Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiekVerkeerVoorpagina

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over parkeerstrategie 2040

Zwolle – Maandagavond 4 december debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de parkeerstrategie voor 2040.

De beschikbare openbare ruimte voor parkeren wordt door de groei van de stad beperkter. Daarom wil de gemeente anders omgaan met de invulling ervan. In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld. In diezelfde periode zijn er twintig keer zoveel auto’s bijgekomen en dat stopt niet.

Komende jaren

Met deze parkeerstrategie 2040 stelt het college de gemeenteraad uitgangspunten voor over hoe de gemeente de komende jaren omgaat met de ruimte voor stilstaande voertuigen (fiets, deelmobiliteit en auto) binnen de verschillende gebieden in Zwolle. Deze strategie stelt de gemeente in staat om sneller en eenduidiger te handelen binnen de huidige en toekomstige gebiedsontwikkelingen. Zo wil de gemeente zorgen dat de stad niet dichtslibt, maar toegankelijk én bereikbaar blijft.

Deze strategie wordt concreet vormgegeven in het actieplan parkeren en mobiliteitsnormen dat op een later moment aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De uitwerking van de Mobiliteitshubstrategie volgt in het eerste kwartaal van 2024.

Geen 10 minuten hoeven lopen om van de auto naar hun huis te komen

Koestraat

Voor het debat waren er drie insprekers. De eerste was Jantine Rump, die insprak namen een aantal bewoners van de Koestraat. Zij maken zich er ernstige zorgen over dat de omvorming tot fietsstraat van deze straat alleen maar zal leiden tot extra  fietsongelukken, omdat die er nu ook al veel zijn. Bovendien zien zij niet de meerwaarde van een autoluwe omgeving, en willen zij geen 10 minuten hoeven lopen om van de auto naar hun huis te komen.

Bereikbaarheid voor winkeliers; economische gevolgen

De tweede inspreker was de heer Reinder Drenth. Hij heeft een winkel aan de Diezerpoorterplas en wil graag dat zijn zaak bereikbaar blijft. Ook hij maakt zich ernstige zorgen, en wel over de economische gevolgen van de nieuwe parkeergewoonten voor zijn zaak.

Kentekensignalering en maximaal 150 meter lopen

De derde inspreker was mevrouw Anneke Speelman. Zij sprak in namens BBZ, de bewonersvereniging van de binnenstad. Zij maakt zich vooral zorgen over mensen die slecht ter been zijn en dan niet dichtbij huis kunnen parkeren. Of over voorzieningen zoals de huisarts en de loodgieter die dichtbij terecht moeten kunnen. Zij wil graag dat er kentekensignalering wordt ingevoerd, zodat bewoners daardoor de stad in kunnen. Ook wil zij maximaal 150m vanaf huis een parkeergelegenheid hebben. Het moet ook voor iedereen betaalbaar blijven, zegt zij. Tevens wil zij niet dat de ‘sterfhuisconstructie’ voor parkeren in de binnenstad wordt toegepast.

Autoluw prima

De VVD was de eerste die zijn betoog opvoerde, en begon met te zeggen dat Zwolle een fijne stad is om te wonen, werken en ondernemen. Voor de duizenden Zwollenaren die daaraan meewerken moet er wel plek zijn. Dat de binnenstad autoluw wordt, vindt de partij prima, maar er staan in de plannen geen bedragen genoemd voor de parkeerkosten. De partij vreest dat de term ‘marktconform’ in het stuk beteken dat mensen 360 euro per maand gaan betalen in plaats van nu 15 euro. De wethouder zwakt dat wel wat af.

De ChristenUnie staat achter de veranderingen in de binnenstad, het wordt daardoor een groenere en socialere stad, met ruimte voor ontmoeting en beleving. Ze kijkt uit naar de presentatie van de hub visie, en looft de duidelijke koers van het college van burgemeester en wethouders. Keuzes maken vergt moed, zegt deze partij en het is zorg voor de gemeente om de inwoners mee te krijgen in de beslissingen.

