Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: Zwolse gemeenteraad over o.a. tussenopvang Aa-landen, Stadsbroek, Zero-emissiebeleid

Zwolle – Dinsdagavond 13 februari was er een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Over onderwerpen als lekkage aan de Sportlaan, het Stadshager bos, Diezerpoort, Stadsbroek en IJsselvizier, en Statushouders is gestemd.

Buitenschoolse muziekles

Als eerste kwamen er drie insprekers aan bod. Cecile van der Zee sprak in namens de koorschool ‘Viva la Musica’. Zij signaleert dat buitenschoolse muziekles eigenlijk altijd te duur is voor ouders, en daardoor loopt de muziekkennis van kinderen erg achter. Er is nauwelijks een kans voor talentontwikkeling, omdat er alleen maar subsidies zijn voor projecten, en niet structureel. Er zijn zowel te weinig leerlingen als docenten. Het muzieklandschap verarmt en daarom vraagt deze inspreekster of de politiek kan ingrijpen. Ook andere muziekaanbieders zien dit probleem.

Stadshager Bos

Spencer Roozeboom spreekt in op persoonlijke titel en voor het aanleggen van het Stadshager Bos. In Stadshagen is nu een tekort aan bomen en groen, en dat geeft veel hittestress in de zomer. Het Stadshager Bos moet daarvoor één van de oplossingen zijn. Tot nu toe zijn er al een aantal groene initiatieven geweest,  zoals het uitdelen van zaden, groenere straten en miniboompjes in het Twistvlietpark. Bomen zorgen voor meer schone lucht en ontspanning. Ook biedt een bos recreatie- en speelmogelijkheden. Er zijn veel vrijwilligers voor het Stadshagerbos, enkele honderden. De bedoeling is 70.000 bomen te planten. De groep zoekt samenwerking met de gemeente.

Vochtproblemen

Rita ten Hoeve spreekt ook in op persoonlijke titel, en zij heeft het over vochtproblemen aan de Sportlaan. Gebleken is dat er in hun kruipruimte een flinke laag water staat en dat het drinkwater te warm is. Ook naastgelegen woningen hebben dit probleem. Het zorgt voor een muffe geur, vochtplekken en gevaar voor legionella. De aanname is dat het een lek is in de leiding van het warmtenet, maar E-tech, die dat beheert, ziet geen lek. Onderzoek wijst wel uit dat E-tech het zou moeten verhelpen, maar dat doet deze niet. Er is ook nog de mogelijkheid dat het te maken heeft met de hoge waterstanden van januari. De inspreekster wil hulp van de gemeente, en wethouder Spaans zegt dat toe, hoewel het niet de verantwoordelijkheid van de gemeente is.

Vragen van de fracties

GroenLinks stelde mondelinge vragen over dit onderwerp, en de uitkomst is nogmaals benadrukt. De SP had vragen over het buiten slapen van mensen en volgens wethouder Dorrit de Jong hebben sommige mensen vanwege landelijk beleid geen toegang tot de opvang. Het gaat daarbij vooral over Oost-Europeanen zonder verblijfsdocumenten. Deze groep is benaderd, ook is er landelijk aandacht voor deze groep. Ook over de Zwarte Water Zone waren er mondelinge vragen door de SP. Deze fractie wil extra aandacht voor het participatieproces. Burgers moeten van te voren inspraak kunnen hebben, en niet nadat ontwikkelaars zich erover gebogen hebben. Volgens wethouder Gerdien Rots is dat niet mogelijk. Eerst moeten deskundigen kijken wat er kan in dit gebied. Daarna wordt de Hanza! methode toegepast voor participatie, zoals bij alles.

Bindend adviesrecht gemeenteraad

De VVD diende een motie in over het bindend adviesrecht van de gemeenteraad. Zij wil dat eerder wordt geëvalueerd of het nieuwe vergunningenbeleid wel werkt en versnelling geeft. Wethouder Rots heeft daar geen bezwaren tegen, maar de fracties wel. Zij denken dat bij meer evaluatie de werkkracht te veel naar interne processen gaat, en niet naar de behandeling van gevallen. De motie is niet aangenomen.

Over Stadsbroek en IJsselvizier had iedere fractie wel iets te zeggen. Het komt erop neer dat alle partijen blij zijn met de ontwikkelingen daar, maar dat duidelijker gezegd moet hoeveel woningen er dan wel terecht komen. Het vormgeven van natuur in de gebieden kan rekenen op veel instemming, en liever meer dan minder. Alle partijen stemden voor het plan, met uitzondering van de PvdA en PvdD.

Ook over de motie van de PvdD over betere informatieborden wat betreft het voeren van ganzen werd het één en ander gezegd. Het CDA vind het vervangen van borden een duur grapje en de VVD vindt het te bezwaarlijk om aan oma’s met hun kleinkinderen te zeggen dat ganzen voeren met brood slecht is voor die dieren. Wethouder Spaans wil wel werken aan de borden.

Statushouders

Voor de huisvesting van statushouders aan de Rijnlaan 25 kwam Swollwacht in het geweer. Zij hekelde de minieme ruimte waar 100 statushouders ‘opgepropt’ komen te leven met 7 m2 per persoon. Daarom diende deze fractie een motie in om het aantal statushouders te halveren. Geen enkele partij was het daar mee eens, omdat de landelijke opgave van het aantal opvangplekken hoog is, en wanneer deze Tuvo (tussenvoorziening) niet doorgaat, zijn de statushouders slechter af in een AZC en kunnen ze nog niet integreren. Een hoofdelijke stemming leverde 35 stemmen tegen de motie, en 2 voor.

Voor het zero-emissiebeleid in de binnenstad vanaf 1 januari 2025 zijn ook een tweetal moties ingediend. De één vraagt erom alle markondernemers gelijkelijk te ontzien, de ander om alle binnenstad ondernemers sneller duidelijkheid te geven. Wethouder Gerdien Rots ziet dat het moeilijk is voor (markt)ondernemers, maar een regeling waarmee zij gelijkgetrokken worden is juridisch niet mogelijk. Sneller duidelijkheid geven wil zij echter wel doen. De eerste motie haalt het niet, de tweede wel.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hierde agenda en  de stukken in te zien. Insprekenkan via  raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button