KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Debatronde Langetermijnaanpak vluchtelingen, Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord en gebiedsvisie Noorderkwartier

Zwolle – Op maandag 3 juli debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de langetermijnaanpak vluchtelingen. Bekijk hier de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending voor het raadsdebat.

Tegelijkertijd debatteert de gemeenteraad in de Takzaal over de mobiliteitshub Weezenlanden-Noord en de gebiedsvisie Noorderkwartier. Bekijk hier de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending voor het raadsdebat.

Langetermijnaanpak vluchtelingen

Op het gebied van opvang zijn er in Zwolle allereerst voor verschillende groepen vluchtelingen veel inspanningen. Het gaat daarbij om o.a. opvang van Oekraïense vluchtelingen en van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, crisisnoodopvang voor asielzoekers, realisatie van zowel een tijdelijke als een permanente Regionale Opvang Locatie (ROL) en huisvesting van statushouders. De instroom van asielzoekers blijft naar verwachting groot. Het beroep dat de landelijke overheid hierin doet op de gemeenten, inclusief Zwolle, is dat ook.

In lijn met de wens van de raad om samen met inwoners te komen tot scenario’s voor de opvang van vluchtelingen heeft het college 3 scenario’s voor de langere termijn uitgewerkt. Het college heeft daarbij een voorkeur uitgesproken voor het scenario (2) waarin de gemeente niet alleen doet wat ze nu doet (met name het uitvoeren van wettelijke taken en besluiten), maar ook anticipeert op wat men voorziet op basis van de prognoses en behoefte aan uitbreiding van opvangplekken.

In dit scenario is er een groter beroep op de maatschappelijke partners in de stad en de draagkracht komt op een aantal onderdelen onder druk te staan.
De wethouder vraagt aan de raad om een voorkeur uit te spreken voor één van de scenario’s voor uitwerking van de langere termijn aanpak voor de opgave vluchtelingen. En om eventuele aanvullingen of wensen aan het college mee te geven.

De opbrengst van het debat en van de stadsdialogen die in juni hebben plaatsgevonden neemt het college mee in het vervolgproces om te komen tot een langere termijn aanpak. De raad ontvangt hierover na de zomer een definitief voorstel.

Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord

Begin 2022 heeft de gemeenteraad van Zwolle het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’ vastgesteld. De ontwikkeling van het Stadshart benadert men daarin vanuit vijf ontwikkelprincipes, waaronder ‘De bereikbare stad’. Vanuit dit ontwikkelprincipe is de ambitie om bereikbaarheid te realiseren in combinatie met leefbaarheid en gezondheid, door meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. De Omgevingsvisie zet in dit kader in op een systeem van mobiliteitshubs buiten de Singel, omdat men van het Stadshart een autoluwe zone maakt.

Begin 2023 is de uitvoeringsagenda ‘Ons Stadshart van Morgen’ vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is de locatiekeuze en planuitwerking opgenomen voor de eerste mobiliteitshub. Inmiddels is er een haalbaarheidsonderzoek naar de mobiliteitshub uitgevoerd. Vanwege de ligging, de afstand tot het centrum, mogelijkheden om voorzieningen in de passen en daarmee een volwaardige stadsentree te kunnen realiseren, is de locatie Weezenlanden-Noord de beste plek.

Gastvrij

Met het realiseren van een eerste mobiliteitshub buiten de Singel van de binnenstad waarborgt men de bereikbaarheid van het Stadshart en kan men de bezoeker van de stad gastvrij ontvangen op een parkeerlocatie die van alle gemakken is voorzien en waar bezoekers kunnen overstappen op een andere vorm van (deel)mobiliteit. De realisatie van de mobiliteitshub maakt het ook mogelijk om extra faciliteiten en voorzieningen in het gebied aan te bieden. Hierdoor is extra toegevoegde waarde gecreëerd voor de bewoners en gebruikers van de gebiedsontwikkeling Weezenlanden-Noord en omgeving.

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek naar de mobiliteitshub in Weezenlanden-Noord, de voorkeursparkeeroplossing uit het haalbaarheidsonderzoek verder uit te werken en een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Gebiedsvisie Noorderkwartier

Op 11 juli 2022 stemde de gemeenteraad in met de startnotitie en het voorbereidingskrediet voor het Noorderkwartier. Van het Noorderkwartier wil men een vernieuwend stedelijk centrumgebied maken met 700 nieuwe woningen en veel ruimte voor voorzieningen, werk en cultuur. De wijk Dieze-West is hiermee met de historische binnenstad verbonden. Met de ontwikkeling van het Noorderkwartier draagt men bij aan de groei en ontwikkeling van het Stadshart.

De plannen zijn inmiddels uitgewerkt tot een gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie staan er vijf kernprincipes centraal. Het zijn de bereikbare stad: doorwaadbaar en toegankelijk; gezond, groen en waterrobuust: een groen Noorderkwartier met het singelpark; de duurzame en circulaire stad: vergroenen, hergebruiken en energieneutraal; de stad met de menselijke maat; een gemengde stadswijk voor iedereen; en de ondernemende en creatieve stad: cultuur speelt een hoofdrol.

Het college stelt de raad voor om de gebiedsvisie met de hiervoor genoemde kernprincipes vast te stellen. De gebiedsvisie werkt men daarna uit tot een ruimtelijk ontwikkelingsplan (inclusief stedenbouwkundig plan).

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en via raadsgriffie@zwolle.nl. Bekijk voor meer informatie ook de pagina Praat met de Raad. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button