Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad Zwolle over participatieaanpak Hanza!

Zwolle – In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 15 mei 2023 was er een debatronde over de Zwolse aanpak van participatie, genaamd Hanza!

De intentie van de gemeente is dat meer mensen, partijen en organisaies gaan samenwerken. Daarom is er hard gewerkt aan het maken van een visie document. Dit is een leidraad voor projecten van zowel de gemeente als andere partijen. Er is ruimte in voor ruimtelijke en sociale initiatieven, en processen onder de omgevingswet. In de Hanza! aanpak is er ook een toolbox waar alle gegadigden gebruik van kunnen maken.

Als eerste was er een inspreekster, mevrouw Janneke Hagemans. Zij sprak in namens het platform Zwolse wijken. Dit platform heeft een eigen visie op participatie gemaakt. Zij wil dat Zwollenaren meer zeggenschap krijgen over de ontwikkelingen in de eigen leefomgeving. Tevens ziet zij de gemeente als een slager die zijn eigen vlees keurt, in het participatieproces. Verder is deze organisatie vrij positief over Hanza!, maar is zij wel sceptisch over de meerwaarde ervan in vergelijking met eerdere participatie-aanpakken.

Vertrouwen in de politiek

Het CDA was de eerste partij die op het spreekgestoelte haar bijdrage hield. Zij ziet dat het vertrouwen in de politiek nu op het laagste niveau is, en verwacht dat goede participatie dit kan verhelpen. Plannen kunnen inclusiever en transparanter worden. Participatie is volgens deze partij geen behoefte, maar noodzaak. Alle Zwollenaren moeten kunnen meedenken. Participatie mag niet vrijblijvend zijn, maar de verwachtingen moeten ook niet te hoog gespannen zijn. Niet iedereen kan immers zijn zin krijgen.

De PvdA is positief hoe de participatie aanpak is opgesteld. Wel vraagt zij zich af hoe de controle erop plaatsvindt. De gemeenteraad zou voor projecten een vinger aan de pols moeten houden. Tevens moet er van deze partij rekening gehouden worden met de kwetsbaarheden van degenen die deelnemen aan het participatieproces. Ze vindt het belangrijk dat inwoners zich gehoord voelen.

Educatie voor inwoners

Volt kwam met een grote homerische vergelijking waarbij de Hanze met zijn schepen en handel het voorbeeld is. In de rijke geschiedenis was er ook al veel samenwerking, overleg, en gemeenschappelijke welvaart. We moeten volle vaart vooruit, en iedereen laten meevaren, aldus de partij. Ook wil zij educatie voor inwoners die niet precies weten hoe om te  gaan met de nieuwe oproep tot participatie. Barcelona is daarbij een voorbeeld.

GroenLinks zegt dat participatie betekent dat iedereen mee zou kunnen doen. De partij kan zich in het algemeen vinden in de Hanza! aanpak, maar zegt dat flexibiliteit ook onduidelijkheid kan geven. Zij wil dat vooral rekening wordt gehouden met kleine initiatiefnemers, zodat deze niet onevenredig worden belast met allerlei taken omtrent participatie. Zij zijn immers vaak te klein om er veel menskracht in te steken. Tevens hebben grotere ontwikkelaars er meer ervaring mee.

Niet vrijblijvend

D66 houdt een vrij ingewikkeld verhaal met veel juridische vakkennis. De partij geeft een compliment voor de opstellers van Hanza!. Zij wil steeds meer inwoners betrekken. Al sinds de oprichting is D66 voorstander van participatie, waarbij iedereen moet kunnen meedenken, -doen, -praten en -beslissen. Participatie moet minder vrijblijvend zijn voor deze partij en er moet snel een participatieverordening komen.

De PvdD is ook blij met Hanza!, maar wil wel graag dat bijvoorbeeld zorgorganisaties zelf ook ontzorgd worden. Zwolle is initiatiefrijk, zegt de partij, en platforms laten de rol van de wijken zien. Alle Zwollenaren moeten kunnen meedoen, zegt deze partij. De invloed van de in te voeren Omgevingswet is groot. de fysieke leefomgeving moet centraal staan. De komende jaren moet die beschermd worden. Klimaat, natuur, lucht- en bodemkwaliteit moeten worden bewaakt en verbeterd.

Niet luisteren naar grootkapitaal

SP heeft als insteek dat iedereen participatie belangrijk vindt. Maar zij vraagt zich af wat de rol van volksvertegenwoordigers nog is als er meer naar inwoners en grootkapitaal wordt geluisterd. Ze ziet best veel positiefs in de Hanza! aanpak, maar zomaar een wijkmanager op mensen afsturen ziet zij niet helpen. De schoen wringt vooral bij grote projecten, denkt zij. De gemeenteraad zou er een dagtaak aan krijgen alle participatiejournaals en dergelijke te controleren en dat is onwenselijk.

De VVD ziet dat het onderwerp participatie heel breed is. Alle mensen nemen hun ideëen en zorgen mee. De participatieaanpak zou mee moeten werken aan versnelling van projecten. Net als GroenLinks maakt deze partij zich zorgen om de kleine ontwikkelaars. Ook wil zij meer uitwerking en voorbeelden van de toolbox. De aanpak moet ook geëvalueerd worden, en wil zij het naadje van de kous weten over de financiering van de aanpak.

Vormgeving

De ChristenUnie buigt zich vooral over de mogelijkheid voor participanten om het participatiejournaal op een door hen gewenste manier vorm te geven, bijvoorbeeld met een filmpje of podcast. Dat zegt wethouder Monique Schuttenbeld toe. Transparantie en de impact van participatie vindt zij belangrijk. Eventuele risico’s moeten de doelen niet in de weg zitten.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

De portefeuillehoudende wethouder op dit onderwerp zegt dat de Hanza! aanpak die nu voorligt, een mooi begin is. Gepoogd wordt om de aanpak continu te verrijken op basis van de ervaringen. Het moet een lerend proces worden. Op dit moment lopen al een aantal pilots, en die worden later geëvalueerd.

Er wordt zeker gedacht aan maatwerk voor kleine ontwikkelaars, zegt de wethouder. Deelnemers moeten een duidelijke positie krijgen. Het plan is geen papieren tijger of rituele dans. Het college staat nu aan het begin van het proces en vindt het belangrijk om gebruik te maken van de kracht van de stad. Mensen die het moeilijk vinden moeten worden geholpen.

Een belangrijke vraag is wanneer de gemeente ingrijpt als het fout gaat. Dat kan alleen door middel van gesprek en aanwijzingen. Participatie kan niet juridisch worden afgedwongen. De wethouder heeft echter vertrouwen in de ontwikkelaars dat zij dit doen. Ze is er blij mee dat het Hanza! verhaal nu staat. Van de coronatijd is geleerd dat digitale bijeenkomsten veel nieuwe mensen trekken, dus die worden toegevoegd.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gementeraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button