BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Visie op openbaar groen binnenstad is in de maak

Zwolle – Momenteel wordt door de gemeente Zwolle een visie opgesteld voor de openbare ruimte van het Broerenkwartier waarin vergroening is opgenomen. Ook richting de ontwikkelaar van het Handelshuys zet de gemeente in op het zo veel mogelijk behouden van bomen. Het blijkt uit de beantwoording van vragen van een groot deel van de Zwolse gemeenteraad door wethouder Monique Schuttenbeld.

De visie op de openbare ruimte van het Broerenkwartier wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Het draait in de visie om het groenbeleid in de stad. Daarin staat dat bestaande bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven. De bomenverordening geeft hier uitsluitsel over en regelt de bescherming van bomen. De nu geldige bomenverordening is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Er is een gesprek met de ontwikkelaar van deze ruimte, waarbij het de insteek is dat zoveel mogelijk bomen behouden worden. De ontwikkelaar heeft een Boomeffectenanalyse en een verplantingsonderzoek laten uitvoeren. Er is niet gekeken naar inpassing van de bomen in de bouwplannen. Beide adviezen zijn nog niet goedgekeurd door de gemeente Zwolle. Als onderdeel van het concept voorontwerp bestemmingsplan heeft de ontwikkelaar ook een quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming laten uitvoeren. Daarnaast is nader onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van vleermuizen. Ook hierover is de gemeente nog in gesprek met de ontwikkelaar in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Behoud en compensatie

De gemeente legt met de ontwikkelaar de uitgangspunten voor behoud en/of compensatie van de bomen vast in de overeenkomst voor het begin van de bouw. Indien de bomen aantoonbaar en vakkundig onderbouwd niet behouden kunnen blijven, zal de ontwikkelaar een compensatievoorstel opstellen om de bomen te compenseren. Het compensatievoorstel is een bijlage bij de vergunningsaanvraag.

Ook rond het centrum is aandacht voor groen. In het Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’, vastgesteld op 23 mei 2022 door de gemeenteraad, vormt vergroening van het Stadshart een belangrijk thema. Eén van de belangrijkste speerpunten van het Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van morgen’ is het ontwikkelen van een Singelzone. De Singelzone is de groene motor van het ontwikkelprogramma en de uitvoeringsagenda Ons Stadshart van Morgen (vastgesteld op 13 februari 2023).

Op dit moment is er geen streven op boomkroonoppervlak. Bij de actualisatie van het Groen- en
Recreatiebeleid is de gemeente zich aan het oriënteren op voor Zwolle geschikte en hanteerbare groennormen.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button