BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Nieuwe ambities voor stationsgebied Zwolle

Er zijn grote plannen voor het stationsgebied van Zwolle

Zwolle – De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in en rond het station Zwolle. De ambities voor het stationsgebied reiken echter verder dan de projecten die al zijn en worden gerealiseerd. Nieuwe investeringen, zoals de verbetering van de beide toegangen tot het station en extra parkeervoorzieningen, zijn nodig om van het stationsgebied een uitstekend toegankelijk, veilig, comfortabel en duurzaam OV-knooppunt te maken. Een gebied dat bovendien beter aansluit op de Zwolse binnenstad en op Hanzeland.

De gemeente Zwolle, provincie Overijssel, ProRail en NS bouwen aan een toekomstvast goed bereikbaar en modern OV-knooppunt dat de aanjager wordt van een bruisend stadsdeel Hanzeland.
Deze ambities en de realisering van de korte termijn bouwopgaven staan centraal in het Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle, dat in nauwe samenspraak met bewoners en bedrijven is opgesteld.

Belang station Zwolle

Station Zwolle verknoopt 8 spoorlijnen en is daarmee – na Utrecht – het 2e station van Nederland. Het aantal treinreizigers is nu al 60.000 op een gemiddelde werkdag, evenveel als Amersfoort, Amsterdam-Zuid, Arnhem, Haarlem en Nijmegen. Andere middelgrote steden komen daar niet bij in de buurt. Alleen de vier grote steden halen (veel) hogere vervoerwaarden. Zwolle is qua aantal reizigers het 12e station van Nederland en met een jaarlijkse groei van 8 % de snelste groeier van deze topstations. Door de gunstige economische ontwikkeling van Zwolle neemt het belang van het station en de gebieden daar omheen alleen maar toe, verwachten de betrokken partijen. Die groei moet worden opgevangen.

Stappen gezet

Er zijn al grote stappen gezet om de kwaliteit van het stationsgebied te verbeteren. Het extra perron ten behoeve van de Hanzelijn en de nieuwe reizigerstunnel met toilet en winkels zijn gerealiseerd. Elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Kampen is momenteel onder handen. Een extra perron voor Zwolle-Enschede is in voorbereiding. Dit jaar wordt begonnen met de bouw van een busbrug over het spoor en het nieuwe busstation aan de zuidzijde. De voorbereidingen voor een nieuwe stalling voor 4.800 fietsen onder het Stationsplein zijn in volle gang. En na de aanleg van de ondergrondse fietsparkeerkelder is een complete herinrichting van het Stationsplein nodig.
ProRail werkt hard aan verbetering van het Zwolse emplacement om de reistijd naar het noorden te verminderen.

Nog niet af

Maar daarmee zijn het station en de stationsomgeving nog niet ‘af’, vinden de vier partners in het project. Verbeteringen aan de entrees van het station zowel aan de noord- als aan de zuidzijde zorgen voor meer comfort voor de reizigers en dragen bij aan een betere uitstraling. Ook is een uitbreiding en verbetering van de fietsenstallingen aan de zuidzijde gewenst. Voor het hele stationsgebied zijn er nieuwe oplossingen nodig voor het parkeren van auto’s. De perrons voor de Kamperlijn en de Vechtdallijnen zouden net als de overige perrons overkapt moeten worden. Een andere belangrijke stap is de vervanging van de dieselbussen door elektrische bussen. De provincie werkt samen met bestaande en nieuwe partners toe naar elektrificatie vanaf hopelijk 2020. Daarmee wordt het Zwolse OV stiller, schoner, zuiniger en comfortabeler.

Binnenstad en Hanzeland

Het Ontwikkelperspectief gaat ook over de relatie van het stationsgebied tot de binnenstad en Hanzeland. Het stationsgebied is nu een nog wat moeilijk bereikbaar eiland in de stad. Om beter aan te sluiten op de oude binnenstad en het nieuwe Hanzeland zijn er nieuwe verbindingen nodig met – en tussen – beide aangrenzende gebieden. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor een nieuwe (voetganger)verbinding over de sporen heen: de passerelle.

Extra geld

De nieuwe ambities vergen ook extra geld. In 2013 stelden de provincie en de gemeente Zwolle bij elkaar een investeringskrediet van ruim € 100 miljoen beschikbaar. Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het actieplan Fietsparkeren aan de gemeente Zwolle een financiële toezegging gedaan voor de fietsenstalling aan de noordzijde van het station. Voor de nieuwe ambities is nog eens – globaal – € 40 miljoen nodig. De komende maanden wordt onderzocht op welke wijze deze investering gefinancierd kan worden.

Uitwerking

De vier betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van een aantal onderdelen, zoals de vormgeving van de perronkappen. De artist impressions in het Ontwikkelperspectief zijn dan ook geen concrete ontwerpen maar inspirerende schetsen. Het definitieve ontwerp voor de busbrug, en de voorlopige ontwerpen voor de fietsenkelder en Stationsplein zijn al wel vastgesteld.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button