KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Ambitiepakket klimaatneutraal Zwolle gepresenteerd

Zwolle – Met een ambitiepakket kan de gemeenteraad zich oriënteren op de mate waarin ze middelen beschikbaar wil stellen voor een klimaatneutraal Zwolle. Dat blijkt uit een brief die wethouder Arjan Spaans stuurt naarde gemeenteraad van Zwolle.

Het ambitiepakket beschrijft waar accenten in de uitvoering liggen, in een oplopende vorm van middelen en
te maken keuzes. Onderliggende reden is dat het klimaat verandert, vooral door het gebruik van fossiele brandstoffen. Overheden maken beleid en afspraken om dit gebruik terug te dringen. Ook Zwolle gaat van het aardgas af. Om dit te bereiken gaan we allemaal minder energie gebruiken, huizen en (bedrijfs-)gebouwen duurzamer maken, schone (eigen) energie opwekken en duurzaam reizen en vervoeren.

Voor iedereen

Het moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Dit doet Zwolle wijk voor wijk door samen te werken, want iedereen heeft een rol in deze verandering om Zwolle klaar te maken voor de toekomst. Een stevige opgave voor
iedereen, waaraan de gemeente Zwolle stevig bijdraagt. We doen al veel. En het kan beter en sneller.

De stad begint niet bij 0. De gemeente is al jaren en in toenemende mate bezig met de energietransitie. Op alle schaalniveaus. Stadsbreed, gebiedsgericht en individueel. Met en voor (collectieven van) inwoners, maatschappelijke voorzieningen en bedrijven. In samenwerking met vele partners in en buiten de stad werken we aan de warmtetransitie, vooral in Holtenbroek AA-landen, Dieze, Assendorp en Berkum.

Bijdrage gemeente

Uit een rapportage Quick scan energietransitie, uitgevoerd door het bureau AEF, blijkt dat de gemeente een serieuze bijdrage kan leveren aan de ambitie van een klimaatneutraal Zwolle. Voor het halen van deze ambitie is de gemeente sterk afhankelijk van het tempo, de financiële middelen en het wettelijk instrumentarium van het Rijk. Tevens vraagt het een extra impuls vanuit de gemeente in termen van rolneming, financiën en samenwerking met partners.

Wethouder Spaans benadrukt dat de energietransitie een dynamisch proces is, met voortdurend nieuwe inzichten, plannen en wetgeving op EU-, nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Hoewel het langetermijnperspectief voor 2050 helder is, blijft de precieze uitvoering onzeker. Dit ambitiepakket legt
dan ook de focus op de onderwerpen waar gemeente Zwolle direct invloed op heeft op de periode
2025 tot 2030.

CO2

De gemeente zet in op reductie van de CO2 uitstoot. Ook maakt zij gebouweigenaren verantwoordelijk. Inwoners met een kleine beurs moeten mee kunnen doen. Er vindt geen dwang plaats zonder perspectief. Initiatieven vanuit de samenleving zijn welkom en de rol van de overheid is stevig. Tevens zet men in op samenwerking tussen private en publieke partijen.

Financiën

Het basispakket voor klimaatneutraliteit beschrijft de noodzaak om te voorzien in dekking van de huidige
werkzaamheden ad 1,4 miljoen. Tevens geeft men aan dat middels afzonderlijke besluitvorming middelen nodig zijn voor de oprichting van het warmtebedrijf (0,5 miljoen structureel) en (indicatief geraamde) middelen vrijvallen die voorheen door de gemeente werden uitgevoerd en betaald, maar straks uitgevoerd worden door het warmtebedrijf (0,5 miljoen structureel).

Woningen worden verduurzaamd, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Ook de opwek van energie en de infrastructuur doen mee in de ambities. Kennisondersteunung komt van externe bureau’s.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button