KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Rekenkamercommissie Zwolle: wegwerken van obstakels helpt hervorming jeugdhulp verder

Zwolle – Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Overal in het land namen de kosten voor jeugdhulp snel toe. De gemeente Zwolle hervormt daarom de jeugdhulp zodat problemen in gezinnen samenhangender en dichter bij de inwoners aangepakt worden. Het Sociaal Wijkteam heeft daarbij een sleutelrol.

De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle onderzocht hoe het ervoor staat met de gewenste hervorming van de jeugdhulp. En wat het Sociaal Wijkteam daarbij eventueel nog in de weg staat. Conclusie is dat er al veel bereikt is, maar sommige organisatorische obstakels verdere verbeteringen nog in de weg staan. De Rekenkamercommissie doet daarvoor aanbevelingen.

Betrokkenen geen eenduidig beeld

Uit het onderzoek blijkt dat de betrokkenen bij de jeugdhulp, zoals Sociaal Wijkteam, zorgaanbieders, welzijnswerk en huisartsen niet altijd een eenduidig beeld hebben van wat wel en wat niet onder jeugdhulp valt. Wat is ‘normaal’ bij opgroeien en opvoeden en waar is dus geen hulptraject nodig en in welke situaties wel? Het is aan de gemeente als eindverantwoordelijke om hier helderheid in te verschaffen en kaders aan te geven. Om als Sociaal Wijkteam helderheid te kunnen verschaffen richting netwerkpartners en zelf keuzes te kunnen maken, dient hiervoor een helder afwegingskader te zijn. Dit heldere afwegingskader ontbreekt nog in de huidige situatie.

Eén van de beoogde verbeteringen is dat er wordt ingezet op een (integrale) totaaloplossing voor jeugdigen. Bij complexe situaties en bij de overgang van 18- naar 18+ blijkt dit vaak nog moeilijk te realiseren. De Rekenkamercommissie adviseert om kritisch te kijken naar de wijze van inkoop en om in principe altijd verlengde jeugdhulp in te zetten (bij de overgang van 18- naar 18+). Het Sociaal Wijkteam zou in deze gevallen de regierol moeten hebben.

Sleutelrol

Ten aanzien van de regierol van het Sociaal Wijkteam blijkt dat hier in de praktijk geregeld onduidelijkheid over bestaat, zowel voor de medewerkers van het Sociaal Wijkteam, als voor ouders. Om als Sociaal Wijkteam een sleutelrol te kunnen vervullen is het van belang dat goed wordt vastgelegd wat hun rol is, dat deze rol altijd dezelfde is en dat deze rol duidelijk wordt uitgedragen.

Tot slot is het van belang om een structurele leer- en verbetercyclus te komen tussen gemeente en netwerkpartners en om te zorgen voor een goede informatiepositie over jeugdhulp voor de raad. De informatievoorziening aan de raad dient te bestaan uit meer dan alleen de kosten en het gebruik en dient ook inzicht te bieden in de mate waarin de beoogde verbeteringen gerealiseerd zijn. Alleen dan kan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol goed invullen.

Aangeboden rapport

Het rapport ‘Sleutel voor Jeugdhulp’ is op 3 april jl. door de heer Dirk Jan Droogh, voorzitter van de Rekenkamercommissie, aangeboden aan de gemeenteraad. Het College van B&W zal zich buigen over een reactie op het rapport. Zodra deze bestuurlijke reactie binnen is zal het rapport door de raad worden behandeld. Het rapport is ook te raadplegen op de webpagina van de Rekenkamercommissie.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren