Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Aanvliegroute over Breecamp Stadshagen geen aandachtsgebied in vervolg-ontwerptraject

Zwolle / Den Haag – 6.718 reacties zijn er binnen gekomen tijdens de internetconsultatie van het Ministerie over de uitbreiding van Lelystad Airport. Met deze consultatie konden mensen een reactie geven op het ontwerp van de aanvliegroutes.

Breecamp en ’s Heerenbroek

Het gaat  om de routes die het vliegverkeer straks gaat gebruiken als Lelystad Airport opengaat voor vakantieverkeer.  Eén van deze routes ligt ten noorden van Zwolle en ‘raakt’  Stadshagen bij Breecamp.  Bij ’s Heerenbroek, direct naast Stadshagen ligt een kruising van stijgend en dalend verkeer waarbij de vliegtuigen over kunnen komen op zo’n 900 meter hoogte.

Veruit de meeste reacties zijn binnengekomen van inwoners uit Wezep (33,3%). De top 10 wordt verder ingevuld door Apeldoorn (14,6%), Heerde (10,6%), Epe (10,1%) en Zwolle (9,6%), Olst-Wijhe (7,7%), Ede (6,0%), Hattem (4,7%), en Vaassen (3,5%).

Vanuit al de reacties zijn in het eindrapport vijf ‘route’ aandachtsgebieden bepaald met bijbehorende verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen worden ter beoordeling overgedragen aan het ontwerptraject van LVNL en CLSK. De route ten noorden van Stadshagen wordt niet genoemd als aandachtsgebied.

Dit zijn de belangrijkste vragen en de antwoorden van het ministerie

In de 6.718 ingezonden reacties zijn meer dan 30.000 vragen gesteld. De meeste vragen over Zwolle gingen over de vlieghoogte en de keuze om over een woonkern heen te vliegen. Hieronder de beantwoording van het Ministerie van IenW op deze vragen.

Aansluitroutes

Veel mensen wilden weten  hoe de routes tot stand zijn gekomen en of ze wel voldoen aan de vooraf vastgestelde uitgaanspunten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zegt hierover het volgende in het rapport: ‘De aansluitroutes dienen te voldoen aan de eerder aan de Alderstafel afgesproken en door het kabinet overgenomen routeset B+, inclusief de onderliggende uitgangspunten conform het Alders advies uit 2014. Deze uitgangspunten zijn zo veel mogelijk vermijden van woonkernen, een vlieghoogte van tenminste 6.000 voet (red. ongeveer 1.800 meter) boven ‘het oude land’, en een vlieghoogte van tenminste 3.000 voet  (red. ongeveer 900 meter) boven Natura 2000-gebieden. Daarnaast zijn door het kabinet in het kabinetsstandpunt Lelystad uit 2012 (Ref: Kamerstuk 31936, nr 115) het voorkomen van een negatieve interferentie op de Schiphol-operatie en de militaire activiteiten als uitgangspunten vastgesteld.’

Vlieghoogte

Er zijn veel vragen gesteld waarom langdurig op 1.800 meter wordt gevlogen en niet hoger.  IenW zegt hierover: ‘”Dat een vlieghoogte van 1.800 meter in Nederland niet uniek is, laat figuur 1 laat zien, waar in een groot gebied door groothandelsverkeer op of onder de 1.800 meter wordt gevlogen.”


Dit waren de reacties over Zwolle

Onderstaande vragen / reacties zijn via de internetconsultatie over Lelystad Airport ingezonden met betrekking tot Zwolle.

