KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

ROVA presenteert jaarverslag 2023 én haar visie op de toekomst

De kracht van publieke samenwerking

Zwolle – ROVA presenteert met trots en tevredenheid haar jaarverslag over 2023. ‘De kracht van publieke samenwerking’, zo luidt de titel. Maatschappelijke opgaven rondom circulariteit, biodiversiteit en klimaat spelen daarin een centrale rol. In de afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet. Echter deze opgaven vragen om meer kennisontwikkeling en innovatie en om aanpassingsvermogen van gemeenten én hun inwoners.

Samenwerking tussen gemeenten, inwoners en publieke bedrijven is essentieel om dit haalbaar te maken én betaalbaar te houden. Het jaarverslag 2023 is te lezen op www.rova.nl/jaarverslag.

Visie op toekomst

Circulariteit, biodiversiteit en klimaat zijn ook de centrale thema’s die terug te vinden zijn in de geactualiseerde strategische visie die ROVA in dezelfde jaarvergadering aan haar aandeelhouders presenteerde. “De komende vijf jaar richten we ons bij de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval nóg meer dan we al deden op de transitie van lineair naar circulair. Bij het beheer en onderhoud van de buitenruimte ontwikkelen we van beeldkwaliteit naar ecologische waarde”, aldus Roger Beuting, algemeen directeur ROVA.

“Om deze koers te varen hebben we onze focus op de volgende punten: het worden van grondstoffenleverancier, het versterken van publieke samenwerking, het doorontwikkelen van ons beheer van de buitenruimte en het verder verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering”. Verdere schaalvergroting ligt daarbij voor de hand. Groeien kan door intensiever strategisch samen te werken en door de dienstverlening in het huidige ROVA-gebied of bij ‘aangrenzende’ gemeenten uit te breiden.

Circulair

In 2023 zamelde ROVA in totaal 388 miljoen kilo huishoudelijk afval in. Hiervan werd 75% als herbruikbare grondstof gescheiden ingezameld. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2022 (72%). Dit is het resultaat van jarenlang actief gemeentelijk beleid om inwoners te motiveren en faciliteren om herbruikbare grondstoffen zoveel mogelijk te scheiden van het te verbranden restafval. ROVA besteedde veel tijd aan de dialoog met branchegenoten. Met name de impact van bestaande en nieuwe UPV-regelingen (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid), vragen om een krachtige samenwerking in het publiek domein.

ROVA is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’ (producenten verantwoordelijkheid), maar is waakzaam voor de effecten daarvan op de gemeentelijke afvalinfrastructuur die decennialang met zorg is opgebouwd. Gemeenten zijn gebaat bij een goed georganiseerde en toegankelijke infrastructuur, zodat het voor inwoners duidelijk blijft welke afvalstromen wanneer en door wie worden ingezameld. Daarbij wordt het wel steeds belangrijker dat er kwalitatief goede afvalstromen worden aangeboden die gerecycled kunnen worden tot herbruikbare grondstoffen. Met het programma Kwaliteit Grondstoffen geeft ROVA gericht sturing aan het verbeteren van de kwaliteit van de door ROVA ingezamelde grondstoffen.

Gezonde en leefbare buitenruimte

Naast de reguliere onderhoudstaken in de publieke buitenruimte, werkte ROVA verder aan pilots op gebied van biodiversiteit, circulariteit en klimaat. Samen met gemeenten en andere partners, zoals natuurorganisaties, vrijwilligers en marktpartijen wordt zo steeds meer kennis en ervaring opgebouwd over hoe de buitenruimte ook in de toekomst gezond en leefbaar gehouden kan worden. En dat dit hard nodig is bewees het jaar 2023 wel.

ROVA had te maken met flinke weersextremen (nat, warm, droog) die een forse impact hadden op de leefomgeving en daarmee op de inzet van de onderhoudsploegen. De effecten van klimaatverandering en afnemende biodiversiteit zullen deze dynamiek de komende jaren verder vergroten.

Verduurzaming van bedrijfsvoering

2023 was voor ROVA ook een jaar waarin verder is gebouwd aan een duurzame(re) bedrijfsvoering. Op drie locaties is ROVA bezig met uitbreiding, vernieuwing en verduurzaming van de huisvesting. Daarnaast ligt een belangrijke opgave bij het wagenpark. Het grootste deel van de milieu-impact wordt veroorzaakt door voertuigen. Afgelopen jaren heeft ROVA hier al stappen in gezet door fossielvrije voertuigen aan te schaffen. In 2023 is nog eens nadrukkelijk de keuze bevestigd dat waar mogelijk gekozen wordt voor fossielvrij transport. Eind 2023 was ruim 23% van de voertuigen en handgereedschappen elektrisch aangedreven. Dit percentage zal in de komende jaren snel oplopen.

Financieel

ROVA boekte in 2023 een omzet van €107,9 miljoen. Een groei van ruim 7% ten opzichte van 2022. Ondanks de sterke kostenstijgingen waarmee de organisatie te maken kreeg, wist ROVA het jaar met een netto resultaat van €5,4 miljoen iets boven haar begroting af te sluiten. Het grootste deel van dit resultaat vloeit terug naar de gemeenten in de vorm van dividend.

Gerelateerde artikelen

Back to top button