Nieuws uit ZwolleOekraïnePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Korte en lange termijn oplossingen gezocht voor asielzoekers

Zwolle – Er zijn veel ontwikkelingen gaande over de opvang van vluchtelingen en statushouders. Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle heeft uitgesproken waar mogelijk lokaal regie te willen voeren op deze ontwikkelingen en besluiten hierover in samenhang te nemen. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter Snijders en wethouder Dorrit de Jong sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het college wil sturen op de Zwolse keten van inburgering waarbij de focus voor de langere termijn ligt op een aanpak gericht op door- en uitstroom van kansrijke vluchtelingen en statushouders.

Oekraïense vluchtelingen

Er moeten plekken komen voor reguliere vluchtelingen, asielzoekers en statushouders, maar ook voor Oekraïense vluchtelingen. Met het oog hierop wordt momenteel onderzocht of er kleinschalig nog extra plekken gerealiseerd kunnen worden voor Oekraïners in het Dominicanenklooster (16 plekken) en in de Hoofdhof-kerk in Berkum (12 plekken). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid -via RefugeeHomeNL- om vluchtelingen te matchen naar gastgezinnen in Zwolle die zich hiervoor hebben aangemeld bij TakecareBnB. Regionaal ligt er een inspanningsverplichting om nog ruim 1000 extra plekken voor vluchtelingen uit de Oekraïne te realiseren, bovenop de 2000 plekken die regionaal gerealiseerd zijn.

Tijdelijke Regionale Opvang Locatie (ROL) Meeuwenlaan

Eind dit jaar wordt naar verwachting de tijdelijke regionale opvanglocatie in de Kamperpoort in gebruik genomen. Hierin is plek voor circa 300 kansrijke vluchtelingen en statushouders die aan Zwolle en omliggende gemeenten zijn toegewezen. Ze starten hier met hun inburgering en het opbouwen van hun bestaan. Samen met het COA en de omliggende gemeenten verkent het college hoe zij vorm en inhoud geeft aan deze nieuwe vorm van asielopvang.

De tijdelijke opvang aan de Meeuwenlaan komt in een wijk die nog aan het bijkomen is van de grootschalige herstructurering van de afgelopen jaren en zich klaar maakt voor de nieuwbouw aan de Veemarkt en Meeuwenlaan. De komende jaren verdubbelt de Kamperpoort met 1500 extra woningen. Dit heeft impact op de sociale cohesie in de wijk. Er wordt bekeken welke extra inzet in mensen en middelen nodig is vanuit de gemeente en mogelijk ook bij partners zoals Travers.

Locatieonderzoek permanente Regionale Opvang Locatie (ROL)

Na de zomer wordt het locatieonderzoek voor een permanente ROL in Zwolle opgestart. De gemeente trekt hierin samen op met het COA en ze gaat aan de slag met criteria en randvoorwaarden voor dit locatieonderzoek inclusief de wijze waarop we dit samen met stad en raad willen doen.

Activatie nationale crisisstructuur asielketen

Op 17 juni jongstleden heeft het kabinet de nationale crisisstructuur in werking gesteld met een aanpak om de doorstroom van de asielketen op gang te helpen. Er zijn maatregelen op korte, middellange en lange termijn voorgesteld. Na de zomer volgt er een wetsvoorstel waarmee gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen.

Zwolle vangt op korte termijn asielzoekers op in Hotel Lumen en een cruiseschip. Het gaat hier om respectievelijk 80 en 144 asielzoekers. Landelijk gezien moeten 7500 statushouders een woning krijgen. Zwolle zet hiervoor in op het aanbieden van woningen aan 227 statushouders.

Lange termijn

De oplossing zit bij dit maatschappelijk vraagstuk niet in het bieden van crisisnoodopvang, maar in het vergroten van de door- en uitstroom binnen de asielketen op de lange termijn. Met het nu aanbieden van een iets langere
periode crisisnoodopvang wil het college lokaal de focus verschuiven naar de huisvesting van Oekraïners en statushouders (waaronder de Regionale opvanglocatie (ROL) en ook focussen op flexwonen (door- en uitstroom statushouders). De inzet is uitgebreid om aan de slag te gaan met flexwonen om woningen te creëren voor deze en andere doelgroepen. De prioriteit moet komen te liggen op de langere termijn aanpak, waarbij men net als het rijk willen inzetten op structureel voldoende opvang- en huisvestingscapaciteit.

Financiën

Voor deze inzet is meer krediet beschikbaar dan men verwacht nodig te hebben. Een groot deel van de kosten worden betaald door de rijksoverheid, maar ook door het COA, en de uitkering Wet Inburgering.

Inmiddels

De gemeente heeft de omwonenden van de Prinses Margriethaven nog geïnformeerd, omdat ze nog altijd niet weet of dit of een ander schip naar Zwolle komt en wat dan de ligplaats wordt. Zodra men daarover meer weet zullen zij daarover worden bericht.

Gerelateerde artikelen

Back to top button