Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleOpiniePolitiek & OpinieVoorpagina

Wythmenerplas moet weer plek worden voor rust, recreatie en natuur

Het Natuur platform Zwolle (NPZ) vraagt via een ingezonden brief aan de gemeente om nogmaals en uitdrukkelijk de functie en het gebruik van het Wijthmenerplasgebied in (her)overweging te nemen.

Het NPZ is een organisatie die zich in zet om de flora, fauna, kortom de natuurwaarden in Zwolle te beschermen. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State over het toegestane aantal decibellen bij het Hardshock festival bij de Wijthmenerplas wil ze het gemeentebestuur nogmaals expliciet wijzen op de zienswijze van de NPZ. De organisatie is van mening dat de gemeente Zwolle wel erg hoge geluidsnormen hanteert.  Bovendien wil ze wijzen op de te beperkte capaciteit van
de weggetjes die dienst moeten doen als toe- en afvoerweg en ‘last but not least’
ook de aantasting van de natuurwaarden in dit gebied.


Brief  NPZ

Evenementen in broedseizoen

‘Het NPZ zet zich in om de flora, fauna, kortom de natuurwaarden in Zwolle te beschermen.
Met lede ogen zien wij aan dat ieder jaar meerdere grootschalige evenementen plaatsvinden in kwetsbare gebieden op de verkeerde momenten. Met name de festivals bij de Wijthmenerplas die in de broedtijd van vogels (grofweg half maart – half juli) plaats vinden zijn hier een triest voorbeeld van.
Door de langdurige opbouw- en afbouwactiviteiten op het festivalterrein worden veel diersoorten gehinderd in hun (nest-)plaatskeuze en foerageermogelijkheden. ‘

Hinder door geluid en opbouw

‘Tijdens de evenementen is het geluidsniveau dermate hoog dat het voor dieren niet meer mogelijk is met elkaar te communiceren, terwijl bijvoorbeeld voor vogels communicatie door geluid van vitaal belang is. Bij heel veel mensen is dit volstrekt onbekend en wordt daardoor gemakkelijk als “niet-belangrijk” terzijde geschoven.

Bovendien worden er op het terrein, in het eerdergenoemde broedseizoen meerdere muziekevenementen georganiseerd, en over cumulatieve effecten wordt nauwelijks een woord gerept. Misschien worden vogels door het ene festival opgeschrikt waardoor ze gedwongen worden uit te wijken naar een andere locatie en hopen daar rust te vinden, maar dan staat het volgende festival alweer voor de
deur.’

Vuurwerk

‘Het afsluitende vuurwerk geeft zo’n schrikeffect, zowel geluid als licht, dat dit zeer nadelig is voor dieren. Het is niet voor niets dat in steeds meer Nederlandse steden het afsteken van vuurwerk in de broedtijd in gebieden waar vogels broeden niet meer is toegestaan. Terwijl Zwolle op tal van onderwerpen graag “de eerste, de beste, de grootste, de groenste, etc.” wil zijn, zien wij deze houding niet terug als het gaat om de landelijke ontwikkeling omtrent vuurwerkverboden. Wij zouden graag zien dat het gemeentebestuur hier kritischer op wordt. ‘

Broedvogelinventarisatie

‘De organisatoren van de festivals zijn verplicht voorafgaand aan en naar afloop van 1/2 het festival een broedvogelinventarisatie uit te laten voeren. Uit de inventarisatie voorafgaand aan het evenement volgt een advies om de nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken. Na afloop wordt wederom geïnventariseerd om vast te stellen of er verstoring is opgetreden.
Wij pleiten ervoor dat een dergelijke monitoring uitgevoerd wordt door een onafhankelijke partij. In 2014 bijvoorbeeld is de monitoring en advisering, ons inziens, dermate slecht uitgevoerd of gerapporteerd dat ternauwernood verstoring van twee roofvogelnesten kon worden voorkomen. Met de verstoring van dergelijke nesten zouden bepalingen uit de Flora- en faunawet overtreden worden.’

Rustige plek om te recreëren

‘In onze ogen is het gebied Wijthmenerplas een parel in het buitengebied van Zwolle. Hier zouden inwoners van deze stad een rustige plek moeten kunnen vinden om op veel verschillende manieren te recreëren. Naast de recreatie is er voldoende ruimte voor tal van dieren om er te kunnen leven.
De grootschalige festivals zijn een dermate storende factor dat het voor veel diersoorten, met name kleine zangvogels, onmogelijk wordt hier te broeden, gezien de duur van de activiteiten en de frequentie waarmee deze evenementen plaatsvinden.

Wat wij liever zouden zien is dat het gemeentebestuur de Wijthmenerplas prijst om haar grote bijdrage aan een gezond en groen imago van Zwolle (dit is zeker óók van economisch belang). Wij vragen de Gemeente Zwolle nogmaals en uitdrukkelijk de functie en het gebruik van het
Wijthmenerplasgebied in (her)overweging te nemen.’


Gerelateerde artikelen

Back to top button