Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Onderwerpen gemeenteraad 7 juni

Zwolle – In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 7 juni zijn er meerdere debatrondes. In de Raadzaal gaat het over de gebiedsvisies Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan en de startnotitie kredietaanvraag Noorderkwartier. In de TaKzaal buigt de raad zich over het sociaal domein, Wonen en Zorg, ontwikkelingen vluchtelingen en verzoek COA, en de huisvesting van senioren.

Omgeving IJsselhallen

De gemeente Zwolle heeft in de Omgevingsvisie opgenomen dat de omgeving van de Ijsselhallen wordt ontwikkeld tot een dynamische stadswijk passend bij de bestaande Kamperpoort buurt.
Nabij de Nieuwe Veemarkt ligt de Meeuwenlaan. Ook voor deze locatie is een visie opgesteld waarin de ambities vastgelegd worden om een plek te creëren waar in de toekomst gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Deze nieuwe stadsbuurt moet ook gaan passen bij het karakter van de Kamperpoort buurt en tegelijkertijd bij de verstedelijking van Zwolle.

Noorderkwartier

In de startnotitie Noorderkwartier is het doel opgenomen om een gemengd gebied te ontwikkelen met de functies wonen, werken en cultuur met hoogwaardige openbare ruimte, een groot aantal voorzieningen en ruim 500 woningen. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan wordt er geld beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden die nodig zijn een gebiedsvisie te ontwikkelen voor het Noorderkwartier.

Themadebat

Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.

Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit laatste is ook later terug te zien. Hier zijn tevens de agenda en de stukken te bekijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button