Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpaginaWijthmen

Zwolle wil plekken van waarde bewaren

Zwolle –  Zwolle wil plekken met een cultuurhistorische waarde beter verankeren in de bestemmingsplannen. Zo kan de gemeente voorkomen dat dergelijke plekken en panden aan de sloophamer ten prooi vallen. Ook moet de bovengrondse archeologie in de regels opgenomen worden. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom een voorontwerpbestemmingsplan naar de gemeenteraad gestuurd. De raad kan daar dan een oordeel over geven. Een apart deel van dit plan gaat over het buitengebied Herfte/Wijthmen.

Historische bebouwing

Zwolle koestert en waardeert zijn historische bebouwing. In Herfte/Wijthmen gaat het om 44 gebouwen, in de rest van Zwolle 192. Sinds rijkswetgeving in 2015 zijn in Zwolle vele cultuurhistorische analyses uitgevoerd. Bij verandering van bouwplannen, mag men hierdoor geen afbreuk doen aan cultuurhistorische waarden van gebouwen of plekken. De cultuurhistorische plekken zijn aangeduid met een waarde 1, 2 of 3. 1 is daarbij zeer hoge cultuurhistorische waarde, 2 is hoge cultuurhistorische waarde, en 3 is waarde met groen karakter. Men mag respectievelijk niets zichtbaar veranderen aan de plekken ofwel niets slopen.

Door de toevoegingen in in het voorontwerpbestemmingsplan Zwolle (parapluplan aanvulling
cultuurhistorie) zijn de cultuurhistorische waarden van alle hoge en zeer hoog gewaardeerde
cultuurhistorische objecten beter beschermd. De 10 percelen met agrarische bestemming in Wijthmen/Herfte neemt men niet mee in de plannen, vanwege de stikstofdepositie. De vergunningen van deze bedrijven zal de gemeente opnieuw bekijken. Wanneer een betrokkene meer dan 10 maanden voor het inwerkingtreden van dit plan een vergunning heeft aangevraagd voor verbouwing, zal deze geen aanspraak meer kunnen maken op planschade-vergoeding wanneer de vergunning wordt ingetrokken.

Ter inzage

Tot circa 10 maanden na de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan zullen de plannen als ontwerp ter inzage worden gelegd. Het ontwerp wordt door het college vastgesteld. Men maakt een officiële publicatie die de gemeente plaatst in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De stukken zijn dan in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl of fysiek op het Stadskantoor. Gedurende een periode van zes weken kan
dan een mondelinge of schriftelijke zienswijze worden ingediend bij de gemeenteraad op raadsgriffie@zwolle.nl. Vervolgens legt het college het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button