KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieRegio

Swollwacht over de Regionale Energie Strategie (RES)

Zwolle –  Swollwacht heeft een mening over de RES 1.0. In zo’n RES moet worden beschreven hoe de regio’s bijdragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken. De Regionale Energie Strategie West Overijssel is volgens Swollwacht op weg via de duurzame opwek van 35 Thera Watt Uur elektriciteit in 2030 naar het jaar 2050 met de doelstelling volledig CO2 neutraal.

Eerste stap

Swollwacht vindt het Hoofdlijnen Akkoord RES 1.0  het begin- en niet het eindpunt. De eerste stap is nodig om het overzicht en de transparantie te verkrijgen in een compleet stappenplan voor de komende 30 jaar. Tot nu toe is het proces voornamelijk ambtelijk en bestuurlijk zwaar verlopen. De inwoners van Zwolle zijn tot op heden niet meegenomen. Draagvlak creëren is wel cruciaal in het proces. Hoe en wanneer gaat de wethouder het communicatieplan vormgeven en de Zwollenaren betrekken in een participatieproces?

De Zwolse partij vindt het Hoofdlijnen Akkoord in eerste aanleg prima: Enorm veel werk is inmiddels verzet en grote complimenten aan de Stuurgroep en de RSAB zijn op de plaats.

Punten van zorg

Toch zijn er nog een aantal punten van zorg volgens Swollwacht:

● Swollwacht heeft als groot punt van zorg de gewenste verhouding in de opwek van Wind/Zon energie van 40%/60%, zoals voorzien in de RES 1.0 voor dit jaar, naar de gewenste mix 60%/40% zoals de ambitie in de RES 2.0 in 2023 voorspelt.

Vrije kwestie

● Met het besef dat ons huidige Zwolse concept bod gebaseerd is op de verhouding Wind/Zon van circa 20% versus 80%! vindt Swollwacht eigenlijk dat – op basis van de dicht bebouwde omgeving in Zwolle – de energiemix verhouding van binnen de RES een vrije kwestie zou moeten worden. Dus mag dit absoluut geen eis zijn.

● Omdat behoudens het compromis in het coalitieakkoord over de ontwikkeling van windenergie in Tolhuislanden, weinig geschikte zoekgebieden beschikbaar zijn in Zwolle. Ruimtegebrek door het ontzien van waardevolle landschappen en Natura 2000 gebieden, zoals het stroomgebied van de IJssel, het Zwart water en de Vecht. Dus in alle realiteit kan Zwolle niet voldoen aan de mix 60/40.
Misschien dat de wethouder hier nader op kan ingaan?

● Voorts een opmerking over het meervoudig ruimtegebruik op, aan en langs infrastructuur. Op welke wijze gaat Zwolle dit stimuleren?

Energy Wall

● Even een voorbeeld uit de provincie Zuid-Holland betreft de innovatieve toepassing van Zonenergie door een zogenaamde Energy Wall langs de N470. De zonnepanelen zijn geïntegreerd in geluidswallen en -schermen. De opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen in een containersysteem met zware Lithium batterijen. Deze energie wordt vervolgens gebruikt voor de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in die regio.

● Is deze ontwikkeling in overleg met Rijkswaterstaat mogelijk toepasbaar voor de A28? Wil en kan de wethouder een lobby aangaan met de hogere overheden en onderzoeken initiëren voor meervoudig gebruik van infrastructuur voor de opwekking van duurzame elektriciteit?

Capaciteit

● Het vervolg van het betoog van Swollwacht zoomt in op de problematiek van de netwerkcapaciteit. Met name waar Zwolle nauw samenwerkt in subregionaal verband met de gemeenten Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland doet zich een coördinatieprobleem voor hoe om te gaan met de verdeling van de “Vluchtstrook”. Elektriciteitsbedrijven houden doorgaans een calamiteitenreserve aan van ongeveer een 30% van de totale netcapaciteit.

● De vraag aan de Wethouder is op welke wijze de 4 gemeenten kansen willen benutten de “Vluchtstrook” op korte termijn in te zetten voor nieuwe energie-opwekprojecten? Welke instantie behoudt de helikopterview over die plannen? Wie voert regie?

Verzwaring

● Uiteraard is de lange termijn oplossing de verzwaring van het gehele elektriciteit netwerk in de regio en uitbreidingen met nieuwe Hoogspanning stations. Het toekomst bestendig maken van het netwerk is een megaklus en cruciaal voor het succes van de energietransitie.

● Over de lange termijn gesproken: voor een succesvolle RES moet zeker ingezet worden op innovatieve technieken op basis van groene Waterstof als energiedrager voor diverse toepassingen. Samen op weg naar de Waterstofsamenleving!

Tenslotte nogmaals het grote belang van maatschappelijke acceptatie en het creëren van draagvlak voor de energietransitie bij onze inwoners te benoemen. Voorkom weerstand door vroegtijdig de participatie in te regelen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button