voorstander van het invoeren van een vergunningsplicht om een instrument te hebben om de zorgverlening beter te regelen.

Gesprekken

D66 is blij dat de gemeente Zwolle streeft naar een inclusieve stad, ook voor mensen die zorg nodig hebben. Thuisbegeleiding heeft tegenwoordig de voorkeur boven het plaatsen in een instelling, en dat is een groot goed, denkt deze partij. D66 ziet liever dat  de gesprekken met  de zorgaanbieders geïntensiveerd worden in plaats van het invoeren van een vergunningsplicht, omdat dit laatste er bijvoorbeeld niet voor zorgt dat bestaande zorgaanbieders worden aangepakt.

GroenLinks ziet dat het niet mogelijk is te voorkomen dat mensen soms psychisch in de problemen komen. Zij wil echter nog niet besluiten tot een vergunningplicht, omdat de omgevingswet er aan komt en het daardoor toch niet voor die tijd kan worden ingevoerd. De gesprekken met de zorgaanbieders zoouden wel snel kunnen worden aangescherpt.

Kleinschalig

De PvdD maakt zich zorgen over personen die overlast veroorzaken. Regie kan soms ontstaan door kleinschalige woonvormen, maar dat gaat niet altijd goed, zegt deze partij. Zij vraagt zich af hoe het idee voor de twee sporen (praten en vergunningen) is ontstaan, en of zorgelijke aanbieders geweigerd kunnen worden. Het zorgkantoor is nodig om het spoor van vergunningverlening te overwegen.

Swollwacht hekelt de lange duur tussen de motie om zorgaanbieders aan te pakken en de uitwerking ervan. Er zijn daardoor veel kosten en tijdsverlies en er is geen zekerheid dat de overlast afneemt. Toch houdt de partij goede hoop. Sturing heeft zeker zin, denkt zij, en kwetsbare inwoners moeten zich zeker veilig kunnen voelen in de stad.

Langere procedures

De ChristenUnie ziet dat psychisch kwetsbare mensen soms in ongelukkige omstandigheden verkeren en dan afglijden. Zij vraagt zich af wanneer overlast verdwijnt. Afspraken maken met zorgaanbieders vindt de partij daarbij belangrijk. Bescherming van hulpbehoevenden is bescherming van iedereen, zegt de partij. Vergunningplicht kan echter leiden tot lange procedures, aldus de CU.

Het CDA vindt dat overlastgevers niet veranderen als er geen intensieve zorg is. daarom is zij voorstander van het intensiveren van gesprekken met de zorgaanbieders. Er worden er drie genoemd in Zwolle die niet de juiste zorg geven.

Innovatieve woonvormen

Volt is vanmening dat er zeker moet geïnvesteerd in bestaande probleemwoningen van ggz, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zij noemt een voorbeeld van innovatieve woonvormen, zoal het Bettje Wolf project. Zij vindt het lastig om een voorkeur uit te spreken over óf meer gesprekken, óf een vergunningsplicht.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

Wethouder de Jong ziet het probleem van de overlast, maar zegt ook dat het nooit helemaal uit te bannen is. In sommige gevallen is er weinig toezicht. De wethouder wil komen met een beslisnota hierover, zodat de gemeenteraad kan stemmen over welke oplossing zij wil voor dit probleem. Echter hoe dat voorstel er precies uit gaat zien weet zij nog niet. Zij ziet ook dat het overgrote deel van de raad nu nog twijfelt.

Spoor 1 van de aanpak, het intensiveren van gesprekken, wordt al gedaan en daar heeft de wethouder absoluut geen spijt van. De laatste tijd lijken de cijfers voor overlast ook  iets te dalen. In Deventer en Kampen wordt gewerkt met een vergunningsplicht voor zorgaanbieders, maar dat wil niet zeggen dat het voor Zwolle ook goed werkt. Spreiden gebeurt ook al, vooral bij zorgbehoevenden die via de WMO zorg krijgen, omdat de gemeente daar inspraak over heeft. Wat betreft de malafide omgebouwde studentenwoningen tot zorgwoningen die maar half zelfstandig zijn, wijkt Zwolle niet afvan andere steden.

Debat Kantorenmarktvisie

Wethouder Paul Guldemond reageerde op de vragen van de diverse fracties over de kantorenmarktvisie. De kantorenvoorraad is wat verouderd. Waar voorheen grote kantoortuinen gebruikelijk waren waarin werknemers bij elkaar in één ruimte zaten, is er nu meer behoefte aan ruimte voor ontmoeting, vanwege het gestegen gebruik na corona om hybride te werken: thuis en op kantoor.

Ook zijn er de wensen kantoorruimte om te bouwen tot woonruimte, en de bedrijventerreinen een wat gemixtere inhoud te geven: wonen, werken en recreëren. De wethouder wil in het bijzonder niet grote bedrijven tegenhouden om zich in Zwolle te vestigen, maar verwacht dat deze niet veel zullen komen. Daar zijn er al wel een paar van. Op Oosterenk wil de wethouder graag meer het karakter van wonen toevoegen, en in de Spoorzone, centrum en Voorsterpoort is wat meer ruimte voor bedrijven, omdat er ontsluiting is met OV. Daardoor is het gemakkelijker te bereiken voor werknemers.

Werkgeluk vindt deze wethouder erg belangrijk, en dat kan onder andere door een fijn gebouw, waarin het goed werken is. Ook is er ruimte voor het verduurzamen van kantorengebouwen tot minimaal label C. Tevens houdt de wethouder rekening met start-ups. Hij wil dat er voldoende faciliteiten zijn wanneer bedrijven zich willen vestigen. Hij wil meer prioriteit voor het in beeld brengen van de vraag.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van hetgemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button