Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad Themadebat over Sociaal Domein

Zwolle – Maandagavond 6 februari was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over het sociaal domein. De meeste fracties gingen in op de gezinsaanpak, het inkoopmodel, pleegzorg, de veiligheid in de daklozenopvang, en de energietoeslagen.

Als eerste was GroenLinks aan de beurt. De partij vindt dat iedereen in Zwolle een goede start moet kunnen maken. De coronamaatregelen hebben nog steeds gevolgen, vooral voor jongeren. Ook is er een onverminderd hoge druk op jeugdzorg. De aantallen hulpvragen blijven weliswaar gelijk, de intensiteit ervan neemt toe. Investeren in een sterke sociale basis blijft dus nodig. Er is een stijging van 20% van dakloze jongeren in Zwolle, en dat is flink. Er moet voor iedereen woonruimte zijn, vindt GroenLinks. Daarvoor moet snelheid gemaakt worden in het beleid.

Veiligheid Herberg

De ChristenUnie heeft zoals vaker een gloedvol betoog, ditmaal over de individualiteit van mensen. Niet iedereen past in het systeem en niet iedereen past in de papieren werkelijkheid, zegt de partij. Kinderen en jongeren zouden meer centraal moeten komen te staan. Voor hen is het niet wenselijk wanneer ze in de Herberg terecht komen, omdat ze daar in aanraking komen met verslaafden of agressieve mensen. Ze vraagt zich af hoe het inkoopmodel jeugdzorg er precies uitziet. Ook denkt zij dat het gedrag van statushouders (bijvoorbeeld bij de ROL Meeuwenlaan) niet altijd binnen kaders past.

De VVD vraagt zich bij ieder onderwerp af: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? De partij is blij met de normalisering in de Jeugdzorg, maar maakt zich toch nog zorgen over de extra kosten hier. Ze wil graag weten van de wethouder hoe groot het probleem precies is, en waar het geld terecht komt. De fractie is positief over de opvang van statushouders. De inzet moet ook zijn op veiligheid en taalles. Ze vindt de evaluatie van Domus goed, er zijn daar flinke stappen gezet. Wat daar gebeurt is nu beter geregistreerd. Dat maakt dat de zorg beter wordt.

Preventie

Het CDA ziet dat de kosten voor jeugdhulp stijgen met 2-2,5 miljoen. Dat is best een groot bedrag, zegt zij. Daarom is het vooral nodig om te blijven investeren aan de voorkant, waardoor zwaardere hulp voorkomen kan worden. Normaliseren, vroeg signaleren en preventie zijn erg belangrijk. Voor de plannen rond de opvang van statushouders aan de Meeuwenlaan heeft zij niets dan complimenten. Wel hoopt zij dat de evaluatie met een enquête iets eerder komt. Voor de opvang van daklozen is er nog werk aan de winkel, betoogt de partij.

D66 zegt dat het al eerder over de ondersteuning van jongeren is gegaan. Het is goed dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. De partij is geschrokken van het tekort op de begroting. Zware jeugdhulp wordt soms aangeboden tegen een niet toereikend tarief. D66 vraagt een winstwaarschuwing van de wethouder en een versnelling in het beleid. Statushouders moeten een goede plek krijgen. Het is mooi dat er veel projecten zijn voor dakloze jongeren, maar in De Herberg is het niet veilig genoeg, vooral niet voor vrouwen en lhbtiq’ers.

Swollwacht is bezorgd dat zorgaanbieders te veel winst maken en dat er niet gemonitord wordt op waar die winsten naar toe stromen. Ze zouden terug moeten vloeien in de zorg zelf. Er moet ook duidelijkheid zijn over de taken van de verschillende betrokken partijen. Ze drukt de wethouder op het hart dat achter elke klacht een mens staat. Verder is zij blij dat de gemeente zich inzet om de financiële problemen op te lossen.

Vroegsignalering

De PvdA denkt dat de uitgaven in het sociaal domein in 2023 nog hoger worden vanwege de hogere tarieven en de inflatie. Dat komt echter de kwaliteit ten goede. Het aantal jongeren dat hulp nodig heeft is gegroeid, bijvoorbeeld bij GGZ Dimence. Ook deze partij vindt vroegsignalering nodig. Soms wordt er te lang lichte hulp geboden. Doet Zwolle mee met experimenten met minder ingewikkelde hulp, wil zij weten. Het beheerplan van de ROL aan de Meeuwenlaan vindt zij er goed uitzien en de energietoeslag voor het eerste kwartaal 2023 juicht zij toe. Iedere rechthebbende moet daarvoor worden bereikt.

De PvdD zegt dat de gemene deler in dit debat is de zorg voor kwetsbare mensen in onze stad. Handelen bij een verstoorde zelfregulatie is noodzakelijk. Zorgpaketten bij Beschermd Wonen zijn vaak all-inclusive. Behandeling moet hiervan losstaan, zodat mensen hun woonplek en dagbesteding niet kwijt raken bij nieuwe diagnose. Zorg in nabijheid is nodig, ook bij Domus.

De SP heeft geen bijdrage.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

Wethouder De Jong benadrukt dat gezinnen met complexe problemen het moeilijkst zijn te begeleiden. Er zijn er al veel geholpen, en daaruit is ook veel geleerd. Het SWT en medewerkers van de gemeente moeten werken binnen wettelijke kaders. Het is belangrijk om vertrouwen te geven aan het proces. De schatting van het aantal gezinnen dat geholpen moet worden is geen harde wetenschap, en kan dus afwijken.

Er zijn in Zwolle allerlei organisaties die mensen opvangen, zoals de herstelteams, Focus en De Ruimte. Er is veel samenspel in de wijken nodig. Slagkracht in de maatschappelijke opvang is ook nodig. Niemand hoeft in Zwolle op straat te slapen, zegt de wethouder. De veiligheid van De Herberg is verbeterd na de verbouwing. Jongeren zouden vooral niet te lang in een opvang moeten verblijven.

Statushouders en vluchtelingen moeten vooral worden geactiveerd. Ze moeten direct en langer kunnen mogen werken wanneer zij een status hebben of kansrijk zijn. De klankbordgroep wordt een bewonersoverleg zodra de statushouders er zijn aan de Meeuwenlaan. Het beleid moet geen standaard zijn, maar maatwerk.

Reactie wethouder Michiel van Willigen

De sturingsinformatie over het inkoopmodel jeugdhulp is breder dan het bestaande dashboard, zegt deze wethouder. De betrokken organisaties zouden aan zelfinschatting moeten doen wat betreft de kosten. Een hartenkreet van jeugdzorg is dat de wooncrisis geen effect heeft op de zorg voor jongeren.

Op 20 februari is er een informatieavond om pleegouders te werven daarvan zijn er nog altijd  te weinig. Rond de 90% van alle kwetsbare huishoudens hebben afgelopen december al de energietoeslag aangevraagd en dat percentage ligt nu al hoger. Daarmee is Zwolle de stad in Nederland met het hoogste percentage. De 800 euro energietoeslag voor 2023 wordt gewoon in dat jaar overgemaakt, en wel in juni.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button