Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina

‘Hoe wordt Zwolle op een eerlijke manier klimaatneutraal voor 2040? ‘: 32 adviezen van Zwolse inwoners

Zwolle – De gemeente Zwolle zet een grote stap richting een klimaatneutrale toekomst. Na maandenlange bijeenkomsten en intensieve discussies heeft het burgerberaad, dat in november vorig jaar begon, zijn adviezen gepresenteerd. Wethouder Klimaat Arjan Spaans sprak enthousiast over de uitkomsten en de stappen die de stad zal nemen om de doelstelling voor 2040 te halen.

In een interview dat vanochtend plaatsvond, benadrukte wethouder Spaans de breedte van het begrip ‘klimaatneutraal’. “Klimaatneutraal moet je breed denken. Het gaat niet alleen om energietransitie, maar ook om mobiliteit, circulaire economie en het betrekken van inwoners bij het maken van beleid,” aldus Spaans.

Het burgerberaad, een representatieve groep Zwollenaren die zowel voor- als tegenstanders van klimaatbeleid omvat, heeft diverse adviezen opgesteld die nu voorliggen aan de gemeenteraad. Deze adviezen variëren van het gebruik van regenwater voor toiletten in nieuwbouw tot innovatieve energieoplossingen en het verbeteren van de mobiliteit in de stad. “We zijn verrast door de creativiteit en het inzicht van onze inwoners,” zegt Spaans. “Deze ideeën stimuleren ons om nog meer te zoeken naar haalbare oplossingen.”

Interview met wethouder Arjan Spaans

Interview met voorzitter Burgerberaad Maarten Fluit

Maarten Fluit, voorzitter van het Burgerberaad

De 32 adviezen

Thema 1: Energiearmoede en verduurzaming van woningen

Het eerste thema richt zich op energiearmoede en de hoge kosten voor energie en woningverduurzaming. Het burgerberaad adviseert onder andere:

 • Een maatwerkpakket voor inwoners met beperkte financiële draagkracht om hun woningen te verduurzamen.
 • Financiële tegemoetkomingen voor bewoners die zelf niet kunnen investeren in verduurzaming.
 • Collectieve investeringen in wijken met de hoogste energiearmoede.
 • Een intensieve voorlichtingscampagne over verduurzamingsmogelijkheden.
 • Verplichting voor particuliere verhuurders om minimaal energielabel C te behalen voor 2030.

Thema 2: Inwonersinitiatieven en betrokkenheid

Op het gebied van inwonersinitiatieven en het betrekken van inwoners en bedrijven adviseert het burgerberaad:

 • Bij elk raadsbesluit te overwegen wat de impact is op het klimaatbeleid.
 • Jaarlijkse informatiedagen over duurzaamheidsinitiatieven te organiseren.
 • Stimuleren van lidmaatschap bij verenigingen die duurzame energie opwekken.
 • Een gerichte aanpak per doelgroep naast een wijkgerichte aanpak.
 • Actieve informatievoorziening over klimaatneutrale initiatieven aan inwoners, bedrijven en wijkteams.

Thema 3: Biodiversiteit en natuur

Voor biodiversiteit, bodem, water en natuur adviseert het beraad:

 • Meer ruimte geven aan natuur en biodiversiteit in het straatbeeld.
 • Meer aandacht voor biodiversiteit en natuur en bewoners hierbij betrekken.
 • Lokale en circulaire landbouw stimuleren en burgers meer betrekken bij de voedselketen.

Thema 4: Circulaire economie – consumentengedrag

In dit thema worden adviezen gegeven zoals:

 • Actief stimuleren van duurzame winkels en initiatieven.
 • Bevorderen van consumindergedrag.
 • Inwoners beter informeren over afvalscheiding, hergebruik en reparatie.

Thema 5: Circulaire economie – bedrijven en organisaties

Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties stelt het burgerberaad voor:

 • Verruiming van mogelijkheden voor bedrijven om afval en grondstoffen uit te wisselen.
 • Bedrijven beoordelen op circulair gedrag en best practices belonen.
 • Duidelijke eisen voor circulair en duurzaam bouwen bij nieuwbouw en renovaties.
 • Waterbesparende maatregelen verplicht stellen in nieuwbouw.

Thema 6: Duurzame mobiliteit

Om duurzame mobiliteit te bevorderen, adviseert het beraad:

 • Verbetering van het openbaar vervoer zodat alle wijken optimaal worden bediend, en het aantal auto’s in de binnenstad vermindert.
 • Stimuleren van fietsgebruik in alle lagen van de bevolking.

Thema 7: Elektriciteitsnetwerk en energieopslag

Voor het elektriciteitsnetwerk en energieopslag wordt geadviseerd:

 • Onderzoek naar lokale en kleinschalige opslag en uitwisseling van energie.
 • Slimmer gebruik van openbare verlichting en energiebesparende maatregelen in horeca en retail stimuleren.

Thema 8: Klimaatneutraal in 2040

Het beraad benadrukt het belang van de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn en adviseert:

 • Zoveel mogelijk duurzame energie opwekken.
 • De ambitie vast te houden, mits dit niet ten koste gaat van het welzijn van de inwoners.

Thema 9: Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen

Hier adviseert het beraad collectieve aanpak op bedrijventerreinen voor afstemming van energievraag en aanbod.

Thema 11: Grootschalige opwekking van energie

Bij grootschalige energieopwekking (zoals zonnevelden en windmolens) wordt geadviseerd:

 • Zorgen voor landschappelijke inpassing van windturbines en zonneparken.
 • Transparante communicatie bij de plaatsing van deze installaties.

De adviezen van het Burgerberaad zullen nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Zwolle voor verdere behandeling en implementatie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button