Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

College wil perspectief bieden voor de prijsstijgingen

Zwolle – Door schaarste aan grondstoffen, druk op de arbeidsmarkt, stijgende energie- en brandstofkosten met
daaroverheen de oorlog in Oekraïne is sprake van forse prijsstijgingen, langere levertijden en vertraging in uitvoering en oplevering van projecten. Dit geldt ook voor ontwikkelende partijen. Deze economische ontwikkelingen hebben (budgettair) effect op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Dat blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Vanuit het budgetrecht van de gemeenteraad wil de wethouder tot een handelingsperspectief komen voor 2022. Maximale openheid, transparantie en wederzijds begrip van betrokken partijen is daarbij nodig.

Budgetoverschrijding dreigt

Als beheersmaatregelen zoals heroverwegen, faseren en uitstellen van projecten niet mogelijk of wenselijk zijn, dan dreigt een budget- of kredietoverschrijding. In de financiële verordening van de gemeente is geregeld dat de raad het budgetrecht op programmaniveau en kredietrecht voor investeringen heeft. Bij overschrijding van de
door de raad beschikbaar gestelde budgetten en/of kredieten moet een voorstel worden voorgelegd
aan de raad tot budget-/kredietbijstelling.

Gelet op de extreme prijsontwikkelingen stelt de wethouder voor om in 2022 een uitzondering op dit kader af te spreken om te voorkomen dat de voortgang van de projecten in het gedrang komt en om te voorkomen dat voor elke overschrijding een raadsbesluit nodig is. Over een eventuele toepassing van het tijdelijk aangepaste kader in 2023 komt hij in de loop van 2022 terug bij de raad.

Handelingsperspectief

Dit handelingsperspectief wil hij voor de kredieten/projecten vormgeven door bij overschrijdingen tot € 50.000 als gevolg van prijsstijgingen – bij ongewijzigd beleid – vooraf geen toestemming nodig te hebben van de directie of bestuur, wel melding bij de directeur financiën. Bij overschrijdingen vanaf € 50.000 tot € 250.000 als gevolg van prijsstijgingen – bij ongewijzigd beleid – vooraf goedkeuring te vragen van de directeur financiën. Bij overschrijdingen vanaf € 250.000 als gevolg van prijsstijgingen – bij ongewijzigd beleid – vooraf toestemming te vragen van college en raad en bij melding c.q. verantwoording van de overschrijding van de criteria a en b achteraf bij de beleidsrapportage of jaarrekening melding te laten plaatsvinden.

Vervolg

De aanpassing van de kredieten is niet jaargebonden, omdat de uitvoering van het project betrekking kan hebben op meerdere jaren. De aanpassing van de programmabegroting geldt in principe voor het jaar 2022. Vanaf de begroting 2023 wordt het algemeen prijsindexpercentage verhoogd met extra verhoging over 2022 (na-ijleffect) op basis van prijsindex Bruto Binnenlands Product zoals die door het Centraal Planbureau wordt berekend. Voor 2023 komt de prijsindex dan uit op 4,8% (gegevens CPB van maart 2022). Mocht eind 2022 blijken dat de prijsontwikkelingen nog niet stabiel zijn dan zal mogelijk een vervolg van deze kaderaanpassing worden voorgelegd.

Kosten

Het totale risicobedrag is lastig te bepalen en zal ook over de jaargrenzen heen lopen. Voor het opvangen van de risico’s is het weerstandsvermogen verhoogd naar 119%, dat is circa € 20 miljoen boven de normratio van 80%. Daarnaast is in de berap 2022-1 een stelpost van € 1,5 miljoen opgenomen om de stijging van de directie energiekosten op de begroting in 2022 op te kunnen vangen.

Binnen het begrotingsproces wordt nader onderzocht in hoeverre de voorziene prijsstijgingen in verhouding staan tot de compensatie vanuit het Rijk. Gelet op de mogelijke beheersmaatregelen en ruimte in egalisatievoorzieningen (riolering / afval), egalisatiereserves (parkeren, onderhoud) en laag risico bij MPV, omdat daarin al deels geanticipeerd is op de prijsstijgingen, verwacht Guldemond dat het weerstandsvermogen van voldoende omvang is.

De bedragen zijn te vinden op de website www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button