BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieStadshagenZorg & Welzijn

Uitkomst stikstofonderzoeken nieuw Stadshagen

Zwolle – In 2020 is er intensief onderzoek gedaan naar de effecten van de voorgenomen planontwikkeling in De Tippe en Breezicht-Noord op de stikstofuitstoot. Per ontwikkeling en vraagstuk onderzoekt men specifiek of en met welke maatregelen de beoogde ontwikkeling moet en kan mogelijk maken om zodoende de versnellingsambitie voor Stadshagen waar te kunnen maken.

Aerius-berekeningen en veldonderzoek

De stand van zaken nu, is dat de bestemmingsplanwijzigingen zijn opgestart. Er zijn aerius-berekeningen en ecologisch (veld)onderzoek uitgevoerd. Met een aerius-berekening wordt inzichtelijk in welke mate er sprake is van stikstofemmissie voor een specifiek plan. Het streven is dat het bestemmingsplan voor het eerste deelgebied in het 4e kwartaal van 2021 onherroepelijk is. Voor het tweede deelgebied zal het bestemmingsplan naar verwachting het 2e kwartaal 2022 onherroepelijk zijn.

Woningbouwplanning

Vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging en om geen vertraging op te lopen in de woningbouwplanning, zijn de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken in kwartaal 1 van 2021 reeds gestart. Daarnaast blijkt uit de ecologische voortoets dat er geen sprake is van nadelige effecten op de natuur van het uitbreiden van het winkelcentrum Stadshagen. Met deze onderzoeken moet de Wet Natuurbescherming-vergunning (Wnb) worden aangevraagd bij de provincie Overijssel. Ook de aanvraag voor een wellnesscentrum en de woon-werkkavels aan de Scholtensteeg zijn in aanvraag.

Om de stikstofemissie zo beperkt mogelijk te houden wordt waar mogelijk materieel met een lage of geen stikstofemissie voorgeschreven in de aanbesteding. Wanneer het nodig en mogelijk is maakt men gebruik van de provinciale beleidsregel Tijdelijke Depositie in Aanlegfase.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button