Parkeren hoeft niet voor de deur

Het CDA zegt dat parkeren niet altijd voor de deur hoeft te zijn. Een autoluwe binnenstad is een toekomstbeeld dat niet meer weg gaat, denkt de partij.  Degenen die wél parkeren moeten dat kunnen doen tegen een goed dagtarief. Er moeten voldoende mobi-hubs zijn.  De partij wil graag een overzicht van de financiële kosten en baten. Het OV moet sterker worden in de stad.

D66 ziet dat veel van de openbare ruimte wordt gevuld door stilstaande auto’s, en vraagt zich af hoe wenselijk dat is. In 60 jaar tijd is het aantal inwoners in Zwolle verdubbeld, maar het aantal auto’s vertwintigvoudigd. Het is nu urgent om dat te prioriteren, zegt de partij. Vooral ook omdat er in de binnenstad veel gebouwd gaat worden. Groen in de wijken zorgt daarbij voor betere klimaatadaptatie en plekken voor ontmoeten en spelen. Wel wil de partij weten hoe het met de parkeerzones in de stad eruit gaat zien.

Ruimte nodig

GroenLinks zegt dat iedereen het gemak wil van parkeren dichtbij, maar de openbare ruimte laat dat niet toe. De partij streeft naar een leefbare, toegankelijke en veilige stad. Er is meer ruimte nodig voor fiets parkeren, bijvoorbeeld ook op de plek waar je moet zijn, en de parkeertarieven moeten gelijk opgaan met andere tarieven in de stad en andere gemeentes. Het OV moet sterk verbeterd, vindt deze partij. Er zal weerstand zijn tegen de visie, denkt zij, maar met goed overleg moet het in orde komen.

De PvdA heeft al vaker gepleit voor een autoluwe binnenstad. Het is een moeilijke balans, want van wie ís de binnenstad? De partij wil weten hoe het praktisch gaat werken met de fietsenstallingen en de voorgenomen zonering. Ook vindt ze de afschaffing van de draagvlakmeting ingewikkeld. De wethouder doet dit, omdat er nu betere manieren voor zijn. Ook vraagt de partij wat de tarieven gaan worden.

Fijnmazig OV

De SP hekelt wederom de inspraakprocedure en zegt dat veel inwoners en ondernemers in de binnenstad niet zijn gehoord. Zij spreekt zich uit tegen verrommeling in de stad door deelmobiliteit en voor een fijnmaziger OV.

Swollwacht is mordicus tegen een autoluwe binnenstad. Hoe dat gaat aflopen met zonering en tarieven vindt zij voorspelbaar. En zij hoopt dat de ‘sterfhuisconstructie’ voor parkeren in de binnenstad niet wordt uitgevoerd. Bewoners zijn niet genoeg gehoord, en de gemeente is niet gastvrij voor automobilisten, zegt deze partij. Zij wil dat binnenstad bewoners hun vergunning behouden, en niet meer dan 150 meter hoeven te lopen.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Wethouder Rots zegt dat deze parkeerstrategie een belangrijk document is. Er zijn drie hoofdredenen om het in te voeren, dat zijn: veel vragen vanuit de stad om meer plezierige openbare ruimte en groen in de stad; de autonome groei van het autobezit; en de inbreidingsopgave van woningen in de stad.

In het participatieproces is er op vele manieren op gereageerd, zegt de wethouder. Sommige uitkomsten worden als niet representatief gezien, maar dat is de statistische waarde ervan. Wat betreft de Koestraat komen de besluiten later, omdat eerst de stadsbrede situatie bezien moet. Het project bereikbaarheid binnenstad is on-hold gezet.

De kern van het parkeerbeleid is nog steeds het STOMP-principe. fietsparkeren krijgt daarbij veel aandacht in de stad. Voor OV wordt er gesproken met de provincie. Er wordt gekeken of er voldoende deelmobiliteit is en of particuliere deelmobiliteit een goede plek krijgt.

Er zijn maatschappelijke kosten en baten voor de parkeerstrategie. De binnenstad en de rest van de stad worden er aantrekkelijker mee, zegt de wethouder. Er wordt lering getrokken uit het proces tot nu toe en het aanbod aan inwoners is om in een gebouwde parkeergarage te kunnen stallen tegen het tarief van de parkeervergunning nu.  De opbrengsten van de parkeertarieven gebruikt men om te investeren in de parkeerplaatsen. Er is dus geen winstoogmerk.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis en via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button