BouwNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Verslag: Debat gemeenteraad SWT en Breecamp-West

Zwolle – Maandagavond 26 september vergaderde de gemeenteraad in de TaKzaal over de aangescherpte visie en doelen van de sociaal wijkteams (SWT) en de versnelling van de woningbouw in Breecamp-West.

Het Sociaal Wijkteam is opgericht om de eigen kracht van inwoners te versterken en laagdrempelig en in de wijk ondersteuning en zorg op maat te bieden en te organiseren. In 2021 zijn de sociale wijkteams geëvalueerd door onderzoeksbureau AEF op de plaatsing binnen de gemeente en het functioneren van de wijkteams in het algemeen.

Zowel de aanbevelingen uit het onderzoek als de wens om door te ontwikkelen, de toename van taken voor het SWT en de geschetste ontwikkelingen geven redenen om de visie en doelen van het SWT aan te scherpen. Het aanscherpen van de visie en de doelen en het beter afbakenen van taken dragen bij aan een effectievere en efficiëntere inzet van het SWT.

Respect

De gemeenteraad heeft daar volop opmerkingen bij. Als eerste de VVD. Zij heeft diep respect voor degenen die zorg verlenen. De fractie vraagt zich af of de nota van de wethouder wel haar doel bereikt. Komen de medewerkers aan hun zorgtaken toe? De doelen in de nota zijn nog behoorlijk abstract.

De PvdD vindt de oplossing om meer gebruik te maken van de sociale basis door cliënten van het SWT een goed idee boven zwaardere hulp. Er moet gekeken naar andere oorzaken voor ziekte, bijvoorbeeld door schulden. Investeren in het SWT lijkt een goed idee voor preventie. Er zouden ook pilots moeten komen, bijvoorbeeld een proeftuin jeugd.

Regie

Swollwacht kijkt met genoegen naar het stukje regie dat het SWT kan nemen en ziet hier graag meer van. Mensen zouden niet van loket naar loket moeten worden gestuurd. Er moet altijd sprake van maatwerk zijn, zodat mensen zo lang mogelijk gezond en mobiel blijven. Specialistische zorg moet een andere rol krijgen. Dit moet zijn multidisciplinair en ontschot.

D66 ziet dat veel mensen in Zwolle gebruik maken van het SWT. Zij zouden echter niet te afhankelijk moeten worden hiervan. Het beleid moet de praktijk volgen en de hulp moet centraal te krijgen zijn. De wachtlijst is te lang. De werkelijke oorzaken van bijvoorbeeld eenzaamheid en criminaliteit moeten worden aangepakt.

IJslands model

Volt streeft naar een samenleving waarin iedereen gezond en veilig kan opgroeien. Zorg moet altijd beschikbaar zijn wanneer het nodig is. Zij vraagt zich af of de rol van het SWT genoeg regie bevat. Zij wil het IJslands model invoeren, waarbij kinderen met een zorgvraag gekoppeld worden aan hun ‘peers’ (leeftijdsgenoten).

Het CDA vindt dat professionele zorg er moet zijn wanneer dat nodig is. Ze staat achter de agenda voor het SWT zoals die hier is gepresenteerd. Ze ziet echter wel stijgende personeelskosten en wachtlijsten. Daarom is zelfredzaamheid voor mensen belangrijk. Ze is benieuwd naar de concrete uitwerkingen van de visie en doelstellingen.

Mantelzorgers

Volgens de SP is het SWT van onschatbare waarde, en moeten we haar koesteren. Zij is echter wel bang dat mantelzorgers overwerkt raken. Dat vraagt om een investering. De basis voor de sociale basis moet ook wel goed zijn.

De CU benadrukt dat als mensen met elkaar in contact staan, ze veel kunnen betekenen voor elkaar. Het leven is niet maakbaar of perfect, zegt zij. Iedereen loopt tegen situaties aan waarbij men hulp nodig heeft. Er zit veel betekenis in het elkaar helpen.

GroenLinks zegt dat het SWT laagdrempelig moet zijn, snel, niet te zwaar en zichtbaar in de wijk. Er moet een 1-gezin/ 1 plan-aanpak zijn. De fractie is voorstander van het versterken van het SWT. Zij zet er vraagtekens bij dat het rapport er gewag van maakt dat er niet direct extra fte’s nodig zijn. De belastbaarheid van het voorveld ziet zij als een vraag.

Reactie wethouder Michiel van Willigen

De wethouder is blij met de steun van de fracties voor  het SWT in het algemeen. Bijvoorbeeld voor de laagdrempeligheid, zichtbaarheid en betrouwbaarheid ervan. De bedoeling is dat het SWT ‘verbouwd’ gaat worden met  de winkel open. Dat wil zeggen dat het SWT meer taken overneemt uit de 2e lijnszorg. Er komen scherpere grenzen aan de voorkant.

Ook wordt gekeken naar de sociale basis die wordt aangesproken. Is deze sterk genoeg? Er komt tevens een monitoring. Hoe en waartoe doet het SWT wat het doet, en de omvang van het SWT wordt aangepast.

Breecamp-West

De huidige wooncrisis en de prijsstijgingen zorgen voor een schaarste aan (toegankelijke en betaalbare) woningen. De urgentie om in Zwolle de komende jaren veel woningen toe te voegen wordt gevoeld. Gezien de woningbouwopgave voor Zwolle is onderzocht in hoeverre Breecamp-West versneld kan worden ontwikkeld, waarmee wordt bijgedragen aan de doelstelling om jaarlijks 1000 woningen te ontwikkelen.

Wethouder Monique Schuttenbeld vat de antwoorden op de vragen van de fracties over de versnelde woningbouw in Breecamp-West samen. Zij ziet dat de fracties het over veel zaken eens zijn, bijvoorbeeld dat Zwolle voortvarend aan de slag moet. De versnelling die wordt voorgesteld, zit hem in het feit dat het plan er nu ligt. Er gaat gebouwd worden met dezelfde kwaliteit als in Breezicht/De Tippe. Het is een andere plek, en men kijkt naar de effecten op ’s Heerenbroek, Kampen en de Mastenbroekerpolder.

Hoe het er exact uit gaat zien is nog niet bekend. Wordt het gebied baanbrekend? Nee. Wordt het fantastisch? Ja. Zegt Schuttenbeld. Er is ook voldoende aandacht voor mobiliteit en voorzieningen. Een tekort aan voorzieningen in Stadshagen zou hier eventueel kunnen landen. Er zijn gesprekken over gaande. Afwijken van de percentages sociale woningbouw die nu gelden, zou weer een vertraging opleveren., zegt de wethouder. De inzet is 50% betaalbare woningen, waarin zowel koop- als huurwoningen zitten. Hieraan vasthouden is van belang voor een goede doorstroming. Het blijkt in de praktijk dat dit klopt.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens op een later moment terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button