KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekZorg & Welzijn

Nieuw Regionaal Zorgakkoord van start

Zwolle – Afgelopen periode is hard gewerkt in de regio Zwolle om de benodigde randvoorwaarden en structuur voor samenwerking in het sociaal domein en het zorgdomein te creëren, zoals het ondertekenen van het mandaatbesluit en de governance overeenkomst IZA. Dat blijkt uit een nota die wethouder Dorrit de Jong stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Kwetsbare inwoners

De ondersteuning en zorg aan kwetsbare inwoners valt onder verantwoordelijkheid van zowel het sociaal domein als het zorgdomein. Samenwerking tussen deze domeinen is daarom essentieel. Echter, deze samenwerking staat onder druk door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector. Om de zorg beter te organiseren en de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren, zijn er akkoorden gesloten. Daaronder het Integraal Zorgakkoord (IZA). Ze zetten in op een betere samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders, zowel lokaal als regionaal.

Daarin werkt de gemeente ook naar een andere verdeling van rollen en taken tussen het zorgdomein en het gemeentelijk domein toe. Er wordt veel nadruk gelegd op het bieden van ondersteuning en zorg aan kwetsbare inwoners in de wijk, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving.

Belang

Voor gemeenten is het IZA van groot belang, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het akkoord biedt een kader voor samenwerking tussen gemeenten en andere zorgpartijen in de regio, waarbij het doel is om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen beter op elkaar af te stemmen en te integreren.

Het akkoord omvat een groot aantal afspraken die gemeentelijke inzet en verantwoordelijkheid betreffen, zoals preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Dit vraagt om een andere manier van samenwerking en afstemming in de regio.

Regionaal aspect

Het regionale aspect is van groot belang, omdat bepaalde (preventieve) voorzieningen en specialistische zorg niet altijd lokaal beschikbaar zijn en ook niet efficiënt/ effectief op lokaal niveau georganiseerd kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat gemeenten regionaal samenwerken om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze voorzieningen te waarborgen. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste opgaven in de regio is in het IZA opgenomen dat de regionale partijen (gemeenten, zorgverzekeraar, zorgpartijen, inwoners) gezamenlijk een Regiobeeld en Regioplan opstellen.

In het Regiobeeld is aandacht voor een aantal knelpunten. Dat zijn preventie en gezondheid, mentaal welbevinden, wonen en zorg voor ouderen, inwoners in een kwetsbare positie, en de arbeidsmarkt.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button