KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

“Duurzaamheid wordt dé standaard binnen het waterschap”

Energieneutraal, broeikasgasneutraal en circulair

Zwolle – Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft ingestemd
met de aangescherpte aanpak van duurzaam werken. De ambities daarvoor zijn eerder al
vastgelegd in de Watervisie en het Waterbeheerprogramma. Het waterschap wil op termijn
energieneutraal, broeikasgasneutraal en circulair werken om de gevolgen van de
klimaatverandering te beperken. De update van de aanpak die het waterschap een aantal jaren
geleden startte, geeft de richting aan waarlangs het de doelen wil halen.

Marion Wichard, lid dagelijks bestuur en portefeuillehouder duurzaamheid: “Als waterschap zijn wij een
van de eerste partijen die direct de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden. We hebben
inmiddels al te maken met steeds langere periodes van droogte en de aantallen en hevigheid van
hoosbuien nemen flink toe. Beide hebben grote gevolgen voor het waterbeheer. Behalve dat we goed
kijken hoe we als waterschap kunnen inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering, willen we ook
een bijdrage leveren aan het beperken ervan. Ons steentje dragen we bij door zoveel mogelijk
duurzaam te werken en een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Die verantwoordelijkheid
willen we echt nemen. Dit moet nog nadrukkelijker de standaard binnen het waterschap worden. We
doen dit stapje voor stapje op een realistische manier.”

RWZI Dalfsen – Bronvermelding Zonnegilde

Energieneutraal in 2025

WDODelta sprak eerder al de ambitie uit in 2025 energieneutraal te werken. Het waterschap wil dan net
zoveel elektriciteit opwekken als zelf verbruiken. “Dat opwekken doen we onder andere door het
plaatsen van zonnepanelen op onze rioolwaterzuiveringen en te investeren in lokale zonneparken en
windmolens”, licht Wichard toe. “De afgelopen jaren hebben we hier al flink op ingezet, en
vanzelfsprekend ook op energiebesparing. Zoals het er nu uitziet, gaan we dit doel op tijd halen. Maar
om helemaal energieneutraal te worden, dus inclusief verwarming van onze gebouwen, mobiliteit en dat
soort zaken, zullen we nog wel wat extra stappen moeten zetten.”

Broeikasgasneutraal in 2050

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO 2, is schadelijk voor de samenleving. De toename van
broeikasgassen in de atmosfeer leidt tot opwarming van de aarde. WDODelta wil in 2050 volledig
broeikasgasneutraal zijn. Dit betekent dat het zelf geen broeikasgassen meer uitstoot. “Dit is echt een
doel voor de lange termijn”, geeft Wichard aan. “Daarom werken we er eerst naartoe in 2030 tenminste
49 procent minder broeikasgas uit te stoten. Hierin zijn al mooie stappen gezet. Zo rijden onze machines
op duurzame diesel en bestaat een deel van ons wagenpark uit elektrisch aangedreven auto’s. We
stellen het gebruik van duurzame diesel ook verplicht aan partijen die werk voor ons uitvoeren, zoals
brandstof voor tankwagens die het slib van onze rioolwaterzuiveringen transporteren. De komende jaren
vullen we verder in hoe we de uitstoot van broeikasgas in ons werk nog meer kunnen verminderen.
Momenteel onderzoeken we hoe dat het beste kan. Denk hierbij aan de mogelijkheid om groen gas te
produceren uit afvalwater dat op termijn aardgas kan vervangen. Daar betrekken we ook de markt bij.
Dit zijn grote uitdagingen die we alleen kunnen halen door goed samen te werken.”

Het afval dat we produceren, moet volledig herbruikbaar zijn, door onszelf of door een andere partij. Marion Wichard, Bestuur en portefeuillehouder duurzaamheid

 

Maximaal hergebruiken

Door zoveel mogelijk grondstoffen en materialen te hergebruiken, wil WDODelta ook een bijdrage
leveren aan een circulaire economie door zelf circulair te werken. Wichard: “Het afval dat we
produceren, moet volledig herbruikbaar zijn, door onszelf of door een andere partij. Denk aan het hergebruiken van maaisel, baggerspecie en slib dat overblijft bij het zuiveren van afvalwater. Ook onderzoeken we hoe de grondstof cellulose – makkelijker gezegd de vezels in wc-papier dat via het riool op onze zuiveringen terechtkomt – uit afvalwater kunnen worden gehaald en hoe we fosfaten uit zuiveringsslib kunnen filteren. Daarnaast willen we zelf bij het gebruik van grondstoffen maximaal gebruikmaken van hergebruikte materialen. Recent nog werd bij de renovatie van gemaal Vilsteren circulair beton gebruikt. Een mooie ontwikkeling en een stap in de goede richting om in 2050 volledig circulair te werken.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button