 • Vliegroutes  op  900  meter  boven  een  kinderijke  wijk  is  onaanvaardbaar!  Bewoner  Stadshagen   Zwolle
 • Verhogen  van  de  aanvliegroute  om  Zwolle. Bij   kruisend  vliegverkeer  wegvliegend  verkeer  van   Lelystad  Airport    en  aanvliegend  vliegverkeer  naar  Lelystad  Airport  moet  het  vliegverkeer  om   Zwolle  dalen  naar  900  meter.  Vraag  is  kan  het  aanvliegend  vliegverkeer  niet  over  het  wegvliegend   vliegverkeer  worden  geleid  zodat  daling  naar  900  meter  niet  nodig  is.
 • Tijdens  het  maken  van  het  MER-­‐rapport  stond  de  wijk  Stadshagen  als  toekomstige  woonwijk   gepland.  Nu  wonen  er,  vanaf  2002,  meer  dan  20.000  mensen.  Graag  zou  ondergetekende  zien,   dat  de  bocht  die  gemaakt  wordt  tijdens  de  landing  naar  LelystadAirport  wat  meer  in  Noordelijke   richting  geprojecteerd  wordt  en  wel  zodanig,  dat  deze  gesitueerd  wordt  tussen  de  woonwijk   “Onderdijks”  bij  Kampen  en  “Stadshagen”  bij  Zwolle  maar  dan  ook  zodanig,  dat  de  dorpen  Wilsum   en  ’s  Heerenbroek  gespaard  blijven.
 • Vergun  voor  de  aanvliegroutes  van  en  naar  hoger  luchtruim  dat  in  de  eerste  3  uur  alleen   vliegtuigen  mogen  vertrekken  en  in  de  laatste  3  uur  alleen  vliegtuigen  mogen  aankomen,  evt.  met   een  1  uur  overgangsperiode.  Dan  is  er  geen  laag,  luid,  kruisend  vliegverkeer  voor  8:00  uur  én  na   21:00h  (en  bij  vertraging  22:00h)  bij  Zwolle-­‐Stadshagen.  Bekend  is  dat  dit  verwacht  wordt,  regel   dit  echter  in  vergunning.
 • In  de  bijlages  (kaart  Zuidwestelijk  gebruik)  is  niet  goed  zichtbaar  wat  de  effecten  voor  mijn   woonwijk  “Stadshagen”  in  Zwolle)  zijn  i.v.m.  de  vlieghoogtes  en  waar  precies  een  bocht  door   dalend  vliegverkeer  wordt  ingezet.
 • Alternatief,  route  rondom  Zwolle  over  Salland.  Ook  genoeg  mogelijkheden  om  niet  over   woonkernen  te  vliegen.
 • Vliegtuigen  vanaf  de  Duitse  grens  tot  aan  het  Lemelerveld  over  een  korte  afstand  (ongeveer  30   km)  moeten  dalen  van  18.000  naar  6.000  voet.  Voor  ons  is  onduidelijk  wat  dit  betekent  voor  de   milieueffecten  in  onze  regio.  Een  alternatief  is  eerder  aangereikt  door  de  Koninklijke  Nederlandse   Vereniging  voor  Luchtvaart  (KNVvL)  en  Hoog  Overijssel:  in  glijvlucht  vliegen  vanaf  de  Duitse  grens   tot  aan  Zwolle.
 • Er  is  de  afgelopen  tijd  geen  enkel  passagiersvliegtuig  lager  dan  4,5  km  (15.000  voet)  over  de  lijn   Zwolle-­‐Arnhem  gevlogen.  Er  is  een  verticale  separatie  van  300  meter.  Wat  is  er  op  tegen  om  de   vliegroute  voor  Lelystad  op  4.200  meter  hoogte  te  leggen.
 • Vermijd  alle  woonkernen  bij  vertrekkende  en  aanvliegende  vluchten:  dan  nog  liever  tijdelijk  over   de  Veluwe  waar  weinig  mensen  wonen,  i.p.v.  over  bijvoorbeeld  Zwolle,  de  stedendriehoek   Apeldoorn/Deventer/Zutphen,  of  de  achterhoek,  echter  eerder  afbuigen  richting  Duitsland.  Zie   variant  C.
 • En  combineer  dat  met  IN-­‐11  en  IN-­‐13  in  een  route  van  Lemmer  over  IJsselmeer  naar  zuidkant   vliegveld  Lelystad  ipv  via  de  oostkant  tussen  Zwolle  en  Kampen  door.
 • Ik  heb  begrepen  dat  er  geen  duidelijke  reden  is  om  de  route  over  Lemelerveld  op  een  grotere   hoogte  (bijvoorbeeld  10km)  te  laten  vliegen  en  dan  na  Zwolle  sneller  te  laten  dalen.  Volgens   piloten  die  ik  heb  gesproken  is  dit  bij  andere  luchthavens  ook  het  geval.  Het  grote  voordeel  is  dat   de  vliegtuigen  meer  in  een  glijvlucht  naar  beneden  kunnen,  waardoor  ze  geen  vermogen  hoeven   te  geven  om  stabiel  op  1800  meter  te  blijven.  Dit  geeft  heel  veel  minder  geluidoverlast  voor  een   overwegend  toeristisch  gebied.
 • De  geluidsoverlast  voor  de  wijk  Zwolle  Stadshagen  treft  daar  heel  veel  mensen  en  dient   vermindert  te  worden.mijn  voorstel  is  om  aanvlieg-­‐  en  vertrekroutes  veel  meer  boven  het   IJsselmeer  te  laten  plaatsvinden
 • Nadering  en  vertrek  route  tussen  zwolle  en  Hasselt  leggen,  consentreren  van  overlast.
 • Laat  de  vliegtuigen  6  km  verder  vliegen,  dus  richting  Zwolle  en  dan  over  de  de  rivier  de  IJssel  naar   het  zuiden  vliegen.
 • Mijn  verbetervoorstel  is  dus:  vermijd  bij  de  aanvliegroutes  grote  woonkernen,  zoals  de  stad   Zwolle.

