BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieRegio

Zwolle zoekt balans tussen beschermen en vernieuwen

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle heeft de gemeenteraad laten weten hoe het er voor staat met de ontwikkelingen in de stikstofproblematiek. Daarbij zijn zowel negatieve als positieve ontwikkelingen aangegeven. Op de Tippe en de Voorsterpoort kan gebouwd worden, maar de Hessenpoort en Breezicht-Noord liggen nog even stil wat nieuwbouw of uitbreiding betreft.

Het is belangrijk voor de raad, zegt het college, om notie te nemen van het feit dat de gemeente geen primaire rol heeft in het oplossen van de stikstofproblematiek. Maatregelen worden genomen door het Rijk en de Provincie. Het Rijk heeft de taak om een structurele aanpak te maken waarbij een balans wordt gezocht tussen natuurverbetering enerzijds en economische ontwikkeling en woningbouw anderzijds. De Provincie is bevoegd gezag voor de Wnb-vergunningen (Wet natuurbescherming). In het omgaan met stikstof op uitvoeringsniveau heeft de gemeente wél een grote rol, waarbij eveneens een balans wordt gezocht tussen ontwikkeling en natuur.

De situatie in Zwolle

Op Hessenpoort is medio 2019 geconstateerd dat stikstof één van de grootste risico’s is voor uitgifte van kavels, met name vanwege de verwachte stikstofuitstoot door de gebruiker. Dit risico geldt ook voor uitbreiding van het bedrijventerrein. Bestemmingsplan woningbouw Breezicht-Noord (circa 500 woningen) heeft de stikstof-uitdaging ook nog het hoofd te bieden en vertraagt daardoor. Daar zijn verschillende oplossingen onderzocht en verkent de gemeente nu twee scenario’s.

Goed nieuws was er ook: het bestemmingsplan De Tippe (circa 1250 woningen) kan in procedure
worden gebracht nadat de gemeente zich kon verzekeren dat stikstof geen negatief effect zou veroorzaken op
de natuur, mede door een uitgekiende bouwfasering. Hetzelfde geldt voor de retailuitbreiding
Voorsterpoort waar een ecologische beoordeling aantoonde dat de stikstofuitstoot door dit plan geen
negatief effect heeft op de natuur.

Wat doet het Rijk

Op Rijksniveau wordt ondanks de coronacrisis hard doorgewerkt om de stikstofcrisis het hoofd te
bieden. Het resultaat daarvan is de door de Tweede Kamer aangenomen Wet Stikstofreductie en
Natuurverbetering. Dat is de langverwachte reactie op de door de Raad van State afgeschreven PAS
op 29 mei 2019.

Een ander belangrijk dossier op Rijksniveau is stikstofbank SSRS. Door het 100km/h rijden is er lokaal
in Zwolle veel stikstofruimte beschikbaar in stikstofbank SSRS. Die stikstofruimte ligt echter al sinds de
invoering van de bank in maart 2020 praktisch onaangeroerd op de plank bij de provincie, omdat de
door het Rijk bepaalde voorwaarden aan de bank te streng zijn.

Gevolgen

Er is een concurrentie tussen bestemmingsplannen en projecten in vergunningsfase. Voor sommige soorten projecten is het daardoor moeilijk om te beginnen. Dit zijn bijvoorbeeld grote woningprojecten of ontwikkelingen dichtbij Natura2000 gebieden. Wat wel kan zijn ontwikkelingen in de binnenstad, locaties waar al een gebouw  stond, of kleine projecten zoals dakkapellen.

Van de 39 bestemmingsplannen die sinds 29 mei 2019 beoordeeld zijn op stikstof, blijken zes stuks
een bijna onoplosbaar stikstofprobleem te hebben.

De gewenste situatie is, dat In de toekomst ecologie en economie hand in hand gaan. En biodiversiteit en sociale inclusiviteit zijn kernbegrippen voor de komende decennia.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button