Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Nieuwe coalitie investeert in de samenleving, cultuur, energietransitie en mobiliteit

Zwolle – Samen naar een waarde(n)volle toekomst voor Zwolle. Dat is het motto van de vier coalitiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA. De nieuwe coalitie bouwt verder aan een duurzame, sociale en inclusieve stad, die groeit met behoud van de menselijke maat en de kwaliteit van leven. Want dat is de kracht van de stad.

Bekijk hier

 

De vier partijen zien zich voor grote uitdagingen gesteld, zoals de bouw van voldoende nieuwe en betaalbare woningen voor starters, mensen met een laag inkomen, inwoners met een zorgvraag en de groeiende groep senioren in Zwolle. Om het aanbod aan betaalbare woningen te vergroten zet de coalitie extra in op de bouw van flexwoningen.

De ruimte voor nieuwe huizen wordt in eerste instantie gezocht in de bestaande stad. Mocht de woonopgave niet binnen de bestaande stad opgelost kunnen worden dan gaat de coalitie op basis van het lopende onderzoek naar de verstedelijking van de regio bekijken waar gebouwd kan worden, met behoud van natuurwaarden.

Voorwaarde voor de ontwikkeling van de stad is dat de bereikbaarheid in en naar de stad op orde blijft. Dat kan alleen als de omslag naar schonere vormen van mobiliteit wordt gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat er eerst nieuwe vormen van vervoer en alternatieve parkeeroplossingen ontwikkeld moeten worden en pas daarna het oude wordt afgeschaft.

In de binnenstad worden gefaseerd nieuwe autoluwe gebieden toegevoegd, passend bij het actuele en dominante gebruik. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan voldoende parkeervoorzieningen en mobiliteitshubs rond de binnenstad. Ook voor fietsroutes in de binnenstad geldt dat er eerst nieuwe moeten zijn voor de oude verdwijnen. Door middel van een dynamische mobiliteitsagenda wordt gewerkt aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Een andere grote uitdaging is de klimaatcrisis, die om een versnelling vraagt van de energietransitie. De doelstelling om Zwolle klimaatneutraal te maken wordt aangescherpt naar 2040. Om dit doel te halen komt er extra ondersteuning voor bewoners en bedrijven die hun pand willen isoleren of verduurzamen. Samen met het Rijk wil de coalitie investeren in de aanleg van warmtenetten en bewonersinitiatieven een rol geven in warmteprojecten. Ook gaat ze op zoek naar een tweede locatie voor windmolens. Om de biodiversiteit en natuurwaarden in de stad en het buitengebied te vergroten komt er een aparte natuurinvesteringsagenda.

Om kinderen die in armoede opgroeien gelijke kansen te geven wordt de inkomensgrens voor de kindregeling en voor de vergoeding voor sportverenigingen opgetrokken van 110 naar 130% van het minimuminkomen. Sport en bewegen is belangrijk en de openbare ruimte moet daartoe uitnodigen. Onder meer door de aanleg van een nieuw skatepark.

De bewegingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet in de hervormingsagenda van het sociaal domein worden voortgezet en versterkt, zoals de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg. Dat geldt in het bijzonder voor de jeugdhulp en het organiseren van hulp dichtbij de jongeren. Speciale aandacht is er voor de aanpak en preventie van het middelengebruik door jongeren, onder meer door gebruik te maken van de lessen uit de IJslandse aanpak.

De vier partijen zetten in op het verder versterken van de sociale basis: de netwerken en maatschappelijke verbanden waar mensen op terug kunnen vallen als ze hulp nodig hebben. Er komt extra aandacht voor mantelzorgers en een vrijwilligersadviesraad.

Kunst en cultuur verrijken de stad en zorgen voor levendigheid. Ze maken een stad aantrekkelijk als plek om te komen wonen en werken. Bij de groei van de stad hoort ook een passend aanbod aan culturele voorzieningen. Daarom wordt de basis verder op orde gebracht door extra geld voor broedplaatsen, ateliers en kunst in de wijken. De nieuwe coalitie wil daarnaast bijdragen aan de verhuizing van het Fraterhuis naar het nieuwe Handelshuys. Ook steunt ze de culturele hotspot van Fundatie, ArtEZ en Cibap in de Spoorzone en de verdere ontwikkeling van het Academiehuis.

In een inclusieve stad kan iedereen zichzelf zijn en meedoen, door betaald werk of vrijwilligerswerk. Door perspectiefgesprekken met mensen die al langer aan de kant staan en nieuwe afspraken met TIEM moeten meer Zwollenaren naar werk begeleid worden. Statushouders die niet onder de inburgeringswet vallen, kunnen ook de komende jaren rekenen op maatwerk om deel te nemen aan de samenleving.

De coalitie kiest voor circulaire economie. Daarom wil ze de positie van bestaande bedrijventerreinen versterken en voorrang geven aan duurzame ondernemers en kennisintensieve creatieve bedrijven. Impactondernemers krijgen ruimte om samen met de gemeente bij te dragen aan maatschappelijke opgaven. De succesvolle aanpak van de Human Capital Agenda wordt voortgezet.

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. De nieuwe coalitie wil vertrouwen geven en hoopt dat daardoor ook te ontvangen. Door te luisteren en in gesprek te blijven, door zo simpel mogelijk te communiceren en voor iedereen bereikbaar te zijn. Wanneer dat digitaal niet lukt, telefonisch en wanneer dat niet lukt, aan de balie of bij een servicepunt.

Samen met de gemeenteraad wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het betrekken van inwoners bij nieuwe ontwikkelingen van de gemeente, maar ook bij initiatieven van andere partijen in de stad. Halverwege de raadsperiode is er een spiegelgesprek met bewoners en Zwolse organisaties over hoe het staat met de uitvoering van plannen en ambities.

Financiën

De vier partijen willen extra geld uittrekken voor de strategische investeringsagenda om de komende jaren te kunnen werken aan de kwaliteit van de stad en grote gebiedsontwikkelingen, zoals de Spoorzone, Nieuwe Veemarkt en Zwartewaterzone. Om uitvoering te geven aan de ambities voor de ontwikkeling van de stad is het nodig ook in de gemeentelijke organisatie te investeren.

Hoewel Zwolle er financieel goed voor staat houdt de coalitie rekening met de onzekerheden rond de gemeentefinanciën en de economische situatie. Daarom wordt gezocht naar extra inkomsten, bijvoorbeeld door het aanvragen van subsidies bij het Rijk of door een (hogere) bijdrage van bezoekers en gebruikers van de binnenstad, zoals toeristenbelasting en parkeertarieven.

Gerelateerde artikelen

Back to top button