EconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiekRegio

Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle

Gemeente geeft opening van zaken

Zwolle – De gemeente onderzoekt de beste manier om de vraag naar woningbouw en de ontwikkelingen op gebied van werken een plek geven in de regio. Met daarbij de effecten daarvan op en gevolgen daarvan voor mobiliteit. Dit binnen de context van een forse klimaatopgave in de IJssel-Vechtdelta. Het staat beschreven in de Verstedelijkingsstrategie voor Regio Zwolle & Gebiedsgericht MIRT Onderzoek Zwolle e.o.

Voorzichtige conclusie is dat de gemeente kan inzetten op een warm hart op 3 schaalniveau’s: Regio Zwolle heeft de stad Zwolle als warm hart, per subregio vormen de middelgrote kernen de warme harten en lokaal zetten ze in op een warm hart binnen elke kern.

Zwolle is de plek waar de alle opgaven als een complex vraagstuk samenkomen. De verstedelijkingsdruk is er het hoogst en de economie bloeit er. Er zijn in Zwolle fors meer banen dan inwoners. Op Hoogeveen na is dat in geen enkele andere kern in de regio het geval. Dat betekent dus dat dagelijks veel mensen van buiten Zwolle naar de stad reizen voor hun werk. (Los van alle onzekerheden die de coronasituatie en de vlucht van het thuiswerken met zich meebrengen). Deze dagelijkse pendel naar Zwolle, samen met een groeiend inwoneraantal, brengt natuurlijk mobiliteitsopgaven met zich mee.

Tegelijkertijd scoort Zwolle door de lage ligging in de IJssel-Vechtdelta als ontwikkellocatie slecht op de
ontwikkelprincipes vanuit de QuickScan klimaatadaptatie. Het risico op overstromingen is er groot, waardoor vanuit perspectief van klimaat en waterveiligheid, verstedelijking op hoger gelegen delen in de regio, meer voor de hand ligt.

Auto-georiënteerd

De regio is en blijft erg autogeoriënteerd. De stedelijkheid (vertaald in nabijheid van inwoners en banen) is vrijwel overal in de regio Zwolle dorps en sub-urbaan. Dit zorgt voor een relatief hoog aandeel van autoverplaatsingen. Dit is terug te zien aan congestie op de A28, de N50, de (buiten)ring van Zwolle en de N35 in uitkomsten van het verkeersmodel. Er treden vooral verschillen op in mobiliteit tussen de huidige situatie en de verschillende
woningbouwscenario’s, en veel minder tussen de perspectieven die in het onderzoek zijn genoemd. Hoeveel woningen erbij komen, is dus bepalender dan welke locaties precies gekozen worden.

Inzetten op mobiliteitstransitie door sterker concentreren binnen Zwolle en rondom IC stations in combinatie met toevoegen van flankerende mobiliteitsmaatregelen (parkeren, fietsbereikbaarheid, etc.) zorgt voor een afname van autogebruik: inschatting effect 10% afname op A28 ter hoogte van Zwolle in de spits.

Waar gaat het rapport op in?

De perspectieven die zijn ontwikkeld zijn: ‘Zwolle Centraal’, ‘Netwerkdelta’, ‘Lokaal Vitaal’ en ‘Soevereine Subregio’s’. Respectievelijk:  – Lokale kwesties lokaal oplossen, – Combineer opgaven centraal en versterk het sterke, – Balans in de regio door een veerkrachtig netwerk, – Meer autonomie voor de subregio en spreiding van krachten. Het is niet de bedoeling om één perspectief te kiezen, maar juist om ze samen te nemen. Kijk voor meer uitleg hierover in het rapport over de verstedelijking.

Door de focus op Zwolle in zowel Netwerkdelta, als Zwolle centraal is er een grote rol voor sleutelgebieden rondom Zwolle. Het gaat hierbij om drie sleutelgebieden die onderling een grote samenhang vertonen. In het vervolg wil de gemeente deze samenvoegen onder de noemer “Ontwikkelgebied Zwolle”. Hiermee kunnen ze in alle samenhang de opgave waar Zwolle en directe omgeving voor staat nader duiden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button