Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over parkeerregulering en woningbouwlocatie

Zwolle – Op maandagavond 9 oktober waren er in de gemeenteraad van Zwolle weer twee raadsdebatten in de raadzaal. De eerste ging over de parkeerregulering in de wijk Hogenkamp/Indische buurt. De tweede over de opinienota voor de verkenning van Stadsbroek en IJsselvizier.

Toelichting

Een deel van de bewoners uit de Indische Buurt en Pelmolenstraat en omgeving ervaart parkeeroverlast. Bewoners, die wonen nabij het winkelgebied en/of de grens van een gebied waar al betaald parkeren geldt hebben in de afgelopen jaren regelmatig verzocht om een oplossing voor de parkeerdruk in hun buurt. Het college van B&W heeft daarop besloten tot het invoeren van parkeerregulering in de Pelmolenstraat en het voorste deel van Indische Buurt. Alle openbare parkeerplaatsen in het te reguleren gebied, worden betaalde parkeerplaatsen waar ook met een parkeervergunning geparkeerd mag worden.

Het traject Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier komt voort uit de Omgevingsvisie. In deze visie over de toekomst van Zwolle is aangekondigd dat de gemeente Zwolle een verkennend onderzoek uitvoert naar de in de gewenste ontwikkeling van beide gebieden die respectievelijk ten noordoosten en ten zuidwesten aan de wijk Stadshagen grenzen.

Stentor

De PvdA was de eerste met een bijdrage over het parkeren. Zij las de Stentor en zag dat er veel mensen niet heel erg blij zijn met de voorgenomen acties. Ook 70 euro per jaar voor een parkeervergunning, denkt zij, is voor sommige mensen te veel. Er is sinds 2018 geen draagvlakonderzoek meer geweest, en dat vindt zij onwenselijk.

De SP vindt ook een draagvlak meten de eerste en aangewezen weg voor de aanpak van parkeerproblemen. Wanneer mensen niet krijgen wat ze willen, dan creëer je tegenstand, zegt deze partij. Ook is de partij bang voor een waterbedeffect. De overlastgevende parkeerders zouden iets verder in de buurt gaan parkeren. Het genoemde bedrag vindt ook deze fractie te veel, en zij wil graag vergoedingen hiervoor voor mensen met een kleine beurs.

Niet enthousiast

De VVD kan zich vinden in het verhaal van de PvdA en SP. Zij vraagt zich af of het college van burgemeester en wethouders ter kennisgeving heeft aangenomen dat de buurt niet enthousiast is, of dat zij hier echt iets mee gaat doen. Ook ziet deze fractie dat te hard rijden een probleem is in deze wijken, dat ziet zij graag anders.

Het CDA ziet tevens de bezorgde geluiden uit de buurt. Overlast met parkeren belemmert hen in het dagelijks leven. Het is goed om dat nu aan te pakken, en niet te wachten op eennieuwe draagvlakmeting, die hoogstwaarschijnlijk net als de vorige zal mislukken. De bewoners van het gebied kunnen ook op een andere juiste manier worden gehoord. De partij wil een gewenningsperiode alvorens wordt gestart met handhaving van het parkeerbeleid.

Niet gemakkelijk

GroenLinks vindt ook dat parkeren in de Indische buurt niet gemakkelijk is. Veel inwoners betekent veel auto’s, en dat maakt GroenLinks blij met de voorgenomen maatregelen. Het past bij de ambitie om parkeerders te weren voor meer verblijfskwaliteit in de stad. Ze wil wel een goede planning en waarschuwt voor een waterbedeffect. Ook wil ze weten wat de gemeente doet als alle parkeerplaatsen op gaan aan de inwoners.

De CU roemt de gezelligheid in de Indische buurt. Het is daar nog steeds goed wonen. Echter staat de leefbaarheid onder druk door parkeerproblemen. Soms wordt er geparkeerd op stoepen of in hoeken. Er moeten daarom nu keuzes worden gemaakt, zegt de partij. De veiligheid op straat is ook in het geding. De gemeente rapporteert op goede manier hoe het er voor staat.

