BouwEconomieNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieStadshagenVoorpagina

Uitbreiding winkelcentrum Stadshagen stapje dichterbij

Zwolle – Om het winkelcentrum in Stadshagen te kunnen uitbreiden is het nodig het bestemmingsplan te herzien. Wethouder Stadshagen Monique Schuttenbeld vraagt de gemeenteraad om daar op 7 maart een beslissing over te nemen. Inmiddels zijn er dertien zienswijzen ingediend, maar alleen drie van deze geven aanleiding om het plan te veranderen.

De zienswijzen gaan vooral over mogelijk overlast door bouwhoogte of geur-/geluid. Of door schittering van de zon, en het laden en lossen. De gehele zienswijzen en de beantwoording door de gemeente zijn in te zien via deze link.

Voorzieningen

Bij de uitbreiding van het winkelcentrum wordt er tevens aandacht besteed aan het creëren van ontmoetingsplekken, maatschappelijke en sociale voorzieningen, zorg, wonen en een aantrekkelijke
openbare ruimte. Met 253 woningen, waarvan circa 40 woningen met een zorgcomponent.

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Stadshagen’. Het
ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologisch kader om de uitbreiding van
Winkelcentrum Stadshagen mogelijk te maken.

Ten behoeve van het kwaliteitsbeeld van 1 winkelcentrum dient overigens een relatie gelegd te worden
met een eventuele aanpassing van de openbare ruimte van het al bestaande gedeelte van het
winkelcentrum. Dat valt buiten het juridisch-planologisch kader van het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding.

De voorgeschiedenis

Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen.
Via een aanbestedingsprocedure is de vraag voor de ontwikkeling en realisatie van de uitbreiding aan
marktpartijen voorgelegd. Uit deze procedure is Dura Vermeer gekozen om het winkelcentrum van
Stadshagen uit te breiden. Dura Vermeer heeft samen met Lidl Nederland de VOF De Stadsmaker
opgericht om als ontwikkelcombinatie het winkelcentrum van Stadshagen uit te breiden.

De stikstofuitstoot van het plan is onderzocht, en vormt geen belemmering. Er wordt rekening gehouden met de aanleg van een terras. Ook de geluidsbelasting is acoustiek onderzocht en overschrijdt geen waarden. Participatie heeft plaatsgevonden door middel van overleggen met onder andere de huidige eigenaar van het winkelcentrum, winkeliers en maatschappelijke partijen. Daarnaast is er een klankbordgroep samengesteld met omwonenden en bedrijven en er zijn inloopavonden georganiseerd voor omwonenden en belangstellende bedrijven.

Het is nu aan de gemeenteraad van Zwolle om dit bestemmingsplan goed te keuren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button