Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Wat doet nou precies dat nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta

Op 1 januari 2016 is het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gestart. De bestaande Waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden zijn samengegaan in één nieuw waterschap. Meer dan 500 medewerkers zijn actief in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel.

Waar wat doen ze nu precies in Zwolle? Dat is best veel.

Bestrijden Muskus- en Beverratten

Het waterschap heeft de wettelijke taak om muskus- en beverratten te bestrijden, omdat deze knaagdieren in de grond rond watergangen graven. Oevers, dijken en kades kunnen hierdoor verzakken en dat kan zorgen voor onveilige situaties.

Muskus rat

Zuiveren afvalwater

WEDODelta zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Daarna lozen we het in sloten, rivieren, plassen en vaarten. In het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta liggen 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

rioolwaterzuivering

Blauwalg en botulisme

Het waterschap controleert op schoon water. In de zomer bij recreatieplassen bijvoorbeeld op blauwalg en botulisme.

Dijken en uiterwaarden

Het waterschap onderhoudt en bewaakt de dijken. Er wordt regelmatig gecontroleerd op dijkverzwakking bijvoorbeeld door graafgaten en muskusratten. Bij hoogwater bewaken dijkwachten de dijken voor de veiligheid. Ook plaats het waterschap in noodgevallen zandzakken.

In Westenholte en Schelle wordt een dijk verlegd en een nevengeul gegraven om ruimte te maken voor de rivier. In de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden worden uiterwaarden uitgegraven, eveneens voor een nevengeul. Kosten project € 55 miljoen.

Hoogwaterbeschermingsproject Zwolle

Versterken van de Zwolse stadsdijken in een omgeving met weinig ruimte. Het projectgebied bestaat uit een groen en dunbevolkt deel aan de noordkant, met weilanden en natuur, en meer richting het zuiden de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

De ‘stadsdijken’ lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vervolgens vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. De totale lengte van dit traject is bijna 9 kilometer. Hiervan wordt ongeveer 8 kilometer verbeterd.

Vispasseerbaar maken van gemaal Herfte

Het gemaal bij Herfte vispasseerbaar maken.

gemaal_herfte
Foto: gemaal Herfte ©WDODelta

Aanleg vispassage Wijheseweg en Aalvangersweg

Aanleg van een vispassage nabij de stuwen om vismigratie mogelijk te maken. Waar noodzakelijk wordt dit gecombineerd met renovatie van de stuw.

Foto: Stuw Wijheseweg - ©WDODelta
Foto: Stuw Wijheseweg – ©WDODelta

Controle op gebruik en lozing water door boeren

Boeren gebruiken elke dag water. Denk aan de bewatering van gewassen, drinkwater voor vee, het reinigen van machines en verbruik van water bij mestverwerking. Agrarische bedrijven moeten zich aan regels houden bij het afvoeren van het gebruikte water. Het waterschap ziet toe dat het water niet verontreinigd raakt.

Vrije watergangen

Bij hoogwater is het belangrijk dat de afvoersloten en kanalen  vrij zijn van obstakels. Het waterschap baggert sloten uit en haalt obstakels weg zodat bij hoogwater het water in de sloten en kanalen opgevangen kan worden.

Controle op schoon water

Inwoners en bedrijven gebruiken water op allerlei manieren. Denk aan varen op het water, wonen aan het water, water om machines te koelen en natuurlijk het drinken van water. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor ons allemaal. In Nederland zijn afspraken gemaakt om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan. Het waterschap draagt zorg voor het naleven van die afspraken.

Back to top button