Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 7 maart weer over veel onderwerpen

Zwolle – De Zwolse Gemeenteraad was op maandagavond 7 maart weer bijeen voor een besluitvormingsronde. 92 agendapunten kwamen aan de orde en daar kwamen op het laatste moment nog 10 moties vreemd aan de orde van de dag bij.

De vergadering begon met een in memoriam van in december 2021 overleden oud-raadslid, Theo Peeters. Hij werd in bijzijn van zijn naasten geroemd om zijn veelzijdigheid en zijn inzet voor politiek en onder andere provincie. Burgemeester Snijders wenste zijn nabestaanden veel goede herinneringen tot troost toe.

Oekraïne

Ook bij Oekraïne stond burgemeester Snijders enige tijd stil. Hij beschreef de nijpende situatie en sprak de hoop uit dat Zwolle zich blijft inzetten voor de slachtoffers, iets dat nu al gebeurt met bijvoorbeeld het inzamelen van spullen, medicijnen, voedsel, kleding en het opvangen van mensen. De gemeente Zwolle zit niet stil en is actief op zoek naar opvangplekken. Hij sloot af met het indrukwekkende gedicht ‘Voor Oekraïne’ van de Zwolse dichteres Treintje Gosker. (Liefde niet in lente, maar als pandemie).

Wijthmenerplas

Er waren vijf insprekers. Twee daarvan over de Wijthmenerplas, twee over winkelcentrum Stadshagen, en één over Weezenlanden-Noord. Mevrouw Wilberink hekelde de lijdensweg die zij met de gemeente hebben gehad als omwonenden van de Wijthmenerplas. Er zijn vele rechtszaken geweest over geluidsoverlast vanwege de evenementen daar. De heer Huisman wil dat de gemeente ook daadwerkelijk gaat handhaven op het gebied van geluidsoverlast hier.

Het bestemmingsplan Wijthmenerplas Buitengebied wordt met een meerderheid aangenomen, ondanks de inspraakreacties.

Winkelcentrum Stadshagen

Namens adviesbureau DTNP sprak Pieter Bos in over de parkeersituatie bij de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen. Volgens hem kloppen de berekeningen van het aantal benodigde parkeerplaatsen niet. Ook de winkeliersvereniging van Stadshagen brak in de woorden van de heer Nagelmaeker een lans om meer parkeerplaatsen toe te voegen in de plannen, vooral om een betere bereikbaarheid en zodoende meer klanten te trekken.

Alle fracties stemmen, na een reactie van wethouder Monique Schuttenbeld, in met het plan voor aanpassing van winkelcentrum Stadshagen. Volgens de wethouder zijn de cijfers van DTNP wat achterhaald, en zijn er voldoende parkeerplekken.

Gazprom

De PvdA stelde vragen over het gebruik van gas van het Russische Gazprom. Het klopt dat de gemeente Zwolle een contract heeft met Gazprom City Marketing en Trading in Londen. Zwolle koos daarvoor vanwege het destijds gunstige prijspeil. Het totale bedrag dat Gazprom hierbij verdient is 120 miljard. Slechts een klein gedeelte daarvan is voor rekening van Zwolle. Opzeggen van het contract kan averechts werken vanwege een boete voor contractbreuk. Juridisch is dit ook niet mogelijk, en kan alleen via een boycot. Het contract loopt tot eind 2022.

Stemverklaringen

Swollwacht vindt dat extra besparingen op Jeugdzorg niet bijdragen aan de Hervormingsagenda Jeugd. Zij wil sneller inspelen op mogelijke tekorten.

GroenLinks is blij met de stukken van de Jaarrekening en geeft complimenten.

De PvdA is blij met het behoud van de loketfunctie op Station Zwolle, nu alleen nog de naamsverandering naar Zwolle Centraal.

Swollwacht gaat akkoord met het uitgewerkte overzicht van zorgaanbieders, en welke partijen erbij betrokken zijn.

Ook is deze partij zeer blij met de ontwikkeling van ANNO, het is boven verwachting omdat zij er eerst sceptisch over waren.

Het CDA is blij dat de Bres kan blijven, maar wil wel een structurele financiering.

Swollwacht breekt een lans voor nieuwe initiatieven in het domein van sociale activatie en herstel.

Het CDA vraagt aandacht voor het energie netwerk. Enexis kwam pas in het vierde kwartaal van 2021 met een analyse, kostbare tijd is verloren gegaan.

De ChristenUnie wil sterker investeren in een gezonde leefstijl voor iedereen. Veel mensen willen hierover meepraten.

De VVD ziet dat de situatie rond de biomassacentrale nog steeds zorgelijk is. Afnemers zijn overgeleverd aan de eigenaren en er zijn ook vele andere mogelijkheden voor energie-opwek, bijvoorbeeld bij sportvelden.

ChristenUnie memoreert dat het goed is dat de maatschappelijke gerichtheid van sportvereniging vergroot wordt.

Strategische Onderwijsagenda

De strategische onderwijsagenda is unaniem aangenomen, met twee moties. Één over LHBTIQ+ veiligheid en één over bibliotheken op scholen.

Bestemmingsplan Weezenlanden-Noord is raadsbreed aangenomen.

Tegen de afvalstoffenheffing waren alleen de SP en de PvdA. Zij zijn tegen Diftar en de mogelijkheid hiervan is opgenomen in het plan, dat dus wel is aangenomen.

Voor het Jongerenplatform zijn vele partijen, en het plan hiervoor werd dan ook raadsbreed aangenomen.

Ook de religieuze gebouwen is een onderwerp dat speelt in Zwolle. De ChristenUnie is blij met de inventarisatie en hoopt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gebouwen.

Ook zijn alle partijen blij met de inzet op circulaire economie. Velen willen deze nog versnellen.

De VVD vindt wel dat circulair bouwen gedragen moet worden door de markt. D66 is blij dat de SDG’s daarbij zijn opgenomen.

Er is raadsbrede steun voor het experiment met lokale democratie, en het aanpassen van Stadhuis en Stadskantoor.

Actuele onderwerpen

GroenLinks is blij dat 21 maart gevierd gaat worden als dag tegen racisme en discriminatie.

Het Schone Lucht Akkoord gaat ondertekend worden door Zwolle, ondanks dat men nog niet precies weet wat er precies wordt verwacht van de ondertekenaars.

Een motie van het CDA over meer transparantie van de cijfers door biomassacentrale Breezicht is aangenomen.

Ook de motie voor een festival in Stadshagen, ten behoeve van het 25 jarig bestaan van de wijk, is aangenomen. En wil men ook structureel maken. Dit gaat over Symphonica, waarvoor al vergevorderde plannen liggen.

Een motie voor evaluate van het SWT is met 15 stemmen tegen toch aangenomen.

Ganzenoverlast tegengaan met behulp van drones, hoort niet bij het wensenpakket van de raad.

Ook het stoppen van de huurverhoging lijkt de raad niet opportuun vanwege de slechtere investeringspositie dan van de woningcorporaties. De SP wilde dit.

Voor menstruatie-armoede worden er kastjes geplaatst in alle wijkcentra van Zwolle.

Opladen van de elektrische auto door mensen zonder oprit is nu officieel niet toegestaan. D66 wil dat veranderen. Wethouder William Dogger zegt dat dit op korte termijn nog niet mogelijk is en dat er eerst een juridisch onderzoek nodig is. Dit zegt hij wel toe te gaan doen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het Stadhuis en via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button