BouwNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Nieuwe woonconcepten vanwege veranderende woon(-zorg)behoefte in De Tippe en Breezicht-Noord

Zwolle – In zowel het ontwikkelplan van Breezicht Noord als De Tippe is de ambitie opgenomen om invulling te geven aan de woonbehoefte van zorgdoelgroepen. Dit om de mogelijkheden daarvan te onderzoeken en kansen te benutten. Dat blijkt uit een nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De opgave op het gebied van wonen en zorg is breed en actueel. De toenemende vergrijzing en ook de
ambulantisering van zorg betekent dat er een kwalitatieve en kwantitatieve opgave bestaat in het
huisvesten van zorgdoelgroepen, jong en oud.

Ontwikkeld en gerealiseerd

Deze opgave ontwikkelt en realiseert men deels in Breezicht Noord en De Tippe. Hier kan men kansen benutten om invulling te geven aan de woonbehoefte van zorgdoelgroepen. Essentieel is om de kwantitatieve opgave hand in hand te laten gaan met de kwalitatieve woonbehoefte. Een geschikte woning in de juiste omgeving met een goede balans van ‘draagkracht en draaglast’.

Als het gaat om geschikte woningen kan iedereen aan de volgende typen en vormen denken: levensloopbestendige woningen; senioren woningen; aangepaste woningen op maat (Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo); prikkelarm; rolstoeltoegankelijk; shared living / co-housing concepten; en flexibele woonvormen.

Onderzocht

Samen met de ontwikkelende partijen is dit besproken en onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn.
Alle partijen onderschrijven het belang om invulling te geven aan de woonbehoefte van zorgdoelgroepen
jong en oud.

In de Tippe nodigt men bewoners en belangstellenden uit zelf mede-vorm te geven aan hun buurt en te participeren in co-creatie. Het ontwikkelplan schrijft voor dat men 25% van De Tippe in co-creatie zal ontwikkelen en hier onder andere de mogelijkheid zal bieden om nieuwe woonconcepten te introduceren. Woonconcepten die inspelen op de veranderende woon(-zorg)behoefte. In de afgelopen drie jaar zijn verschillende initiatieven met bijzondere woonvormen in De Tippe onderzocht. Die zijn inmiddels in de fase van planvorming/voorbereiding.

Inrichting

Zelfstandig kunnen blijven wonen hangt niet alleen van de woning af. Ook de leefomgeving en voorzieningen dragen hier aan bij. De inrichting van de buurt bepaalt mede in hoeverre mensen meer bewegen, elkaar ontmoeten, naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Onderstaande initiatieven dragen bij aan deze doelstellingen: Hart van Zwolle, de Knarrenhof, Klein Wonen De Tippe, Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle De Tippe, en de Groene Buren Hof.

De verkenning en planvorming voor de Zuidpunt in De Tippe is opgestart. In de Zuidpunt wordt een gemengd (stedelijk) voorzieningenprogramma gerealiseerd. Onderdeel van de opgave is de voorzieningen te combineren met een divers woonprogramma (appartementen) zowel voor kleine en grote huishoudens, inclusief bijzondere doelgroepen.

Momenteel loopt er een verkenning naar de mogelijkheid om in samenwerking met een derde een kamertrainingscentrum te realiseren om jongeren weer voor te bereiden om op eigen benen te gaan staan/ wonen. Dit gaat om 12-16 woningen.

Tot slot wordt door private partijen ook ingespeeld op de woonbehoefte van zorgdoelgroepen en senioren. Zo zijn er in het zuidelijke deel van Breezicht door VanWonen seniorenwoningen gerealiseerd en wordt er in de planvorming in het noordelijk deel rekening gehouden met de behoefte aan levensloopbestendige woningen.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button