KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Waterschap start eerder met voorjaarsinspectie dijken

Door de vele regen en de zachte winter start waterschap eerder met dijkinspectie

Zwolle – Vanaf maandag 21 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta
(WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig
zijn. Er is extra aandacht voor mogelijke schade vanwege het hoogwater eerder dit jaar. Naast de
conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door
particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

Het controleren van de dijken duurt vijf á zes weken. Het waterschap inspecteert de dijken vroeg in het
voorjaar als het gras en overige begroeiing nog kort is. Schades zijn dan goed te zien, wat het
controleren van de dijken makkelijker maakt. Later in het seizoen staat het gras hoger en zijn schades
minder goed zichtbaar.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het
voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de
winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld. De dijkinspecteurs zijn
herkenbaar aan de felgekleurde hesjes en inspecteren te voet de dijken.

Verplichte werkzaamheden

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de
aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden?
Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en
wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd. Ook het egaliseren van
molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen in
dit rijtje thuis. Daarnaast is het voor de conditie van de dijken belangrijk dat wild, mollen en ander
gedierte dat schade kan veroorzaken, wordt bestreden. Zij kunnen zwakke of kwetsbare plekken
veroorzaken.

Toetsing

Het waterschap toetst, naast deze halfjaarlijkse ‘dijkencontrole’, elke 12 jaar de kwaliteit van de dijken
grondig volgens de regels van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dat is nodig,
omdat er altijd wat werking in dijken zit. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt,
waardoor het waterschap de dijken volgens de nieuwste inzichten beoordeelt. Door de voortdurende
wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

Meer informatie

Lees hier meer over wat wij doen om de dijken sterk te houden
Lees hier meer over onze dijkinspecties

Gerelateerde artikelen

Back to top button