KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Stadsbroek en IJsselvizier toch bestemd voor natuur en recreatie

Zwolle – Stadsbroek wordt een parklandschap met kleinschalig woningbouw, en IJsselvizier blijft agrarisch landschap. Dat blijkt uit een raadsvoorstel dat wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De plannen zijn iets meer vast komen te liggen na een aantal rapporten, onderzoeken en documenten. Het is nu de bedoeling richting te geven aan de ontwikkelingen door de gemeenteraad. Een stukje van die richting is het creëeren van een parklandschap. Dat is een transformatie van het huidige Stadsbroek naar een parklandschap waar natuur en biodiversiteit zich kan ontwikkelen in samenhang met verschillende vormen van recreatie. Dat biedt de inwoners een door hen zo gewenst kwalitatief hoogwaardig groen en recreatief uitloopgebied. Het is tevens een belangrijke aanvulling op de wijk Stadshagen waarmee het woonklimaat voor de huidige inwoners van Stadshagen verrijkt wordt. Tegelijk kan het een plek zijn waar Zwolle kleinschalig met nieuwe woonvormen en typologieën kan experimenteren.

IJsselvizier

Met het inzetten op behoud en verdere ontwikkeling van het agrarische landschap van IJsselvizier benadrukt wethouder Rots het belang van de huidige kwaliteiten van dit gebied als uitloopgebied van Westenholte en Stadshagen. Tegelijk biedt een landschapsontwikkelplan ruimte om bestaande agrarische erven die niet meer als zodanig gebruikt worden, om te vormen tot plekken waar nieuwe woonvormen en -gemeenschappen kunnen ontstaan.

De richtinggevende uitspraken bieden een grond voor meer planologische plannen. Die moeten daarna nog conreter worden gemaakt. Participatie van inwoners en andere belanghebbenden is daabij belangrijk. Ook de verstedelijkingsstrategie neemt men mee, in de richting van een klimaat-adaptieve Delta. De regio Zwolle wil daarbij koploper zijn in Nederland.

Bewegen, ontmoeten, spelen, sporten

Het is relevant te noemen dat door het college gewerkt wordt aan het opstellen van BOSS beleid (Bewegen, Ontmoeten, Spelen, Sporten). Dit wordt binnenkort ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
Vanuit dit beleidstraject lijkt Stadsbroek geschikt om een paar daarin geschetste opgaven in te vullen. Denk daarbij aan het realiseren van een wielerbaan en/of het voorzien in een plek voor outdoor activiteiten. De richtinggevende uitspraken geven hier ruimte voor, al is dit geen gemakkelijke opgave. Voor de klankbordgroep zijn gebouwen (zoals kleedruimtes, kantine) niet wenselijk. De inpassing van sportmogelijkheden op een natuur-inclusieve en passende manier in het landschap wordt als onderzoeksopgave in de vervolgfase meegenomen.

Woningen

Het thema ‘wonen’ is voor Stadsbroek een onderwerp waar de meningen en visies uiteenlopen. De participatieopbrengst geeft aan dat er terughoudend om moet worden gegaan met woningbouw in het gebied. Tegelijk is er beleidsmatig behoefte aan gebieden waar men woningbouw zou kunnen realiseren. Beide punten komen bij elkaar door het gebied – met een grootte van ca. 150 hectare – landschappelijk te ontwikkelen en het toevoegen van uitgebreide woningbouw mogelijk te maken gericht op specifieke doelgroepen en met een unieke typologie/verschijningsvorm.

De invulling van de gebonden is grondig onderzocht en besproken met agrariërs, gebruikers, grondeigenaren, omwonenden en belangenorganisaties in verschillende samenstellingen en op verschillende momenten. De klankbordgroep heeft een aantal suggesties geadviseerd ter verbetering van de richtinggevende uitspraken. Deze zijn verwerkt in de Richtinggevende Uitspraken. Door het loslaten van Stadsbroek en IJsselvizier als reservering voor een grootschalige uitleglocatie voor woningbouw, moet er mogelijk in de toekomst elders een grootschalige uitleglocatie worden gevonden.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button