Mobiliteitshub

Swollwacht ziet dat de parkeerdruk in de wijk is toegenomen, en legt de link met het integrale parkeerbeleid door te vragen om een mobiliteitshub in deze wijk. Dat gaat de wethouder iets te ver, omdat het hier gaat om parkeren door bewoners. Mobiliteitshubs zijn meer bedoeld voor bezoekers van de stad.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Wethouder Rots erkent dat er veel betrokkenheid is over het onderwerp, en dat is vaak zo als het gaat om parkeerbeleid. De reden dat er niet is gekozen voor een nieuwe draagvlakmeting, is dat er al een draagvlakmeting ligt, en er niet de verwachting is dat die nu een hogere respons zal krijgen. Op andere manieren is er wel voor gezorgd dat er input is opgehaald bij inwoners, bijvoorbeeld via een inloopavond. Bovendien bestaat er een bevoegdheid waarmee het collegen van B en W mag afwijken van de uitkomst van de draagvlakmeting indien noodzakelijk.

Ook heeft de eerdere draagvlakmeting gezorgd voor veel onrust in de wijk en tussen de bewoners. Dat wil de wethouder nu voorkomen. Er zijn nu allerlei gesprekken gevoerd met inwoners, zegt de wethouder, en die waren heel constructief. Ook heeft de gemeente wijkschouwen uitgevoerd. Zij erkent het risico van een waterbedeffect, maar  ze gaat goed monitoren en dat helpt.

Op dit moment zijn er bijvoorbeeld veel beschadigingen aan auto’s door de drukte op straat, en willen mensen een leefbaarder buurt. verder zou een tegemoetkoming van de kosten uit het armoedebeleid moeten komen. Dat komt omdat voor het parkeerbeleid een gelijkheidsbeginsel geldt. Per maand betalen kan ook niet, omdat dat nergens in de stad wordt gedaan. Mensen kunnen natuurlijk zelf de gewenste 5 euro per maand apart zetten. Ook het werken met een gewenningsperiode alvorens te beboeten zit in de pijplijn, omdat dit bij alle beleid zo gedaan wordt in Zwolle.

Parkeren in vakken gaat niet gebeuren, omdat de buurt niet grondig wordt herzien, er komen alleen borden bij en parkeerautomaten. Ook de trottoirs worden niet veranderd. Wanneer inwoners meekoppelkansen zien voor bijvoorbeeld vergroening, hoort  wethouder Rots dat graag.

Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier

Voor dit onderwerp waren er zes insprekers, waarvan drie van woningbouwondernemers met grondbelangen in het gebied. Zij staan te popelen om hier grondgebonden woningen te realiseren. Ook was er een agrarisch ondernemer die bezig is met het overschakelen op biologisch dynamisch boeren in het gebied en de laatste boerderij zou zijn daar waar mensen van kunnen genieten. Tevens was er een organisatie die pleit voor behoud en herstel van natuurwaarden in het gebied (Stadsbroek natuurlijk) en een vertegenwoordiger van ruim 400 vrijwilligers uit Stadshagen die werken aan vergroening in de wijk en de wens hebben om van de genoemde gebieden een bos te maken als uitval voor Westenholte en Stadshagen om te kunnen recreeëren.

Na een bijdrage van alle fracties was het woord wederom aan wethouder Gerdien Rots. Samen maken we de stad, zei zij. Ook ziet zij dat er veel liefde leeft voor de gebieden. Mensen willen er vooral veel fietsen, wandelen, sporten en verblijven. De stad heeft haar idealen en dromen erover gedeeld met de gemeente in een onderzoek. Met elkaar moeten we invulling geven aan het gebied, benadrukt de wethouder.

De verkenning die nu voorligt is open en breed. Er is niet van te voren bepaald wat er uit moest komen. Allerlei verschillende belangen zijn afgewogen, en de gemeenteraad krijgt de kans om zich erover uit te spreken. Daarna volgen meer concretere uitwerkingen. De voorkeur in dit gebied ligt nu vooral op groen en de water- en bodemstructuur. Er komt wel nog een nadere duiding van de voornemens. Bij  grootschalige woningbouw zou het landschap verder uitgeput raken.

Wethouder Rots wil eveneens laten onderzoeken hoe meer biologische landbouw kan bijdragen aan het gebied, en wat voor recreatie mogelijk is in het gebied. Moet dat intensieve of extensieve recreatie zijn, is de vraag. Ook is er mogelijk ruimte voor kleinschalige woningbouw, bijvoorbeeld erfontwikkeling of tiny houses.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button