KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeer

Aanpassing Regeling Parkeernormen

Zwolle – Over de Regeling Parkeernormen in Zwolle is meer duidelijkheid en helderheid gekomen. Dat staat in een nota die wethouder William Dogger stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

In de Regeling Parkeernormen is vastgelegd welke parkeereisen worden gesteld aan (her)ontwikkelingen en onder welke voorwaarden ervan kan worden afgeweken. De ervaring leert dat parkeernormen en het parkeervraagstuk vaak ter discussie staan in het krachtenspel tussen de gemeente en de initiatiefnemer. In de behandeling en toetsing van omgevingsplannen bleek de regeling onvoldoende duidelijk te zijn, waardoor interpretatieverschillen ontstaan.

Dat werkt vervolgens vertragend in het behandel- en vergunningstraject. Het is dan zaak de huidige Regeling en de systematiek zo helder mogelijk te omschrijven, om onnodige discussies te voorkomen. Dit is mede aanleiding om te komen met een Regeling parkeernormen 2016 2.0. 2016 is het laatste jaar waarin deze parkeernormen zijn vastgelegd.

Verduidelijking systematiek

Geconstateerd is dat op punten de tekst van de Regeling parkeernormen afwijkt van de bij de regeling behorende toelichting en het gevisualiseerde stappenplan/protocol. Dit schept in de praktijk verwarring. Hierom is de toelichting verduidelijkt en aangescherpt, in de geest van de regeling.

Beperken interpretatieverschillen

De huidige regeling bevat definities en formuleringen die verschillend uitlegbaar zijn. Zo zijn bepaalde definities zoals de parkeeropgave, eigen terrein en invloedgebied aangepast ten gunste van een eenduidige uitleg. Ook doet men een voorstel tot aanpassing van artikel 2.4.2 waardoor er meer helderheid wordt verschaft in de wijze waarop in het bezoekers parkeren kan worden voorzien.

Schrappen van enkele bepalingen

De regeling nu kost de gemeente veel tijd wanneer men wil afwijken van de standaard parkeeropgave, bijvoorbeeld wanneer er stedenbouwkundige bezwaren zijn. De nieuwe aanpassingen leiden hier tot meer vrijheid. Ook de zogenaamde dubbeltelbepaling is geschrapt. Hierbij moest men rekening houden met een eventuele parkeerclaim van andere initiatieven.

Tussenstap

De bijstelling op dit moment van de regeling is een tussenstap om te komen tot een geheel vernieuwde
regeling mobiliteitsnormen. Naar verwachting zal deze uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 aan het college worden voorgelegd. In navolging van de mobiliteitsvisie en omgevingsvisie zal de nieuwe regeling nog meer aansluiten bij de mobiliteitstransitie, het gewenste (toekomstige) autobezit, mobiliteitsgedrag en inrichting van de openbare ruimte en een duidelijke relatie krijgen met de verstedelijkingopgave van Zwolle en de schaarse ruimte die hierbij een rol speelt. Deze regeling zal bijvoorbeeld in gaan op aspecten als gebiedseigen parkeernormen voor de auto. Maar ook parkeernormen voor de fiets en de wijze hoe in Zwolle met deelauto’s omgaat.

Gerelateerde artikelen

Back to top button