Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad spreekt zich uit over Omgevingsvisie Zwolle

Plan bereid voor op nieuwe Omgevingswet

Zwolle – Maandagavond 30 augustus vergaderde de gemeenteraad weer voor het eerst na de zomer. Het was een debatronde en als onderwerp gold de vaststelling van de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen’.

De Omgevingsvisie schetst een toekomstbeeld van Zwolle voor de komende 10 jaar, en moet richting geven, sturing en duidelijkheid. Wat wel duidelijk is, is dat deze aangescherpte visie meer ruimte laat voor kwaliteit van de stad. Dat komt dan in de plaats van groei als grootste doel. Aanvankelijk was er een ontwerp-visie, maar deze is aangepast na een groot aantal ingediende zienswijzen vanuit inwoners en belangengroepen uit de stad. Het maken van een Omgevingsvisie is nodig, omdat de rijksoverheid een nieuwe Omgevingswet gaat aannemen, die de wet op de ruimtelijke orening vervangt. Dit gaat gebeuren in 2022.

Kwaliteit

Kwaliteit in de stad komt tot uitdrukking bijvoorbeeld door meer groen, en een goede blauw/groen structuur (water en planten). Ook hoogbouw wil men binnen de perken houden en er komt een autoluwe stad tevoorschijn. Ook gezondheid krijgt een plek in de plannen. De ene partij wil verder graag in de buitengebieden nieuwbouw plegen, de ander in de stad zelf. Een nieuwe uitleglocatie echter, om te bouwen in het buitengebied, is nog niet benoemd in deze visie. Dit komt waarschijnlijk ter sprake in het nieuwe coalitieakkoord na de verkiezingen.

Natuurwaardenkaart

Een aantal partijen willen graag dat de gemeente een natuurwaardenkaart gaat verzorgen. Daarin zou een overzichtelijke gebiedsdekkende kaart moeten staan, met daarin alle bekende gegevens van beschermde flora en fauna gekoppeld aan de terreintypen. De natuurwaardenkaart geeft daarnaast een overzicht van de concentratie van natuurwaarden binnen een gebied en kan ook gebruikt worden bij trendanalyses.

De PvdA overweegt om over dit onderwerp een motie (voor een discussiepunt) in te dienen. Zij willen in kaart brengen wat de ruimtelijke investeringen zijn, en eventueel extra deskundigheid daarvoor aantrekken. Ook GroenLinks wil graag zo’n natuurwaardenkaart, omdat het groen beleid ook herzien gaat worden. Dat zou dan volgens beide partijen binnen een termijn van 1 jaar moeten kunnen. Het gaat niet alleen om de kaart, maar vooral ook over de manier waarop beleid wordt gemaakt naar aanleiding van de kaart, en daar zijn deskundigen voor nodig.

De wethouder

Wethouder Ed Anker, in wiens portefeuille de Omgevingsvisie zit, zegt in een toezegging aan de raad dat de gemeente altijd deskundigen inroept als dat nodig is, maar dat het voorlopig nog niet daarop lijkt. De ChristenUnie noemt de natuurwaardenkaart als een randvoorwaarde voor goed beleid. Volgens GroenLinks moet de natuur meegroeien als de stad groeit. Zij willen hierin wat meer lef zien van het college. Het klimaatprobleem en het stikstofprobleem brengen ander beleid met zich mee dan de vorige visie op ruimtelijke ordening. Dat beaamt ook de wethouder.

De natuurwaardenkaart moet volgens GroenLinks gaan leiden tot een nieuw omgevingsplan, en zij willen graag oplevering hiervan voor de verkiezingen. Dat gaat volgens wethouder Anker niet lukken. GroenLinks ziet voorbeelden bij andere steden, en overweegt ook een motie hierover. Ze wil veel ecologische verbindingen toevoegen aan de stad. Iedereen zou daarover moeten kunnen meedenken.

Klein bier

D66 heeft kritiek en vermeld dat een natuurwaardenkaart 14 jaar geleden al gewenst was, maar dat hij nog altijd niet klaar ligt. Het CDA wil de titel veranderen van ‘Mijn Zwolle van morgen’ naar ‘Ons Zwolle van morgen’, omdat dat inclusiever klinkt. Iedereen mag meebeslissen over de toekomst van de stad.

De gehele vergadering overziend, is iedereen blij met het goede gesprek en zijn de partijen ook voornamelijk tevreden over de Omgevingsvisie. Op maandag 13 september zal de raad een besluit nemen over deze Omgevingsvisie.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button