Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Verslag: 74 onderwerpen in gemeenteraad van 29 november

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 29 november weer (digitaal) bijeen om besluiten te nemen en onderwerpen definitief te maken. Maar het begon met inspreker Roelof Jousma. Die had kritiek op de verkeerssituatie in Breecamp. Hij sprak namens een groot aantal ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd.  Deze zien dat bij de voorgestelde bypass degenen die hun kinderen naar school brengen een kwartier langer onderweg zijn, omdat men het kwartier file elders wil verminderen. En dat vinden zij onwenselijk.
<h2>Mondelinge vragen</h2>
Er waren vier mondelinge vragen.  D66 vroeg waarom het varend ontgassen van schepen is toegestaan in Zwolle. Wethouder Dogger antwoordde daarop dat het is toegestaan op plekken met minder dan 200 inwoners per hectare en meer dan 500 m afstand. Het rijk is bezig met het dossier, maar er zijn internationale verdragen nodig om dit te veranderen. De PvdA vraagt vervolgens of volgens het voorzorgprincipe niet alvast een tijdelijk verbod kan worden opgesteld. De wethouder zegt  dat hij de zorgen deelt, en klaar is voor actie.

GroenLinks stelde vragen over Lelystad Airport. Naar aanleiding van een bericht in de Stentor wil zij weten wat de stand van zaken is van de regionale aanpak van dit probleem. Veel inwoners voelen zich nog steeds onzeker over de luchthaven. Zwolle is sinds 2018 tegen de opening van Lelystad met laagvliegroutes. Hoe plaatst de gemeente dit op de agenda van het rijk? Wethouder William Dogger zegt dat de betrokken partijen nog steeds samen optrekken en dat Lelystad Airport pas open gaat nadat aan de voorwaarden is voldaan.

De VVD heeft het niet zo op de krakers aan de ’t Hoflaan in Berkum. Volgens omwonenden geven zij overlast onder andere door honden en diefstal van hout. Portefeuillehouder Peter Snijders verrtelt dat de gemeente nog niet zo veel kan doen, omdat er eerst bewijzen moeten komen, en ook krakers bepaalde rechten hebben. Overlast is echter wel ongewenst. De SP vraagt of niet de eigenaren van het pand dat al lang leeg staat aangepakt moeten worden in plaats van de bewonende krakers. Dat vindt de burgemeester niet, omdat dat juridisch ingewikkeld ligt.

De PvdA wil meer werk maken van gezonde lucht op scholen. Tot nu toe zijn er nog maar 8 Zwolse scholen die hebben meegedaan aan de mogelijkheid om geld te verwerven voor het verbeteren van de ventilatie op hun school. Dit is ongeveer 20% van de scholen. Ventilatie verbeteren moet vanwege corona, maar is ook gunstig voor de algehele gezondheid. Wethouder Michiel van Willigen zegt dat de actuele situatie hierover pas medio 2022 bekend is. De PvdA wil daarom graag een versneld programma. Het initiatief daarvoor ligt echter bij de scholen, niet bij de gemeente.
<h2>Stemverklaringen</h2>
GroenLinks vindt het extra mantelzorg compliment een goede zaak. De VVD vindt het jammer dat de donkere plekken bij de Milligerplas niet worden aangelicht. Swollwacht is blij dat zorgwoningen en zorg worden losgekoppeld. Het CDA wil mantelzorg voor de langere termijn ondersteunen en het taboe op logeerzorg doorbreken.

De begrotingswijziging van de GGD is unaniem aangenomen. De beleidsagenda gezondheid kende een motie van D66. Namelijk om preventie en preconceptiezorg te gaan bevorderen. Wethouder Michiel van Willigen had geen bezwaar tegen deze motie en ze is unaniem aangenomen, evenals de beleidsagenda zelf.
<h2>Zwartewaterzone</h2>
De toekomst van het grondbeleid is ook unaniem aangenomen. Over het ontwikkelplan van de Zwartewaterzone zijn zes moties ingediend. Eén ervan (M9-4) werd door D66 ingetrokken, omdat die niet mogelijk bleek. Dit ging over het opnieuw onderzoeken van de geluidscontouren industrieterrein Voorst. Een aantal partijen wilden vergaande of minder vergaande maatregelen om Holtenbroekers of Zwollenaren voorrang te geven bij de instroom in de nieuw te bouwen woningen in de Zwartewaterzone. De meest vergaande motie is niet aangenomen. Holtenbroekers krijgen dus wel een bericht, maar Zwolle gaat niet op slot voor mensen van buiten de stad. Het college wil een gevarieerde mix van inwoners.

Het CDA wil middels een motie meer beeld op de lange termijn voor de verkeerssituatie bij het Deltion en de Holtenbroekerbrug. Volgens wethouder Ed Anker ligt hier geen bezwaar. Alle fracties stemmen vóór deze motie. De SP wil in plaats van rijkere Holtenbroekenaren aan te trekken, zorgen voor meer koopkracht voor deze groep mensen. Burgemeester Peter Snijders vond dit een typische SP motie. Hij werd ook niet aangenomen. Het argument daarvoor is, dat armoedebeleid niet in dit dossier past en ook niet alleen voor Holtenbroekenaren geldt.

GroenLinks wil meer aandacht voor de fauna tijdens het bouwproces, maar deze motie werd als overbodig weggezet, omdat dit altijd al gebeurd.
<h2>Dagbesteding</h2>
Alleen de SP stemde tegen het voorstel om dagbesteding te voorzien van een eigen bijdrage voor de deelnemers. GroenLinks en D66 zijn blij met de nieuwe rekenkamercommissie. Er is veel ambitie. De gehele raad stemt in met de Bedrijven Investerings Zone in zowel de binnenstad als Hessenpoort. Ook met de Havenverordening stemt iedereen in. GroenLinks is blij met de stappen die worden genomen om rioleringswater te gaan gebruiken voor verwarming.

Iedereen stemt in met het ontslag van burgerraadslid O. van Bekkum van D66.
<h2>Moties vreemd aan de orde van de dag</h2>
De SP, GroenLinks, PvdA en CDA dienen een voorstel in om statushouders voor drie maanden op te nemen in een gastgezin, om zo beter en sneller te integreren. Dat moeten deze gezinnen dan wel zelf willen. Wethouder Dorrit de Jong wil hierover graag het gesprek aangaan en het voorstel is unaniem aangenomen, en daarmee definitief gemaakt.

Swollwacht, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en CDA willen zorgelijke zorgaanbieders in beeld brengen en weren. Volgens wethouder Ed Anker kaarten zij dit terecht aan. Het probleem bestaat al langer. Hij wil hier snel bij optreden. Ook deze motie is unaniem aangenomen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button