Bewonersdelegatie: Stel de opening uit

Naast de internetconsultatie heeft ook een bewonersdelegatie vanuit de verschillende provincies de minister Van Nieuwenhuizen geadviseerd. Vrijdagmiddag werd door de delegatie aan de minister een rapport aangeboden waarin wordt geadviseerd om het openstellen van de luchthaven uit te stellen.  Voorzitter van de delegatie Alexander ter Kuile licht het advies toe: “Wij hebben vastgesteld dat het vertrouwen in de Nederlandse overheid door het Lelystadproces ernstig is geschaad. Er zitten bewezen grote hiaten in zowel de besluitvorming als de procesuitvoering rond Lelystad. De bewonersdelegatie adviseert dan ook de opening uit te stellen tot het ministerie de wet- en regelgeving en procesvoering op orde heeft. De overheid kan hiertoe nog besluiten aangezien vliegveld Lelystad zo’n gering aantal vliegbewegingen kent dat de economische effecten van stilleggen nagenoeg nihil zijn, terwijl de vertrouwenswinst vele malen hoger is.”

 

Vervolgtraject Lelystad Airport

De voorstellen voortkomend uit de consultaties en het advies van de inwoners worden bestudeerd en meegewogen in het besluit over hoe de ontwerp-aansluitroutes van Lelystad Airport precies worden. Minister van Nieuwenhuizen laat rond de jaarwisseling weten hoe de routes er uit gaan zien en welke verbetervoorstellen overgenomen worden. Zij zal dan tevens inzichtelijk maken welke geluidseffecten deze routes hebben. Hierover vraagt zij advies aan bij de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Vervolgens debatteert minister Van Nieuwenhuizen, waarschijnlijk eind januari, over het resultaat met de Tweede Kamer. Na het besluit ondergaan de aansluitroutes onder andere vliegveiligheidstesten en –simulaties. Vervolgens worden de aansluitroutes vastgesteld en gepubliceerd in de Luchtvaartgids.

Gerelateerde artikelen

Back to top button