KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 11 juli 2022

Zwolle – Maandag 11 juli behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal o.a. de Gebiedsvisies Nieuwe Veemarkt & Meeuwenlaan en de Startnotitie Noorderkwartier tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering.

Over de volgende onderwerpen neemt de gemeenteraad een besluit op maandag 11 juli:

Visie Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan

De gemeente Zwolle heeft in de Omgevingsvisie opgenomen dat de omgeving van de IJsselhallen wordt ontwikkeld tot een dynamische stadswijk passend bij de bestaande Kamperpoort-buurt. Ook voor de Meeuwenlaan is een visie opgesteld waarin de ambities vastgelegd worden om een plek te creëren waar in de toekomst gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden. De beide visies voorzien samen in de ontwikkeling van ca. 1500 woningen en 20.000 m2 maatschappelijke en commerciële voorzieningen. De belangrijkste ‘grote keuzes’ voor de opzet van de nieuwe buurt worden met het vaststellen van deze visies gemaakt.

Startnotitie Noorderkwartier

In het programma Stadshart is de ambitie opgenomen om het gebied aan de noordkant van het centrum (Noordereiland) om te vormen naar een levendige stadswijk. Het doel is om een gemengd woon-werk-cultuur gebied te ontwikkelen, met een groot aantal voorzieningen en ruim 500 woningen. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan wordt er geld beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden die nodig zijn om een gebiedsvisie te ontwikkelen voor het Noorderkwartier.

Gewijzigde subsidieverordeningen beschermd wonen (H28 ASV)

Er worden een aantal technische wijzigingen doorgevoerd in de gewijzigde subsidieverordening beschermd wonen. Dit heeft vooral te maken met de geplande wijziging van financiering van beschermd wonen. In 2023 wordt beschermd wonen aanbesteed. Dit houdt in dat de subsidiëring voor beschermd wonen overgaat naar een systeem van contracteren.

Jaarstukken 2021

Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting van 2021. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 5,6 miljoen.

Beleidsrapportage (Berap) 2022-1

In de Berap worden de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 weergegeven. Op financieel gebied is er sprake van een afwijking. Er is per saldo een nadelig resultaat van € 4,69 miljoen. De grootste tegenvallers worden gevormd door de kosten voor Jeugdzorg (€2,9 miljoen) en de hogere energieprijzen (€1,5 miljoen).

Meerjaren Vastgoed Prognose (MPV) 2022

In de Meerjaren Vastgoed Prognose (MPV) wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde grondbeleid en de financiële gevolgen hiervan. In de MPV 2022 is een positief financieel jaarresultaat te zien van € 27,3 miljoen.

Handelingsperspectief extreme prijsstijgingen 2022

Door schaarste aan grondstoffen, druk op de arbeidsmarkt, stijgende energie- en brandstofkosten met daaroverheen de oorlog in Oekraïne is sprake van forse prijsstijgingen, langere levertijden en vertraging in uitvoering en oplevering van projecten. Deze economische ontwikkelingen hebben (budgettair) effect op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in 2022 budget- en kredietoverschrijdingen toe te staan zoals beschreven in het handelingsperspectief begroting 2022.

Invloed uitoefenen

De uitgebreide agenda’s en vergaderstukken van de debatronde op maandag 11 juli zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 11 juli 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button