KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad neemt op maandag 7 november 2022 diverse besluiten

Zwolle – Maandag 7 november neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering. Deze avond is ook het inspreekmoment voor de begroting 2023. De begrotingsbehandeling vindt vrijdag 11 november plaats.

Onderwerpen

Bestemmingsplan Hessenpoort 3 en parapluplan Hessenpoort, geluidzone

Er is als eerste een aanhoudende vraag naar en interesse voor de (uitgifte van) kavels op het bedrijventerrein Hessenpoort. De raad heeft in april 2021 besloten in te stemmen met het verder ontwikkelen van Hessenpoort 3. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan men starten met de voorbereiding voor de fysieke werkzaamheden.

Bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-2

Vervolgens realiseert men In aansluiting op de ontwikkeling van Breezicht-Zuid ook in Breezicht-Noord vier nieuwe buurtschappen met in totaal 525 woningen. Voor twee van deze vier buurtschappen (225 woningen) is het bestemmingsplan al gewijzigd. Voor de andere twee buurtschappen (300 woningen) is het bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-2 in procedure gebracht. De raad wordt nu voorgesteld te besluiten dit bestemmingsplan vast te stellen.

Gebedsoproep Moskee Aa landen

Het voorstel aan de raad is om te besluiten kennis te nemen van de stand van zaken aangaande de gebedsoproepen van de Masdjied-E- Awliya moskee en om een verzoek om regels te stellen aan de oproep tot gebed af te wijzen.

Subsidieregeling Berkum Energieneutraal Zwolle 2022

Binnen het project Berkum Energieneutraal (BEN) werken Stichting Duurzaam Berkum, woningcorporaties, de gemeente en vrijwilligers samen aan het doel ‘Aardgasvrij ready in 2028’. De afgelopen periode is een regeling uitgewerkt die 1.500 Berkummers met een eigen woning extra stimuleert hun woning te verduurzamen. De raad wordt verzocht het benodigde bedrag voor de subsidieregeling beschikbaar te stellen.

Energiearmoede eigen woningen 2022

Op 19 september 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel ‘Besteding rijksmiddelen verduurzaming woningen kwetsbare huishoudens’. Het voorstel schetste het kader en de uitvoeringsrisico’s op het terrein van verduurzaming van eigen woningen. Om (subsidie)mogelijkheden te bieden voor verduurzaming van woningen van kwetsbare huishoudens wordt de raad voorgesteld de Verordening verduurzaming eigen woningen minima Zwolle 2022 vast te stellen.

Vaststellen Visie Koggepark

Tenslotte is er de visie Koggepark. Deze beschrijft in zes stappen de ambities voor het gebied en hoe het Koggepark (gefaseerd) nieuw kan worden ingericht. Het Koggepark moet zo transformeren tot een groene, prettige plek om te fietsen, te wandelen en te verblijven.

Invloed uitoefenen

Bekijk de uitgebreide agenda en vergaderstukken van de besluitvormingsronde op maandag 7 november. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 7 november 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button