Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Verslag Raadsplein Besluitvormend 4 oktober 2021

Zwolle – De gemeenteraadsvergadering van maandagavond 4 oktober 2021 telde 46 agendapunten en een ingelast spoeddebat over het opkoopverbod voor beleggers van woningen voor huur.

D66 en GroenLinks dienden een mondelinge vraag in over de SDG’s. Zij wilden weten hoe het met het tijdspad van de invoering gaat en verantwoordelijk wethouder Schuttenbeld vermeldt dat zij werkt aan een tijdspad en dat de resultaten zichtbaar worden gemaakt.

De SP en D66 willen dat er een debat komt over het aantrekkelijk en veilig voetgangersgebied in de binnenstad van Zwolle. Een tijdens corona genomen noodmaatregel zorgt ervoor dat de Melkmarkt en Grote Markt alleen toegankelijk zijn voor voetgangers. Deze maatregel zou permanent worden gemaakt, dat zou betekenen dat fietsers en automobilisten er niet meer mogen komen. Volgens het actieplan Zwolle Fietsstad echter, zou er juist moeten worden ingezet op fietsen bij deze plekken. Om te voorkomen dat de maatregel eerst wordt opgeheven (terug naar normaal vanwege corona) en na 2 of 3 weken weer wordt ingevoerd, zet de raad het onderwerp wel op de agenda, maar neemt het op 4 oktober toch een besluit hierover.

GroenLinks en D66 verzoeken een informatieronde rond de ontwikkelingen met betrekking tot de jaarwisseling. Vorig jaar zag die er anders uit door corona, en hoe gaat die er nu uitzien? Dit verzoek neemt de raad aan.

PvdA en SP willen een informatieronde over de hoogwaterproblematiek in de Zwartewaterzone. GroenLinks sluit zich aan bij dit verzoek, mits dit is gecombineerd met het stedelijk ontwikkelingsplan. Het verzoek wordt aangenomen.

GroenLinks spreekt haar goedkeuring uit over de kerstuitkering voor de getroffenen van de toeslagenaffaire en met de behandeling van statushouders.

Parapluplan bouwhistorie

Over het parapluplan bouw- en cultuurhistorie was er een inspreker, de heer van Duinen. Hij sprak namens onder andere bewoners van Assendorp. Er liggen plannen voor een extra laag op woningen, volgens de heer van Duinen gaat dit ten koste van de historische waarde van de woningen. Daarnaast is het idee gebaseerd op oude plannen. Daarom dringen zij er bij de gemeentepolitiek op aan om de historiciteit van de panden te erkennen.

De verschillende partijen vinden het een prima plan, maar zij willen wel de kanttekening dat het flexibel blijft en dat men later nog onderdelen kan toevoegen.

Handelshuys

D66 en CU hebben het bij wethouder De Heer voor elkaar gekregen dat er een verwijzing komt naar de voormalige Michaëlskerk die ooit  op het terrein van de voormalige V&D stond.

Partijen duiden het plan aan met woorden als bruisend en kers op de taart. Het ontwikkelplan voor het Handelshuys is unaniem aangenomen.

Sociale activatie en herstel

Dit rapport gaat over de sociale basis van Zwolle. D66 wil graag een professioneel fundament onder de organisatie hiervan en de SP ziet dat er alleen geschoven wordt met budgetten. Iedereen neemt dit voorstel aan, behalve de SP.

Verbeteragenda Quick scan Lokale democratie

De VVD pleit in dit onderwerp voor bedrijfsstages voor wederzijds begrip. Bedrijven zouden bij elkaar over de vloer moeten komen om elkaars doelen te verbinden. Ook vindt zij de informatiepagina van de gemeente in de huis aan huis bladen onmisbaar. Deze zou derhalve niet moeten verdwijnen.

Wethouder Michiel van Willigen heeft geen bezwaar tegen de stages en de gemeentepagina is binnenkort onderwerp van gesprek. Voor de stages stemmen alle partijen, behalve SP en PvdA.

Volgens D66 is democratie nooit klaar, en zij wil hier dan ook graag over praten. GroenLinks is van mening dat de verbeteragenda goed aansluit bij de ambities om de inwoners te betrekken bij het beleid. De agenda is raadsbreed aangenomen.

Toekomstige Eventvoorziening

Het CDA diende een motie in om de bouw en exploitatie van de eventvoorziening als leerproces te zien. Studenten om de hoek zouden kunnen meewerken aan de realisering van de voorziening. Wethouder Schuttenbeld vindt dit een mooie motie. Alle fracties steunen dit verzoek.

Volgens D66 zijn alle bedenkingen over het plan tijdens het debat erover weggenomen. De CU is blij dat er voortgang is geboekt. Het CDA ziet het als een belangrijke impuls voor de stad. De PvdA hoopt dat er voldoende partijen zich inschrijven voor de bouw van deze voorziening. GroenLinks complimenteert de duurzaamheid van de plannen. Dit plan is unaniem aangenomen.

Programma wonen en zorg

Swollwacht wil dat wonen en zorg wordt ontkoppeld. Het moet niet zo zijn dat mensen die hun zorg kwijtraken, daardoor ook hun woning kwijtraken. Wethouder De Jong zegt dat dit een complex probleem is en dat leidt ertoe dat Swollwacht de motie tot nader orde wil aanhouden.

Alle fracties nemen het onderliggende programma aan.

Websites gemeente

De SP wil dat de websites van de gemeente beter toegankelijk worden, bijvoorbeeld voor slechtzienden. De hele raad stemt hiermee in.

Spoeddebat

Zie het verslag verder op de site van RTV Focus.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis, of ook via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button